עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 89

בימינו את הקניין. בין האסירים הלא־מסוכנים בע
־
ליל הללו שנידונו למות בכלא יש למשל אדם שגנב
מעט בנזין; אדם שגנב שלוש חגורות מחנות; אדם
שפרץ למכונית וגנב מתוכה שקית ובה ארוחת צה
־
ריים; ואנשיםרביםשהורשעו בעבירותסמים.
הצליח בינתיים לאסוף נתונים
ACLU
ארגון
רק על המאסרים הפדרליים ועל מאסרים שנגזרו
בתשע בלבד ממדינות ארצות הברית - אלה שפ
־
רסמו נתונים. אפילו הנתוניםהחלקייםמאוד שכבר
י
נאספו מצביעיםעל 872,3 אסיריםלאאלימיםשנ
דונו למות בכלא. המספר הזה לא מציג עוד אלפים
שאמנם לא נידונו רשמית למאסר עולם עד המוות,
אך מעשית הם צפויים למות בכלא משום שנידונו
למאותשנותמאסר כל אחד.
תחשיב כלכלי פשוט מראה שעלות המאסר
ש
עד תום חייהם של 872,3 האסירים שנידונו ר
מית למות בכלא תהיה כשני מיליארד דולר. למשל
בלואיזיאנה, העלות הממוצעת של אסיר כזה היא
כחצי מיליון דולר, קרוב לשני מיליון שקל. התח
־
שיבאינו פופוליסטי; מחברי הדו"חהקפידו להפחית
מעלותהמאסר־עד־המוותאתהעלותשל האלטרנ
־
טיבה-51שנותמאסרבמדינותו־81שניםבמשפט
הפדרלי -בהנחהשאלההעונשיםשהיו נגזרים.
%97 מהאסירים האמורים נידונו על עבירות
י
סמים ללאאלימות. לגבי %81 מהםהייתה זו העב
רההראשונה. כך מאפשרהחוקהאמריקאי במסגרת
מלחמתהחורמהבסמים.
בעבירות רכוש חלה חקיקה איומה הידועה בכי
־
י
3" - הרשעה בעב
strikes
and
you
are
out
" נוי !
רהשלישית ואתהמסולקמהחברה לתמיד -מאסר
עולם ללא אפשרות לשחרור מוקדם. גם אם שתי
העבירות הראשונות נעברו כשהאדם היה נער, וכ
־
עבור שנים רבות הואמורשע בעבירת רכושקלה -
דינו נחרץ למותבכלא.
כוחותהשוקחזקים
ממערכתאכיפת
החוקהפלילי. לכן
בכל פעםשסוחר
סמיםמושלך לכלא,
אחר תופסמיד את
מקומו. אין אפילו
הפוגה זמנית. צריך
להיותצנועים יותר
ולהכיר במגבלותשל
המשפטהפלילי
89
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...132
Powered by FlippingBook