עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 8

.
“קח לתשומתלבך שעד היוםהוא עשה בחירות נכונות
שווהלהיותעו“ד
במנורהמבטחים!
מנורהמבטחים. אתהבטוחבמקוםהנכון.
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווקפנסיוני, המלצהאו חוותדעתבאשר לכדאיותההשקהאו החיסכון בכל מוצר ואינו מהווהתחליף לייעוץ
אישי הניתן בכפוף לדין.
לפרטים נוספים והצטרפות:
טלפון 6195557-30
ל
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 2,3,4,5,6,7,132
Powered by FlippingBook