עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 85

חובת עורך הדין לסייע לבית המשפט "לעשות
ו
משפט" (כלשון סעיף 45 לחוק הלשכה) היא חש
בה במעלה, משום שהיא המעניקה לעורך הדין את
מעמדו המיוחד מול בית המשפט. משום כך נוצרה
החובה שלא להטעות את בית המשפט, ביודעין או
מתוךעצימתעיניים, קרי עודבטרםנעשתההטעות.
, פ"ד
מדינת ישראל נ' לגזיאל
בעניין רע"פ99/4754
נ"ד(2) 982 נדון מצב שבו כל חומר החקירה בעניינו
של הנאשם אבד לפרקליטות, אך העתק של החו
־
מר היה בידי סנגורו. הפרקליטות ביקשה מהסנגור
למסור לידיה העתק מחומר החקירה. הסנגור נמצא
בהתנגשות בין חובותיו: החובה לדאוג לענייניו של
הלקוחבמסירותובנאמנות(שכן ללאחומרהחקירה
לאתוכלהפרקליטותלהגישכתבאישום) כנגדהחו
־
בה לעזור לביתהמשפט לעשותמשפט. לבסוף בחר
הסנגור שלא למסור לפרקליטות העתק מהחומר.
ביתהמשפטהעליון פסקשעליו להעביראתהחומר
לידי הפרקליטות, ונימק כך: "בגדר חובותהנאמנות
שעורך הדין חב למרשהו אין נכללתה'חובה' לסייע
בידו לסכל הליך שהוגש נגדו על ידי הימנעותמלא
־
פשר לתביעה הכללית להעתיק אתהחומר המצולם
שברשותו. שהרי במקרה דנן גוברתחובתו של עורך
הדין לעזור לבית המשפט לעשותמשפט על פני כל
שיקול אחר".
נראה כי על פי רוב תועדף חובתו של עורך הדין
לעזור לבית המשפט לעשות משפט על פני חובת
הנאמנות והמסירות ללקוח. ולעניין זה יפים דבריו
י
עו"ד חנא נ' מד
של בית המשפט בע"א 00/5816
פ"ד נו(1) 663 (בעמ' 383): "...חובותיו
נת ישראל
של עורך־הדין כלפי בית־המשפט נעלות ועדיפות
85
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...132
Powered by FlippingBook