עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 87

בפרקטיקה המשפטית הנוהגת נמצאחדשות לב
־
קרים עורכי דין המבקשים הקלות מחבריהם למק
־
צוע, הידועה שבהם היא הבקשה לדחיית מועד זה
או אחר. על מקריםאלה חל כלל 62, המאזן כך את
החובות המתנגשות: על עורך הדין להיענות לבק
־
שתחברו למקצוע ולהקל עליו, אלאאםהדבר יגרום
ללקוחו פגיעה שיש בה נזק של ממש. אמור מעתה:
על עורך הדין לנהוג יחסחברי כלפי חבריו למקצוע,
אך במקרהשהחובה ליחסחברי תפגע בלקוח, תוע
־
דףחובתהנאמנותללקוח.
החובה הראשונה שציינתי, הידועה ביותר, היא
החובה כלפי הלקוח. חובה זו מופיעה בחוק לשכת
עורכי הדין, בכללי האתיקה ובחוק השליחות. הפ
־
סיקהציינהשחובתהנאמנותשל עורך הדין ללקוחו
היא ייחודית; שלא ככל בעל מקצוע, מחויבותו של
יתרה
עורך הדין היא לפעול בנאמנות ובמסירות
ללקוחו. וראה ע"א 59/2164
פ"ד נא(4)
מתתיהו נ' שטיל,
967 (שם בעמ' 487): "על
עורך הדין מוטלת החובה
לפעול כלפי לקוחו ככל בעל
מקצוע מיומן נאמן וזהיר.
אולם מעורך דין, מעצם הג
־
דרת תפקידו, דורש המחוקק
סטנדרטהתנהגותגבוה יותר
בכל אחד מהיבטיםאלה".
מנגד, כללי האתיקה והפ
־
סיקהמציינים גםאתהחובהשישלעורך הדין כלפי
הצד שכנגד וגם כלפי אדם (או גוף) שאינו לקוחו,
שלא חתם לו על ייפוי כוח ולא שילם לו כל שכר
טרחה. כך למשל יחוב עורך הדין בחובת זהירות
(לכל הפחות) כאשר הוא עורך הסכם עבור לקוחו
והצד שכנגד אינו מיוצג. בדומה כאשר עורך דין של
קבלן מטפל ברישום הזכויות עבור הקבלן והקונה
יחד.
חובתהזהירותשל עורך דין כלפי מי שאינו לקוחו
מוטלת מכוחה של עוולת הרשלנות. משקמה חובת
זהירותשל עורך דין כלפי מי שאינו לקוחו, הרי הפ
־
רתהבאופן שגרםנזקלאותו אדםעשויהלהקיםלנ
־
פגעעילתתביעה נגדעורך הדין בגין רשלנותמקצו
־
עית. קיומהשלחובתזהירותעלפי דיני הנזיקין מצד
עורך דין כלפי מי שאינו לקוחו נבחנתלפי הנסיבות
תודהמיוחדת
לד"ר לימור זר־גוטמן,
ראשהמרכז לאתיקה
ולאחריותמקצועית
של עורכי דין ע"ש
דייוויד וינר ז"ל
המיוחדותשל כל מקרה ומקרה.
יתרה מזו, פסיקת בית הדין המשמעתי אף הר
־
חיבה את היריעה וקבעה כי חובת עורך הדין חלה
כלפי צדדים שלישיים שאינם צד בהסכם (בד"מ
הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א
82/02
(פורסםבפדאוראתיקה,
יפו נ' פלוני (תל־אביב־יפו)
30.01.02)): "מהבחינה המושגית, האחריות כלפי
צדדים שלישיים הורחבה ולא הוגבלה לצד שכנגד
לחוזה, אלא לכל צד שלישי שנפגע או עלול להיפגע
ממעשיו (או מחדליו) של עוה"ד".
אורחם ורבעם של עורכי הדין מורכבים מנור
־
מות התנהגות גבוהות. על קהילת עורכי הדין מו
־
טלות חובות רבות, וכל פרט בקהילה חייב לקיים
את כולן. עורכי דין רבים רואים בחובת הנאמ
־
נות ללקוח את המקור היחידי והבלעדי שאמור
להנחות אותם בפעילותם המקצועית. תפיסה זו
שמה את האינטרסים של
הלקוח במרכז ומתעל
־
מת ממחויבויותיו האחרות
של עורך הדין. זוהי תפיסה
שגויה. רביםהמקריםשבהם
עורכי דין עומדים לדין מש
־
מעתי משום שהפרו את חו
־
בתם לעזור לבית המשפט
לעשות משפט, כאשר הע
־
דיפו את הנאמנות ואת המ
־
סירות ללקוח על פני שיקול
דעתםהמקצועי או כאשר הפרו אתחובתהזהירות
כלפי צדדיםשלישיים.
אין חולק כי חובת הנאמנות ללקוח חשובה, אך
היא אינה החשובה מכולן. במקרים מסוימים נוטה
הכף לטובת העזרה לבית המשפט לעשות משפט
או לטובת שמירה על מקצועיות עורך הדין. במק
־
ריםאלה שוקלים בתי הדין המשמעתייםאתחובת
הנאמנות ומעדיפיםעל פניהאתחובתהעזרהלבית
המשפט לעשות משפט או את חובת עורך הדין
להיות נאמן לשיקוליו המקצועיים. ברי כי בראיית
צורכי החברה המתנהלת על בסיס שלטון החוק,
חובת הנאמנות לבית המשפט משרתת את החב
־
רה ודרכה אתהפרט יותר מחובתהנאמנות ללקוח,
בסייג של כל מקרה לגופו. על כן מומלץ לעורך הדין
לזכור כי הלקוחהוארקלקוח ואינו מלך.
אין חולקכי חובתהנאמנות
ללקוחחשובה, אךהיאאינה
החשובהמכולן. במקרים
מסוימים נוטההכףלטובת
העזרהלביתהמשפטלעשות
משפטאו לטובתשמירהעל
מקצועיותעורךהדין
87
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...132
Powered by FlippingBook