עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 66

לוגו לוגו
גג גג גג גג גג גג
אתה תיתן לו את
הכבוד המגיע לו
הסאטירה הישראלית לא הרבתה לעסוק בעולם המשפט,
אבל כאשר נגעה בשופטים היא הסירה מהם את הכבוד המנופח
והציגה אותם כבני אדם קטנים ומעצבנים במקרה הטוב, וכשותפים
לפשע במקרה הפחותטוב העולם מצחיק? אז צוחקים
רוביקרוזנטל
לשון אחר
ה
סאטיריקניםהישראליםלדורותיהםלאהרבו
לטפל בעולם המשפט. הם העדיפו לעסוק
בפוליטיקאים, שוטרים, נהגים וסתםישראלים
מכוערים. ובכל זאתנוצרעםהשניםארסנל
של קטעים סאטיריים שאפשר ללמוד ממנו איך נראה
עולםהמשפטמבעד למראה העקומה. כך בפזמון המי
־
תולוגי "אדוני השופט" מאת חיים חפר מנסה הפושע
להסבירשהואבסךהכלאזרחתמים. "היהלי שכן נורא
ואיום", מזמר הנאשם, "שלא רצה לחיותאיתי בשלום.
כשחטבתי עצים בא פתאום המסכן, והכניס את הראש
מתחת לגרזן".
הסאטירות שבאו אחר כך עסקו בשני צדדים של
המתרס המשפטי: שופטים וסנגורים. התובעים נותרו
איכשהו מחוץ לעניין. הסאטירה העוסקת בשופטים
טורחת להסיר מהם את הכבוד המנופח ולהציג אותם
כבני אדם קטנים ומעצבנים במקרה הטוב, וכשותפים
לפשעבמקרההפחותטוב. בהומורסקה "לאלמהר" של
אפריםקישון מואשםאפריםבנסיעהבמהירותמופרזת.
השופטפותחבסדרתשאלותחוזרותבנוסח "האםבפעם
הראשונהתפסו אותךאו בפעםהראשונהנסעתבמהירות
מופרזת?". קישון מאבדאתעשתונותיו, ולשאלה "האם
גםבפעםהבאהתיסעבמהירותמופרזת?" הואצווחבקול
משונה וקורע את עניבתו: "כן! רק במפירות מוהרזת!
תנידתמידפמבירותהוברזת!" וחוטףחמשלירותקנס.
אתהמערכון "אופסיידסטורי" כתב יוסי בנאי לגששים
בעקבות קישון. במערכון הזה השופט לא רק מעצבן,
לאט־לאטמתבררשהואחלקמהסיפור. הנאשםשמעון
כסאח קילל והשליך חצץ על השופט, שופט הכדורגל
יהויכין פנדלוביץהואהמאשים, והשופטלמדעשרשנים
משפטים באוניברסיטה המשודרת, והוא מבקש ממר
כסאח "אתהתיתן לי אתהכבודהמגיעלי". בסופו של
דברהואמזכהאתכסאחמכלאשמה, מפני ש"רקשופט
כדורגל אעוור לא ראה שמלמיליאן היה באופסייד",
מוכיח באמצעות הצפצפה שהוא עצמו היה במגרש,
ומצטרף להמנון בית"ר.
הגששים עסקו בנושא גם במערכון "בית המשפט"
שכתבעמוסקינן, ובו מתבררשגניבתאופנייםחושפת
עולםשלםשלפשע, תככים ואפילו רצח. השופטממליץ
בפסיקתו לנאשם לנסוע להבא במונית. מן המערכון
הזה נותרו פניני הלשון "שבורית זכוכה" ו"אנגלנדר".
בשניםהארוכותשל "זהו זה" פקדו המערכוניםמדי
פעם בפעם את בית המשפט. אחד המערכונים מגיב
על האינפלציה בבוגרי משפטים, ומציג קבוצתעורכי
דין שירדו לכביש, פשוטו כמשמעו, ומחפשים עבודה
במערכון של
החמישייה הקאמרית
התנהל שיח עורכי
הדין סגל וברכיהו על
הלהיטים האחרונים
בשוק ספרי המשפט.
"קראתאתהלכות
הדיון הפלילי?" "אוי,
זה מעולה, רק הסוף
קצתשמאלצי".
"אתה חייב לקנות
דינים מחוזיים
תשל"ג־תשל"ז. זה
פשוטתופס אותך"
אפריל4102
עורךהדין
׀
66
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...132
Powered by FlippingBook