עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 74

שפיטה
סמכותערכאתהערעור במתן תוקףלהסדרי פשרה
בית משפט היושב כערכאת ערעור מחזיק בס
־
מכות לקבל את הערעור, לדחותו, לשנות את פסק
הדין, כולו או חלקו, או להחזיר את המשפט עם
הוראות לערכאה הקודמת. בערעור אזרחי יש לבית
המשפט גםסמכותלאשר הסכםפשרהבין הצדדים
ע
ל
רשאי
ולתתלו תוקף של פסק דין. ביתהמשפט
.
חייב
שותכך, אך איננו
ברשימה קצרה זו אבקש להצביע על השימוש
שעושה ערכאת הערעור בסמכות זו של מתן תוקף
להסכמי פשרה, גם במצבים שיש מן הבעייתיות
בהסכמים אלו, אך אדגיש כי
אינני מבקש למתוח ביקורת
על ערכאת הערעור דווקא
בתיקים מסוימים, אלא לדון
במדיניות כלליתשל ערכאות
הערעור השונות (מחוזי או
עליון), בנסיבות המסויימות,
כפי שיתואר בהמשך, וזאת
כעולה מניסיוני האישי ומני
־
סיונם של חבריי לכס־המש
־
פט. במצב זה, כמובן שאין כל
לאפסקהדין
של אבאשלך
כל בעל דין זכאי להסכים לביטול פסק דין שניתן לזכותו כחלק מהזכויות
ומהחובותשלבעלי דין, ובכלזאתישמצביםשבהםהפשרהאו הסדרהטיעון
עלוליםלהיותבלתי ראויים, וערכאתהערעוראינהצריכהלאשראותם
דן מור
דן מור, לשעבר שופט
בכיר, ביתמשפטהשלום
בתל אביב; עוסק כיום
בייעוץ, בגישור ובבוררות
מקוםלציין אתפרטי התיקים והצדדיםלהם.
נ
ה מעש בסוחר שייבאסחורהמהמזרחהרחוקש
ר
השלח לפי דרישתו לארצות הברית, בעסקה שנכ
תה בארץ. הסוחר לא שילם את תמורתה, והמוכר
תבע את הסוחר לדין וזכה בתביעתו. בפסק הדין
"זכה" הסוחר בכמה הערות לחובת גרסתו, ובעיקר
פקפוק רב במהימנותו. הסוחר עירער לביתהמשפט
המחוזי על פסקהדין, ולאחר מכן פנה למוכר והציע
לו, כפשרה, לשלםלו כשלישמסכוםפסקהדין, תוך
ו
ת העמד ביטחונות ממשיים לתשלום. המוכר (הת
בע) שחשש מהיעדר יכולתו
של הסוחר הנתבע לשלם
ולממשאת פסק הדין, מיהר
להסכים. אולם הנתבע דרש
תנאי נוסף לפשרה - כי
ת
התובע יסכי שהערעור י
ם
קבל, יבוטלו כל ממצאי פסק
ר
הדין, יינת פסק הדין בע
ן
עור על סכוםהפשרה לרבות
י
הביטחונות ויינתן צו למנ
,
עתפרסוםפסקדין.
אםפסקדין אינו נוחלבעל
הדין אין הוארשאי לסחור
בו, לאבכסף (תשלוםלידי
התובעהזוכה) ולאבשינוי
ההלכהשנפסקה
)בתמורהלטובתהנאה
לבעל דין או לנאשם)
אפריל4102
עורךהדין
׀
74
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...132
Powered by FlippingBook