עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 94

פלילי
גופםשלקטינים נפגעי עבירותמין כמוצג בהליכיםהמשפטיים
להתפרש כחסם מובהק של בעל צרכים מיוחדים
המוגבל ביכולתו לאפשר לזרים חדירה נוספת למ
־
רחב גופו, נפשו ופרטיותו. ההליך המשפטי מהווה
טראומה משנית לעבירת המין בכך שהוא משחזר
אובדן שליטה באוטונומיה
הנפשית ובפרטיות המינית
האינטימית של כל אינדיבי
־
דואל, קל וחומר כשהוא ילד.
במשך השנים ליוויתי
מאות ילדים נפגעי עבירת
מין, צעיריםוצעירותשנפגעו
מינית כקטינים. ניהול הליך
משפטי אינו דבר קל לאף
אדם, אך הואקשהשבעתיים
לקטינים ולקטינות נפגעי
עבירתמין. עיקר הקושי הוא
בשימושהחוזרבגופם, הפעם
כאובייקט לסיפוק הראיות
הנדרשות בהליך הפלילי אך
גםבהליך האזרחי הנזיקי.
מניסיוני עולה כי התנאי
לנגישות קטינות וקטינים
למערכת המשפט במט
־
רה למצות את הדין עם מי
שגרם להם טראומה נח
־
ווה במרבית הפעמים כט
־
ראומה משנית חדשה, הנו
־
בעת מהאובייקטיביזציה של
פגיעתם הגופנית והנפשית
ומאיון מעמדם וכוחם כצד
בהליך. קטינות נדרשות בין
היתר לחשוף את עצמן לב
־
דיקות גופניות ונפשיות, לס
־
קירותחודרניות, וכן להעמיד
צילומי איברי גוף פגועים
כחומר ראיות בפני הפוגע
ופרקליטיו.
הן נדרשות לוותר על חי
־
סיון רפואי -תיקים גינקולו
־
גיים, פסיכולוגיים ויומנים אישיים הופכים לראיות
המועברות בין שוטרים, פרקליטים ושופטים; הן
נדרשות להרפות מאחיזתן במנגנוני ההגנה הט
־
ההליך המשפטי מהווה
טראומהמשניתלעבירת
המין כי הואמשחזר אובדן
שליטהבאוטונומיההנפשית
ובפרטיותהמיניתהאינטימית
של כל אינדיבידואל, קל
וחומר כשהוא ילד
בהיעדר כליםלהגן על העד
הקטין ובהיעדר ייצוג משפטי
לקורבן הקטין במסגרת
ההליך הפלילי נדוניםהילדים
לטראומהחדשה, שהיא
המחיר הנדרשלטיפול בגורם
הטראומההראשונה
בעיים במצב טראומה ולהעמיד את גופן לבדיקה
"רפואיתמשפטית". נוטליםמהן בגדיםשלבשו בעת
האירוע, נוזלי גוף, דגימות די־אן־איי, והן מחויבות
לחזור שוב ושוב על פרטים פלסטיים בתיאור
האירוע; הן נדרשות להביט
בפרצופים ולזהותם; לוותר
על ההדחקה המקלה, ולהציף
את עצמן ביודעין בזיכרונות
ובשחזור מראות ותחושות
פיזיות מתוך האירוע - הכל
כחלקמתיעוד ראייתי.
נפגעות עד גיל 41 היו
אמורות לנהל הליך פלי
־
לי ללא צורך בחקירה נגדית
ארוכה וחודרנית, בהיותן
מוגנות לכאורה מכוח כללי
הקטינות והאפוטרופסות.
אך בפועל הן מחויבות לע
־
בור חקירהשל מאותשאלות
הנוגעות לאיבריהן האינ
־
טימיים, לנטיותיהן, לניסיון
המיני, וקו החקירה נועד לכ
־
תחילה לערער את אמינותן
ולהטיל בה ספק. הן חייבות
לעשות זאת בנוכחות פיזית
של הפוגע עצמו ונדרשות
להדגים הדגמות "חיוניות"
לצורך הבהרת העובדות
והרשעתהפוגע.
עבירות מין בכלל, וביל
־
דים בפרט, נחשבות החמו
־
רות ביותר בחוק העונשין
לאחר עבירת הרצח. אף
שהציבור והמחוקק תופ
־
סים את המאבק בעבירות
מין בילדים כנושא החשוב
י
ביותר לטיפול, %76 מהת
קים המשטרתיים בעבירות
מין בקטינים נסגרים, %32
מהתלונות המבשילות לכתבי אישום נסגרות בע
־
סקאותטיעון (מקלות) ורק %01 מהתיקיםמגיעים
לבירור מלא בביתהמשפט. הסיבה המרכזית לפער
אפריל4102
עורךהדין
׀
94
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...132
Powered by FlippingBook