עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 75

המוכר הבין כי רק אם ייעתר לתנאי הסוחר יזכה
לחלק ניכר מכספו, ולכן הסכיםלתנאיםאלה. הסדר
הפשרה הוגש אפוא לאישור ערכאת הערעור. יש
להניחכי השופטהנכבד בערכאתהערעור הריםאת
מבטו מצג המחשב שעליו הופיעה הבקשה לאישור
הסכם הפשרה, סקר את ערמות תיקי הערעור עבי
הכרס הממתינים בלשכתו, ואישר בחתימתו את
הסכם הפשרה. עם זאת, דחה השופט את הבקשה
י
ולצ אי־פרסום, בהיעדר כל בסיס משפטי אמ
תי למתן צו שכזה. כל ממצאי פסק דינו של שופט
השלום ומסקנותיו, כולל ממצאי המהימנות, התאדו
ונגוזו.
בפרשה אחרת שאירעה כמה שנים קודם לכן
ב
ה התברר תביעה בגין רשלנותו של יזם וק
לן בבניית פרויקט רחב היקף. בפסק הדין אימץ
השופט חלק נכבד מטענות הדיירים בדבר ליקויי
בנייה בפרויקט, ופסק לזכותהתובעיםסכום נכבד,
אף שלא את מלוא סכום התביעה. הקבלן עירער
לבית המשפט המחוזי, ובינתיים כבר שולם סכום
פסק הדין במלואו לידי התובעים. כאשר התייצבו
הצדדים לפני הרכב השופטים, הציע מי שהציע
שהתובעים (המשיבים בערעור) יותירו בכיסם את
מ
ם הסכו שנפסק וכבר שולם לזכותם, בלי שביתה
שפט יתבקשלדון בכל טענותהקבלן כנגד מסקנות
פסק הדין. בתמורה יסכימו התובעים כי הערעור
יתקבל ופסק הדין יבוטל. הדיירים, מתוך חשש
75
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...132
Powered by FlippingBook