עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 9

דבר ראש הלשכה
עו"ד דורון ברזילי
מרגע שהתמניתי לתפקיד ראש לשכת עורכי הדין
נאבקתי לשיפור מעמדם של עורכי הדין בישראל. הצבתי
לעצמי מטרה להביא לשיפור הדימוי של לשכתעורכי הדין
ושל עורכי הדין בישראל, העושים את עבודתם במסירות,
בנאמנות וביושר.
אני מאמין ששיפור מעמדם של עורכי הדין ותדמיתם
- וכן עבודה בכנסת ישראל ומעורבות בחקיקה הקשורה
לעורכי דין כגון דו"חפרוקצ'יה- יעצרו וימנעו הצעותחוק
שכל מטרתן לפגועבעיסוקנו.
במשך הזמן נרשמו כמה הצלחות, ובהן שורה ארוכה של
פסקי דין שעסקו בהסגת גבול המקצוע וצידדו שוב ושוב בעמדתה
הבלתי מתפשרתשל הלשכהבראשותי.
כמו כן, הוועד המרכזי בהובלתי החליט לצאת למאבק באותן
הצעות חוק שהועלו באחרונה בכנסת ופוגעות כאמור בזכויותיהם
של עורכי הדין, למשל הגבלתשכר הטרחהלייצוג נגד ביטוחלאומי
לשמונהאחוזים והגבלתשכר הטרחהברכישתדירהמקבלן.
לטובת המאבק הקצינו משאבים, כוח אדם ופעילות פנים־
פרלמנטרית שנועדו להעביר מסר ברור לכנסת ולציבור כי הצעות
חוק אלה פוגעות דווקא באוכלוסיות מוחלשות שאינן ממצות את
מלואזכויותיהן בביטוחהלאומי ומול יזמי הנדל"ן. יתרהמזו, הצעות
החוקפוגעותבאופן לאמידתי ולאסביר בחופשהעיסוק.
עוצריםאתהצפתהמקצוע
בחודשים האחרונים אני עומד בקשר תכוף והדוק עם הגורמים
הרלוונטיים במשרד המשפטים ועם שרת המשפטים כדי להסדיר
אחת ולתמיד את הצפת המקצוע ואת הפיחות ההולך ומחמיר
במעמדנו כעורכי דין. לצערי, דווקא עתה, בשעה שעמדה לצאת
בשורה בעניין, החליטו גורמיםשוניםבלשכה לנסותלטרפד אותה.
התנהלותזו גרמהנזקחמורלעניין המשותףלכולנו ובוודאי
שאינה תורמת דבר לשיתוף הפעולה עםמשרד המשפטים
ועםשרתהמשפטים.
אני מתכוון להמשיךלפעולבמרץאךבאחריותוביסודיות
הנדרשת ליישום הרפורמה המקיפה בתחום, שאושרה
במוסדותהלשכה-בוועדהמרכזי -לאחרדיוניםמעמיקים
ומתוךראייהרחבהשלטובתכולנו. עורכי דין צעיריםאמנם
זקוקים להכשרה ולליווי מקצועי, אך בשוםפנים ואופן הם
אינםסוג ב' שישלפסול אותםמלכתחילה.
לשכתעורכי הדין למען הקהילה
לשכתעורכי הדין חרתהעלדגלהאתנושאהמעורבותהחברתית.
לשם כך יזמנו כמה פרויקטים, ובראשם תוכנית "שכר מצווה"
המעניקה ייעוץ משפטי בחינם למעוטי יכולת ופרויקט אימות
חתימהעלתצהיריםלחייביםבהוצאהלפועל. כמו כן, במסגרת"יום
מעשים טובים" התנדבו עורכי דין ברחבי הארץ והרצו על עולם
המשפט בבתי ספר בפריפריות. גם אנחנו, נבחרי ועובדי הלשכה,
יצאנו להתנדב במע"ש - מרכז שיקום לאנשים עם מוגבלויות -
ועסקנו בעבודותצביעה וגינון לרווחתהמרכז ומטופליו.
בכוונתי ליזום יריד משפטי של לשכת עורכי הדין שיביא עורכי
דין מהתחומיםהשוניםליישוביםבפריפריה, ולהעניקשירות וייעוץ
משפטי לכל דורש. כך ננגישאתלשכתעורכי הדין ואתציבור עורכי
הדין לציבור הרחב ונתרום את תרומתנו הצנועה לחברה ולקהילה
בישראל.
•••
אני מאחל לכולנו ולכל עם ישראל פסח שמח וחופשה מהנה,
ומקווהלראותכםבכנסהשנתי ה־41שלהלשכהשייערךבסוףחודש
מאי.
משפריםאתהדימוי,
נלחמיםעל המעמד
םמוזמנים להתעדכן בפעילותהשוטפתבדףהפייסבוקשל הלשכה
7
יותאיתי בקשר רציף בדףהפייסבוקשלי
9
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,132
Powered by FlippingBook