עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 82

שפיטה
ההטיה נגדראיותנסיבתיות
שנשארו במקוםעוד ארבעה תייריםשעבורם נדרש
ו
כלי רכב נוסף. מכיוון שבכל מיניבוס היו 52 מק
מות, הסיק השוטר שנהג האוטובוס הפר את תנאי
הרישיון המתיריםלהסיעבאוטובוסרק05אנשים".
אף על פי שבניסוי זה תשובת המשתתפים נגעה
להחלטה של אדם אחר (השופט), אף שההערכה
הסובייקטיבית של אמינות הראיות בשני המקרים
בידי אותו אדם הייתה זהה, ואף שבשני המקרים
היה מדובר בעדות ראייה ולא בראיה טכנולוגיתאו
בחששלפגיעהבפרטיותשל אנשים- גםבניסוי זה
נ
היה הבדל ניכר בין התסריטים. בעוד כ %56 מה
־
שאלים בתסריט הראיה הישירה סברו שעל השופט
ת
להרשיעאתנהג האוטובוס, רקכ %83סברו כך ב
־
סריט ההיסק. נוסף על שאלה זו, המשתתפים בני
־
סוי הנוכחי התבקשו להעריך
גם את ההסתברות באחוזים
שהנהג אכן הסיע נוסעים
במספר העולה על המותר.
אףשבתסריטיםעצמםנאמר
שהשופט העריך את ההסת
־
ברותשלהאפשרותשהשוטר
שגה כנמוכה ביותר (1 ל־02,
י
קרי: %5), המשתתפים בנ
סוי העריכו את ההסתברות
שהנהג עברעלהחוקבשיעור
נמוך יותר: %2.28 בתסריט
ת
הראיה הישירה ו %3.87 ב
־
סריט ההיסק. אולם הנקודה
המכרעת לענייננו היא שה
־
בדל זעיר זה בהערכה הסו
־
בייקטיביתשל ביצועהעבירהאינו יכול להסביר את
ההבדלהגדולמאודבתשובהלשאלהאםעלהשופט
להרשיעאתהנהג.
הניסוי הרביעי והאחרון נועד לבחון בין היתר אם
הרתיעה מהטלת אחריות פלילית על סמך ראיות
נסיבתיות מתקיימת גם במקרה של אחריות אזר
־
חית, ואםהיאמתקיימתגםכאשרהשאלהאינהאם
הופרה נורמהחוקית, אלאמי הפר אותה. בניסוי זה
התבקשו המשתתפים להניח שעליהם להכריע בת
־
ביעה לתשלום פיצויים שהגישה מחלבה קטנה נגד
רפתן.
הרפתן מוכרלמחלבהאתהחלבשהואמייצר. לפי
החוזה, על הרפתן להקפיד שבחלב לא יהיו שיירים
שלאנטיביוטיקהמשוםששייריםאלהמכשיליםאת
הייצורשלמוצריםשונים. המחלבהטוענתשהרפתן
סיפק לה חלב שהיו בו שיירי אנטיביוטיקה ועל כן
נכשל תהליך הייצור של יוגורט, והיא הייתה צריכה
לשפוך אתכל חומרי הגלם ונגרםלה נזקשל 000,03
שקל. עוד הוסבר בשאלון שהחלב מובל למחלבה
באמצעותמכליתהמובילהאתהחלב של שני רפת
־
מ
נים. מאחר שהחלב של שני הרפתניםמתערב ב
ב
כלית, לפני שאיבת החלב ממכל הקירור שבכל רפת
נלקחת דוגמית מהחלב של כל רפתן, והנהג מעביר
אותה למעבדה. הדוגמית נבדקת אם מתעוררת
בעיהכלשהי.
בתסריט הראיה הישירה, כאשר התגלה הכשל
בייצורהיוגורטנערכהבדיקה
של דוגמיות החלב של שני
הרפתנים (לא הייתה מחלו
־
קת ששיירי האנטיביוטיקה
יכלו להגיע רק מהחלב של
אחדמהם). בדיקה זו העלתה
שבחלב של הנתבעהיו שיירי
אנטיביוטיקה, ובחלב של
הרפתן האחר לאהיו שיירים
אלה. האמינות של בדיקות
המעבדה אינה מושלמת.
ההסתברות שתוצאות המ
־
עבדה נכונות (כלומר, שהיו
שיירי אנטיביוטיקה בחלב
של הנתבע ולא היו שיירי
אנטיביוטיקה בחלב של הר
־
פתן האחר) היא%58. על סמך תוצאותאלה טענה
המחלבהשהרפתן הוא זהשגרםלהאתהנזק.
לעומת זאת, בתסריטההיסק נאמר שכאשר הת
־
גלה הכשל בייצור היוגורט וביקשו לבדוק את דו
־
גמיות החלב של שני הרפתנים (גם כאן לא הייתה
מחלוקת ששיירי האנטיביוטיקה יכלו להגיע רק
מהחלב של אחד מהם), התברר שהדוגמית מה
־
חלב של הנתבע אבדה במעבדה ולכן היה אפשר
לבדוק רק את הדוגמית של הרפתן האחר. בדיקה
זו העלתה שבחלב של הרפתן האחר לא היו שיירי
אנטיביוטיקה. גם בתסריט זה נאמר שההסתברות
שתוצאות המעבדה נכונות (כלומר שלא היו שיירי
לפי הניסויים, ההטיה
קיימתאםהראיותמדעיות
או טכנולוגיות ואםהן עדויות
ראייה. היאקיימת גםכאשר
הראיות נוגעותלעובדות
הקונקרטיות ואינן ראיות
סטטיסטיות גרידא. היא
קיימתבמקריםשל אחריות
פלילית ושל אחריות
אזרחיתכאחד
אפריל4102
עורךהדין
׀
82
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...132
Powered by FlippingBook