עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 88

פלילי
לגליזציהשלסמיםקלים
ברשימה קצרה זו לא ימצאו הקוראיםסקירה של
המחקרים בדבר ההשפעות של סמים קלים כגון
מריחואנה על גוף האדם ועל תפקודו. יש מחקרים
שונים בעניין זה, וכל צד לוויכוח יודע להצטייד
במחקרים העשויים לתמוך בעמדתו. לצורך הראיה
שאציע, עצםקיומםשל ויכוח ומחקריםשוניםהוא
בעל חשיבותרבה.
מאסרממושךלעבירותללאאלימות?
לימודמהניסיון האמריקאי
בשנים0291 עד 3391 יצאהמערכתאכיפתהחוק
האמריקאית למלחמת חורמה באלכוהול ויצרה את
, "תקופת היובש". נאסרו
Prohibition
מה שמכונה
לחלוטין מכירה, רכישה, יבוא ויצוא של משקאות
אלכוהוליים. האם הצליחה מערכת אכיפת החוק
האמריקאית במלחמתה?
שנים אלה התאפיינו בפעי
־
לות לא חוקית נגד הממשל
על ידי המאפיה וארגונים
מחתרתיים שונים שפעלו
בשוקהשחור ומכרו אלכוהול
לכל דורש, דבר שהוליד רשת
שלמהשלעסקיםלאחוקיים.
המשקאות הוברחו ממדינות
קרובות: קנדה, מקסיקו וקו
־
בה. בראש המאפיה האיט
־
לקית עמד אל קפונה. לאחר
מאמצים רביםהצליחו סוכני
סמים, קצתפרופורציות
עדהיום ידעההכנסתבעיקר לחוקקעוד ועודאיסוריםחדשיםשנוספו
לאלהשירשנו מהמנדטהבריטי. הגיעההעתלשנותכיוון ולבטלאיסורים
שאין להםהצדקהמספקת, למשל אתהאיסור על סמיםקלים
בועז סנג'רו
פרופ' בועז סנג'רו,
פרופסור מן המניין,
ראשהחטיבה למשפט פלילי
ולקרימינולוגיה
במרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ברמת גן
האף־בי־איי להשיג ראיות נגד אל קפונהדווקאבנו
־
געלהעלמתמס, והוא נשלחלכלא. האםבזה נוצחה
כמיהת הציבור ליין שישמח לבב אנוש? כל כך לא
הצליחו, עדכי ב־3391 נאלצו לחוקקחוקשסייםאת
תקופתהיובש(שלאהייתהממשיבשה).
האם נלמד הלקח? נראה שלא. בעשורים האחרו
־
נים הכריזה מערכת אכיפת החוק האמריקאית מל
־
חמתחורמה בסמים. בין היתר נחקקו חוקיםשונים
- גם ברמה הפדרלית וגם במדינותשונות - הקוב
־
עים עונשים דרקוניים של מאסר עולם ללא אפש
־
- שחרור מוקדם; וללא שיקול דעת
parole
רות ל־
לשופטיםלגזור עונשפחותחמור.
American
Civil
בנובמבר 3102 הוציא ארגון
ו
) דו"חמרתק שכ
ACLU
(להלן:
LibertiesUnion
"
ALivingDeath
:
Lifewithout Parole
for
תרתו:
. לפי
Nonviolent Offenses
"
הדו"ח המאלף הזה, האמ
־
ריקאים הגיעו למצב שבו
אלפי אנשים נידונו למאסר
עולם ללא אפשרות לשח
־
רור מוקדם על עבירות ללא
אלימות. כל האנשים הללו
צפויים למות בכלא. ולא
מדובר ברצח ולא באונס ולא
בשוד ולאבעבירהאחרתשל
אלימות, אלא מדובר בעיקר
בעבירות סמים וכן בעבירות
רכוש. ראו כמהאנו מקדשים
אפשר לדבר על הכוונת
התנהגות, על גמול ועל
הרתעה, על מניעה ועל
שיקום. ישלזכור שגםמי
שעבר עבירההואאדם
ואזרחאו תושב. כשמדברים
בלשון של "מלחמה
בסמים" שוכחים זאת,
ואז כביכול הכל מותר
אפריל4102
עורךהדין
׀
88
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,...132
Powered by FlippingBook