עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 97

). מדוברבמוצרי
Gas
InsulatedSwitchgear
דדי גז (
תשתיתהמשמשיםחברותחשמל. החלטתהנציבות
האירופיתלאהזכירהכלל את ישראל.
כעשרה חודשים לאחר פרסום החלטת הנציבות
הוגשה בישראל התובענה הייצוגית הראשונה בעו
־
קוטלר
(ת"צ 70-21-639
GIS
לםבעקבותקרטל ה־
). אותהבקשהסולקהעלהסף
ואח'
Siemens
ltd
נ' .
בשלבמקדמי לפני שנים.
ביום61בספטמבר3102פרסםהממונהעלהגבלים
GIS
עסקיים (בארץ) קביעה בדבר קיומו של קרטל
, ובכך פעל
ABB
ו־
Alstom
,
Siemens
בין החברות
(במידת מה) לגייר את החלטת הנציבות האירופית
להקשרהישראלי (עררעל הקביעהצפוי להיותמוגש
לביתהדין להגבליםעסקייםבקרוב). קביעתהממונה
הובילהלשני הליכיםייצוגייםחדשיםבעניין קרטלה־
, שהוגשו עודבאותו החודש: ת"צ31-90-66283
GIS
צוקרמן ואח'
ות"צ31-90-86774
חנא נ' סימנס ואח'
. חודשיםאחדיםלאחרפרסוםקביעת
נ' סימנס ואח'
הממונה הגישה גםחברתהחשמל תביעת נזיקין נגד
חברותהקרטל-תביעהפרטיתעלסךכ־8.3מיליארד
.
GIS
שקל-בטענהשניזוקהמקרטלה־
-קרטל השילוחהאווירי
Air Cargo cartel
בשנת 6002 חשפו רשויות התחרות באירופה
ובארצותהבריתאתדבר קיומו של קרטל בינלאומי,
שנטען כי התקייםבשוקהשילוחהאווירי בין מספר
רב של חברותתעופה. בארצות הברית הוגשו כתבי
אישום נגד 22 חברותתעופה, והוטלו קנסותביותר
ב
־מ 8.1 מיליארד דולר. בה בעת הוגשו בארצות ה
ריתשורה ארוכה של תובענות ייצוגיות נגד חברות
התעופהשהואשמו בחברותבקרטל. בנובמבר 0102
פרסמה הנציבות האירופית כי קנסה 11 חברות
תעופה בסכום מצטבר של 997 מיליון אירו בשל
חברותן בקרטל.
פ
בפברואר 3102, כשבע שנים לאחר חשיפת ה
רשה, הוגשה בישראל בקשה לאישור תובענה
כייצוגית בעניין הקרטל הנטען. הבקשה הוגשה נגד
חברות התעופה אל־על, בריטיש איירווייס, לופ
־
הצלחה התנועה
טהנזה וסוויס (ת"צ 31-20-83501
הצרכנית לקידוםחברה כלכלית והוגנת (ע"ר) נ' אל
.)
על נתיבי אויר לישראל בע"מ ואח'
בשנת 6002 פתחו בחקירה כמה
LCD
ה־
קרטל
רשויות תחרות בעולם בחשד לקרטל עולמי ביחס
בין יצרנים
LCD
לפנלים למסכים שטוחים מסוג
Chi
,
Sharp
,
Samsung
Electronics
עולמיים, בהם
. הליכים שונים
LGDisplay
ו־
AUOptronic
,
Mei
התנהלו ברחבי העולם בקשר עם הקרטל (שהתנהל
97
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...132
Powered by FlippingBook