עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 92

פלילי
גופםשלקטינים נפגעי עבירותמין כמוצג בהליכיםהמשפטיים
במכלול של קבוצת נפגעי עבירות מין הנערות
פ
המתבגרות בגילאים 81-41 הן כ־%15 מכלל הנ
געים וכ־%57 מכלל הקטינים נפגעי עבירות המין.
ב
אמנםעד גיל 21 אין הבדל משמעותי בין אחוז ה
נים לאחוז הבנות הנפגעים,
ואולם מגיל זה עולה בצורה
משמעותית שיעור הבנות
הנפגעות.
קבוצת הנערות נופלת
בין הכיסאות. מחד גיסא הן
עדיין קטינות ולא בשלות
נפשית לעמוד בהליכים מש
־
פטיים מתישים ומורכבים,
ומאידך גיסא הן כבר אחרי
הגיל המקנה לילדים זכות
למסירת העדות באמצעות
חוקר ילדים.
במקרים רבים תנאי ההע
־
גוףהקורבן
כגוףההוכחה
ניהולהליךמשפטי אינו קללשוםאדם, אךהואקשהשבעתייםלקטינים
ולקטינות נפגעי עבירת מין. עיקר הקושי הוא בשימוש החוזר בגופם,
הפעםכאובייקטלסיפוקהראיותהנדרשותבהליך המשפטי
רוני אלוני־סדובניק
קבוצתהנערות נופלתבין
הכיסאות. מחד גיסאהן עדיין
קטינות ולאבשלות נפשית
לעמוד בהליכיםמשפטיים
מתישים ומורכבים, ומאידך
גיסאהן כבר אחרי
הגיל המקנהלילדים
זכותלמסירתהעדות
באמצעותחוקר ילדים
דה אינם מקלים ואינם מתחשבים במצבן הרפואי
הנפשי של נפגעות קטינות, ואף נוטים להתעלם
מהנזק החדש שהליך זה גורם. למעשה, ההפך הוא
הנכון; תסמיני הפרעת הדחק הפוסט־טראומטית
שמהם הן סובלות לאחר
הטראומה המינית שעברו
מתנגשים בעוצמה באותה
רשימת דרישות ראייתיות
החיוניות כל כך לניהול
ההליך המשפטי: צורך בדיוק
בפרטים, קוהרנטיותבתיאור
השתלשלות האירועים, גר
־
סאות שלמות ואחידות,
מענה מהיר וברור לשא
־
לות הנוגעות לנאשם, לאופי
הפגיעה וכיוצא באלה. תס
־
מיני הפרעת הדחק הפוסט־
טראומטית מקשים על הנפ
־
עו"ד רוני אלוני־סדובניק,
משרד עורכות דין
אפריל4102
עורךהדין
׀
92
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...132
Powered by FlippingBook