עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 76

שפיטה
סמכותערכאתהערעור במתן תוקףלהסדרי פשרה
טבעי כי ערכאת הערעור עשויה להתערב בסכום
הכסף שנפסק לטובתם וכאמור כבר היה בכיסם,
הסכימו מיד להצעה. הדיירים זכו בסכום נזקיהם,
והקבלן, אשר נזקו העיקרי היהמעצםקביעתשופט
השלוםכי התרשלבבנייה-ממצאשהיהעשוי לזרז
דיירים נוספים להגיש תביעות דומות - אף הוא
הקטין אתעיקר נזקיו: הכרעתהשופט בדבר רשל
־
נותו. ושוב, פסקדינו ומסקנותיו של שופטהשלום,
על כל נימוקיהם, נמוגו כערפל בוקר.
אםסבוריםאתםכי תופעה זו מצומצמתלהליכים
אזרחיים בלבד, טעות בידכם. מעשה בכתב אישום
שהוגש בעבירות צווארון לבן על ידי הפרקליטות,
נגדשני נאשמים, שותפיםלמעשההעבירה. זמן קצר
י
י לפנ תחילת המשפט נערך הסדר טיעון בין התב
עה ובין אחד משני הנאשמים. האישום נגדו צומצם,
הוא הודה והורשע, ונגזר דינו לעונש קל כמוסכם
והוא נקרא להעיד נגד שותפו. בית המשפט קבע כי
מכוחעקרון ההגנהמן הצדק,
בנסיבותהמיוחדותשלאותה
פרשה, מן הדין ומן הצדק
לצמצם את כתב האישום
אף כנגד הנאשם הנותר. לא
היה כל נימוק ענייני ועובדתי
להבחנה בין השניים. החלטה
זו, היהבהמשוםצמצוםסמ
־
כויותהתביעה. עםסיומו של
המשפט זוכה הנאשם השני
מכל אשמה. התביעה מיהרה
ל
ש להגי ערעור, הן על ההח
טה בנושאההגנה מן הצדק והן על עצםהזיכוי. זמן
מה לאחר מכן, עובר למועד שמיעת הערעור, נפל
אסון כבד במשפחת הנאשם. הסנגור פנה לתביעה,
י
גהצי לפניה את אשר אירע למשפחת הנאשם וב
קש כי הפרקליטות תחזור בה מהערעור מטעמים
אישיים, ותגלהחמלה והבנהלמצבו של הנאשם.
ר
ר לאח שבדקה ושקלה את הדברים הציעה הפ
ע
ת קליטו לסנגור הצעה אחרת: הנאשם, המשיב ב
רעור, יסכים לקבלת הערעור כך שערכאת הערעור
תבטל אתההחלטה ואתהכרעתהדין המזכה, הדיון
ת
ר יוחז לבית משפט השלום, ואז תבטל התביעה ו
מחק את כתב האישום, כאילו לא הוגש לכתחילה.
הסנגור, בצדק, הסכים לעסקה: מרשו ייוותר נקי
מכל אשמה, כאילו לאהיו הדבריםמעולם. התביעה
מצידהזכתהבביטולהחלטתהשופטונימוקיו בפסק
הדין המזכה, אשר בחלקם היה כדי לכבול את ידי
ו
ה התביע בעתיד. ועתה, פסק הדין לגופו בטל ומב
טל.
ב
תבי המשפט בערכאת הערעור היה ער ל
עייתיות שבהסדר המוצע, שבו מחד גיסא הסכים
הנאשם שזוכה בערכאה קמא לקבלת הערעור על
זיכויו, ומאידך גיסא התביעה, שיזמה וניהלה את
ההליךהפלילי נגדהנאשם, הסכימהלחזורבהמכתב
האישום. למרות זאת בחר בית המשפט לאמץ את
ההסדר, תוך הסתמכותעל הסכמתם ועל רצונםשל
הצדדיםלהליך.
הסדריםלאראויים
ג
לטעמי, הסדרי כגון אלה שתוארו לעיל, במס
ם
ע
תר הליך הערעור, אינם ראויים. לבית המשפט ב
רכאת הערעור סמכות לקבל
ערעור, לדחותו, לשנות את
פסק הדין, כולו או חלקו,
או להחזיר את המשפט עם
הוראות לערכאה הקודמת.
ה
ךכ בהליך הפלילי וכך ב
ליך האזרחי. בערעור אזרחי
יש לבית המשפט בערכאת
הערעור גם סמכות לאשר
הסכם פשרה בין הצדדים,
ס
ת ולת פסק דין על פי הה
כמה בין הצדדים. עם זאת,
חייב
לעשות כך, אך אינו
רשאי
בית המשפט רק
לאמץאתההסכם.
לדעתי, הבסיס לאימוץ הסדר או לביטול מסקנות
ונימוקים של פסק דין הוא במסקנת בית המשפט
בערכאת הערעור כי נפלה שגגה בפסק הדין. על
ערכאת הערעור להשתכנע, במידה זו או אחרת, כי
מבחינתתוכנו ומהותו. אין
ביטול פסקהדין מוצדק
לפרש את סמכותה של ערכאת הערעור לביטול או
לשינוי פסקדין באופן רחב, אלא ישלצמצמהלמצב
שלטעותבפסקהדין. אין להסכיםשפסקדין ייהפך,
כמו במקרים שתיארתי לעיל, לקניין אשר אפשר
לסחור בו לפי אינטרס זה או אחר של מי מהצדדים
למשפט.
לפסקדין חייםמשל עצמו;
אין הואמטבעעובר לסוחר
לנוחותםשל הצדדים
למשפט. על ערכאתהערעור
להשתכנעבמידה זו או אחרת
כי ביטול פסקהדין מוצדק
מבחינתתוכנו ומהותו
אפריל4102
עורךהדין
׀
76
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...132
Powered by FlippingBook