עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 68

תובענות ייצוגיות
כשליםבאישור הסדרי פשרה-מבטשיפוטי
אישור הסדרי פשרה בתובענות ייצוגיות מציב
בפני בתי המשפט בעיותשהםאינםמורגלים להת
־
מודד עימן, ואשר מצריכותדרך התנהלותשונהמזו
המקובלתבתיקיםאחרים. לפי שיטתהמשפטהאד
־
וורסרית, מכריע השופט בין טיעוניהםשל בעלי דין
הנמצאיםמשני צידי המתרס. ניהול תובענה ייצוגית
בכלל, ואישורהסדרפשרהבפרט, סוטיםמשיטה זו;
התובע האמיתי, קרי הקבוצה התובעת, אינו עומד
לפני בית המשפט וטוען את
טענותיו. תחילה עומד לפני
בית המשפט תובע המבקש
לייצג את הקבוצה התובעת,
שכלל אינה יודעת על קיומו.
אך גם לאחר שהתובענה
אושרה והתובע המייצג הוס
־
מך לפעול בשםהקבוצה, היא
לעולם במעמד של נוכחת־
נפקדת באולם בית המשפט.
שופט הדן בתובענה ייצוגית
ישלנו על מי להישען
הניסיון מלמדכי הצעותלהסדרפשרהשהעלהביתהמשפטבתובענות
ייצוגיות אינן חסינותמטעויות. כמאמרו של סוקרטס: "כמה שאני לומד
יותר, אני מבין שאני יודע פחות". ובענייננו, בית המשפט אינו יודע עד
כמההואאינו יודע, עדשהוגשו לפניו התנגדויותמקצועיותאו עדשמונה
בודק. וזהו רקאחד הכשליםבאישור הסדרי פשרהבתובענות ייצוגיות
עמירםבנימיני
ד"ר עמירם בנימיני,
שופט ביתהמשפטהמחוזי
בתל אביב בדימוס
חייב לזכור ולהזכיר לעצמו לכל אורך הדיון בתוב
־
ענה, ובעיקר בעתאישור הסדר פשרה, שישקבוצה
גדולהשל אנשיםשעמדתהאינה נשמעתאף שהיא
מיוצגתבאמצעותבאכוחה.
זאת ועוד, מרגע שהושגה פשרה בין התובע
המייצג (ובשלב הבקשה הוא רק מבקש להיות בת
־
פקיד זה) ובין בא כוח הנתבע - התחושה הברורה
היא ששני הצדדים נמצאים בסירה אחת, ואין מת
־
נהל לפני בית המשפט דיון
אדוורסרי אמיתי שבו כל צד
נלחם על זכויות מרשו. הצ
־
דדים מתגייסים כאיש אחד
להגן על הסדר הפשרה שע
־
ליו הסכימו, להצדיקו ולהביא
לאישורו. לא פעםמותיר בא
כוח הקבוצה התובעת את
הזירה לבא כוח הנתבע לה
־
סביר ולנמק את הסדר הפ
־
שרה ולהילחם בגורמים המ
־
שופטהדן בתובענה ייצוגית
חייב לזכור לכל אורך הדיון
בתובענה, ובעיקר בעתאישור
הסדר פשרה, שישקבוצה
גדולהשל אנשיםשעמדתה
אינה נשמעתאףשהיא
מיוצגתבאמצעותבאכוחה
אפריל4102
עורךהדין
׀
68
1...,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...132
Powered by FlippingBook