עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 90

פלילי
לגליזציהשלסמיםקלים
העונש בחוק
ACLU
ב־%38 מהמקרים שאסף
היהמנדטורי, חובה, ולאהיה לשופטיםשיקול דעת
לגזור עונש מתאים יותר. כידוע, עיקרון מרכזי של
המשפטהפלילי הואעיקרון הפרופורציה, שמוכר בו
מאותשנים-לפחותמאז המלומדהאיטלקי בקריה;
ולמעשה כבר מימי המשפט העברי - עין תחת עין
-במיוחד אםמפרשים זאתכממון, כפרשנותחז"ל.
מוותבכלאהואהעונשהחמור ביותר מלבד עונש
המוות, שהואעונשברברי וישסיבותרבותלהימנע
ממנו, לרבות סיבה שהיא בעיניי הקלף המנצח:
מכיוון שבאמצעות השוואות גנטיות בין דגימות
מגופם של אסירים הזועקים שנים לחפותם ובין
דגימות שנשמרו (אם נשמרו; אצלנו לא ממש נש
־
מרו) מזירות הפשע מוכח שוב ושוב שקיימת תו
־
פעה נרחבת של הרשעת חפים מפשע, אין לחברה
זכותמוסרית לבצע עונשבלתי הפיך כעונשהמוות.
העונש החמור ביותר שאולי
אפשר להצדיק כיום הוא
מאסרעולם. ואםמשתמשים
במאסר עולם ללא אפשרות
לשחרורמוקדםנגדעבריינים
שעברו עבירות שלא כרוכה
בהן אלימותכלשהי, מה נוכל
לגזור לפי עקרון הפרופור
־
ציה על רוצחים ועל אנסים?
או מהכיוון ההפוך, בהנחה
שמאסר עולם הוא העונש
המתאיםלרוצח-הן גמולית
והן תועלתית־הרתעתית - ברור שעל עבירות ללא
אלימותחייביםלגזור עונשיםמתונים יותר.
בעודשלאחרון התובעים יששיקולדעתלהאשים
בעבירה קלה יותר ובכך להימנע מהעונשהנוראשל
מאסר עד המוות, הנה לשופטים האמריקאים לא
הותיר המחוקק שיקול דעת. בגזרי דין רבים כתבו
שופטיםאמריקאיםשהעונששהםגוזריםחמורמדי
בהשוואה לעבירה, אך החוק לא מותיר להם שיקול
דעת. אל נתנשא על האמריקאים; גם אצלנו נית
־
נו לא מעט פסקי דין שבהם שופטים כתבו שעונש
מאסרהעולםחובההקבועלעבירתהרצחחמורמדי
למקרה שלפניהם, ובכל זאת גזרו מאסר עולם בט
־
ענהשידיהםכבולות. מעולםלאראיתי אתהכבלים
הללו, וכשרוצים להשתחרר מכבלים דמיוניים יוד
־
עים לגייסאתחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - רק
לאבתחוםהמשפטהפלילי המהותי.
דוגמה למקרים קורעי לב שגם בהם נגזר עונש
מאסר עד כלותהנשמה: אדם בשם דיקי ג'ו ג'קסון,
"
It
'
s
בן 55 וכבר 71 שנים בכלא, מצוטט בדו"ח כך:
like
someone dyingbut not beingput
to
rest
".
ג'קסון נידון למאסר עולם ללאאפשרות לשחרור
מוקדם על מכירת סמים זעירה (לא מדובר בברון
סמים או במאפיונר); מטרת המכירה הייתה לממן
השתלתמחעצםמצילתחייםלבן שלו.
בין האסירים־לנצח הללו יש גם אימהות לילדים
קטנים. לעיתים דווקא השותפים הזוטרים בעסקות
סמים נשלחו למות בכלא, בעוד שהבכירים הציעו
למשטרה מידע וקיבלו הקלה. רוב האסירים הללו
עניים, לא משכילים, שחורים, ורבים מהם נעצרו
לכתחילה על בסיס פרופיל גזעני. שוב, בל נתנשא
על האמריקאים; גם אצל
־
נו רוב האסירים הם צעירים
עניים לא משכילים, ערבים
או ממוצא מזרחי או עולים
חדשים.
ברבים מהמקרים היה
מתאים יותר טיפול ממאסר.
האסירים מדווחים על תחו
־
שות חוסר תקווה, בדידות,
חרדה, דיכאון, פחד, בידוד
מהמשפחה ומהקהילה, ועל
נטייה להתאבד. הםמתארים
אתעונשםכגזר דין של מוותאיטי, מכאיב ומענה.
בארצות הברית הגיעו לשיא של 347 אסירים
מכל 001 אלףמבוגרים-כמעטאחוז מהאוכלוסייה
הבוגרת. זהו שיעורהכליאההגבוהבעולם. כך הגיעו
כבר ל־4.2 מיליון אסירים. לגבי האפרו־אמריקאים
מדובר בכחמישה אחוזים מהגברים. לשם השוואה,
בשנים 0391 עד 5791 היה שיעור הכליאה הממוצע
601 אסירים מכל 001 אלף מבוגרים, כלומר הגידול
בשיעור האסיריםהואפי שבעה.
"
War
הסבר מרכזי לגידול הדרמטי הואהמדיניות
מ
. לא טוב לערבב בין מלחמות ובין ה
on
drugs
"
שפט הפלילי. המשפט הפלילי מגדיר את היחסים
שבין האזרח לשלטון: מה אוסר השלטון על האז
־
רח; וכמה חזק יכול השלטון לפגוע באזרחאם הפר
במיוחד במדינהשישבה
פליליות יתר, אם יש ויכוח
רציני על הצדקהשל עבירה
מסוימת, ויכוחשבו כל צד
נשען על מחקריםאחרים -
זוהי אינדיקציהמצוינתלכך
שחייביםלבטל אתהעבירה
אפריל4102
עורךהדין
׀
90
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...132
Powered by FlippingBook