עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 98

הגבליםעסקיים
תובענות ייצוגיותבישראלבעקבותקרטליםבינלאומיים-הסטארטאפהחדש?
לכאורה בין השנים 6002-1002). במסגרת הליכים
פליליים ומינהליים הוטלו על חברות הקרטל קנסות
גבוהים של מאות מיליוני אירו (באירופה); כ־4.1
מיליארד דולר (בארצותהברית); וקנסות נכבדים נו
־
ספים בקוריאה ובסין. אשר לפן האזרחי - בארצות
הברית שילמו חברות בקרטל כמיליארד וחצי דולר
במסגרתהסדרי פשרה בתובענות יצוגיות ובתביעות
פרטיותשהוגשו בקשרעםהקרטל. גםבקנדההושגה
פשרהעלסךכ־12מיליון דולרקנדי במסגרתתובענה
ייצוגיתשהגשתהאושרהעל ידי ביתהמשפטבקשר
עםהקרטל.
ו
בנובמבר 3102 הוגשה בארץ בקשה להכיר בת
(ת"צ -09935
LCD
בענה ייצוגית בגין קרטל ה־
הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה
11-13
AU
OPTRONIC
כלכלית הוגנת (ע"ר) נ'
ת
זאתתוך ניסיון להס
ואח').
CORPORATION
מך על הליכים שונים שהת
־
נהלו ברחבי העולם נגד חברי
הקרטל הנטען.
הסטארטאפ
הלאומי החדש?
האם ההליכים שנזכ
־
רים לעיל מלמדים על מגמה
חדשה שמתהווה? בהחלט
ייתכן שהתביעות הללו הן
סימן לבאות. הרושם המת
־
קבל הואשתובעים ישראלים
לאמסתפקים עוד בטריגרים
הגבליים מקומיים, כגון נקיטה של אמצעי אכיפה
על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים הישראלי,
והם מרחיקים מבטם לנעשה בניכר ולאמצעי אכי
־
פההננקטיםבמדינותשונותביחסלקרטליםשאינם
ישראליים. בכך מבקשים התובעים לפסוע בתלם
חרוש(ולו חלקית), גםאםנחרשעלידי מחרשהזרה.
לאמן הנמנעכי הפרקטיקה, אםתתפתח, תחזקשי
־
תופי פעולהבין עורכי דין ישראליםלעורכי דין זרים
(דוגמתמשרדי עורכי הדין שהגישו הליכים ייצוגיים
בחו"ל בגין קרטל מסוים, וניצניםלכך אפשר לראות
), והכל תוך שכלול הפרקטיקה
LCD
בעניין קרטל ה־
החדשה וביסוסה.
מוקדם כמובן לפסוק כי מדובר במגמה ברורה וכי
אנו צפויים לשטף בלתי פוסק של הליכים ייצוגיים
בגין קרטליםבינלאומיים. באופן קונקרטי ישלהניח
שההתפתחויות בתיקים הנזכרים ישפיעו על רמת
התיאבון של יוזמי הליכים ייצוגיים בארץ, השוק
־
לים לפעול בעקבות קרטל בינלאומי. באופן כללי
אפשר לציין שתיקים כאלה מעורריםשאלות רבות,
והמענה עליהן במשפט הישראלי בוודאי יורה על
מובהקות המגמה האמורה. להלן נעמוד על שאלות
אחדותהמתעוררותבהקשר זה.
תחולהאקס־טריטוריאלית
שלדיני ההגבליםהעסקיים
האם אפשר להחיל את דיני ההגבלים העסקיים
המקומיים על קרטל שנערך מחוץ לגבולות המדינה,
ושחברותיו-כולןאורובןהמוחלט-הןחברותזרות?
המענה על כך הוא תנאי בסיסי (אם כי לא מספק)
להיתכנותן של תביעות בגין
קרטליםבינלאומיים.
בהחלטת הממונה בעניין
שוק הבשמים הסלקטיביים
מציין הממונה כי "חוק ההג
־
בלים העסקיים חל על כל
הסדר כובל שתוצאתו פגיעה
בתחרות בישראל". הממונה
קובע כי יש לפרש את דיני
התחרות הישראליים ברוח
דוקרטינת ההשפעה האמ
־
,)
Effects Doctrine
ריקאית (
וזאתכדי להגשיםאתתכלית
חוק ההגבלים העסקיים - הגנה על התחרות ביש
־
ראל. כך בפרט נדרשבעידן של גלובליזציה. 
מסביר
GIS
בקביעת הממונה בעניין קרטל ה־
הממונה כי דוקטרינת ההשפעה "מבססת תחולת
דיני הגבלים עסקיים מקומיים על התנהלות המת
־
רחשתמחוץ לגבולותהמדינה, אשר נועדה להשפיע
ואשר הייתה לההשפעהעל הטריטוריהעליהחלים
דיני אותה המדינה". הממונה מבהיר כי אפשר לה
־
חיל אתדיני ההגבליםהעסקייםעל התנהלותהמת
־
רחשתמחוץ לגבולותהמדינה רק כאשר "מתקיימת
זיקה ברורה בין אותה התנהלות לשוק המקומי
באותה מדינה". הממונה מזהיר כי "נטילת סמכות
לאכוף דינים מקומיים כנגד הסדר כובל שהשפעתו
מוקדםלומרכי מדוברבמגמה
ברורה וכי אנו צפוייםלשטף
בלתי פוסקשלהליכים ייצוגיים
בגין קרטליםבינלאומיים.
תיקיםכאלהמעוררים
שאלותרבות, והמענהעליהן
במשפטהישראלי בוודאי
יורהעלמובהקותהמגמה
אפריל4102
עורךהדין
׀
98
1...,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...132
Powered by FlippingBook