עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 96

הגבליםעסקיים
תובענות ייצוגיותבישראלבעקבותקרטליםבינלאומיים-הסטארטאפהחדש?
בשני העשורים האחרונים חלה עלייה בתביעות
אזרחיות - בעיקר תובענות ייצוגיות - המוגשות
בעילה של הפרת חוק ההגבלים העסקיים. לא פעם
הטריגרלהליךהאזרחי הואאמצעי אכיפה-פלילי או
מינהלי - שנקט הממונה על הגבלים עסקיים (להלן:
הממונה).
לעיתים רק ימים אחדים אחרי שמחלקת הח
־
קירות של רשות ההגבלים העסקיים פושטת על
תאגיד (או על כמה תאגידים בו בזמן, במקרה של
חשדלקרטל) מוגשתבקשהלהכירבתובענהייצוגית
נגד התאגידים החשודים. לפני שמחלקת החקירות
סיימהאתמלאכתה; לפני שהיועץהמשפטי של הר
־
שות העריך אם יש אפשרות
סבירה להרשעה ואפשר לה
־
גיש כתב אישום בתיק; לפני
שימוע; הרבה לפני הגשת
כתבאישום; והרבהעוד יותר
-לפני הכרעתהדין.
כך גם במישור המינהלי.
לעיתים עצם הפרסום על זי
־
מונו של תאגיד לשימוע לפני
קביעה אפשרית בדבר ניצול
מעמד מונופוליסטי לרעה, או
פרסום על זימונם של כמה
תאגידיםלשימועלפני קביעה
אפשריתבדבר קיומו של הסדר כובל, מוביל לתביעה
אזרחית.
ואולםבשניםהאחרונותאפשר להצביעעל טרנד
חדש, ממוקד ומעניין, נישה בתוך התביעות האזר
־
חיות ההגבל־עסקיות: הגשת הליכים ייצוגיים בגין
קרטל בינלאומי. מדובר בקרטלים שנטען כי נערכו
על ידי חברות בינלאומיות, במדינות שונות, ואשר
נחשפו ונאכפו על ידי רשויות תחרות בעולם (אם
בהליכיםפליליים ואםבהליכיםמינהליים).
סקירהשלתובענותייצוגיותבישראל
בעקבותקרטליםבינלאומיים
(קרטל
GIS
Cartel
מסדרים מבודדי גז)
הסנונית הראשונה לטר
־
נד התביעות בגין קרטלים
בינלאומיים הופיעה בשנת
7002. בינואר אותה שנה
פרסמה נציבות התחרות
האירופית החלטה בדבר
קיומו של קרטל בינלאומי
בין קונצרנים ענקיים (בהם
,
Alstom
,
ABB
,
Siemens
) בשוק
Toshiba
ו־
Hitachi
ו
, שוק מסדרים מב
GIS
־ה
קרטל צ'ייסרס?
מאז שנת 7002 אנו עדים לטרנד משפטי חדש בתביעות אזרחיות
בהגבלים עסקיים: הגשת תובענות ייצוגיות בגין קרטל בינלאומי. אף
שכמהתביעותכאלהכברהוגשו בישראל, מוקדםלקבועאםזאתמגמה
מובהקתאו רקאנקדוטהבעולםהתובענותהייצוגיותהישראלי
טלאיילבוגר, נחמי כצנלסון
עו"ד נחמי כצנלסון,
עוסקת בתחום
ההגבליםהעסקיים
עו"ד טל אייל בוגר,
שותפה ומנהלתמחלקת
הגבלים עסקיים,
פישר בכר חן וול אוריון
ושות'; המשרד מעורב
בהליכיםהנזכרים ברשימה
נראהשתובעים ישראליםלא
מסתפקיםעוד בטריגרים
הגבלייםמקומיים, כגון
נקיטהשל אמצעי אכיפה
על ידי הממונהעל ההגבלים
העסקייםהישראלי, והם
מרחיקיםמבטםלמדינות
שונותביחסלקרטלים
שאינם ישראלים
אפריל4102
עורךהדין
׀
96
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...132
Powered by FlippingBook