עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 14

סדר יום
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית-האומנם?
ישראל מציגה את עצמה כמדינה יהודית ודמוק
־
רטית. אך בעוד שיהודיותה של המדינה היא עובדה
הנסמכת על תשתית משפטית והיסטורית מוצקה
ועל הכרה בינלאומית רחבה, שאלת זהותה כמדינה
דמוקרטיתטעונהחשבון נפש.
מדינה יהודית
ישראל היא מדינת לאום יהודית שיש בה מיעוט
ערבי גדול. להגדרתהכמדינתלאום יהודיתישבסיס
משפטי פורמלי: החלטת עצרת האו"ם מס' 181
מ־92 בנובמבר 7491 הורתה
על הקמתן בארץ ישראל של
שתי מדינות לאום: מדינה
יהודית ומדינה ערבית, וב
־
חלק האופרטיבי של מגילת
העצמאות מ־41 במאי 8491
הכריזה מועצת העם על
"הקמתמדינה יהודיתבארץ־
ישראל היא מדינת ישראל".
י
חוקי היסוד משנת 2991 ע
גנו חוקתית את ערכיה של
יהודיתפלוס,
דמוקרטיתמינוס
"מדינה יהודית ודמוקרטית" היא לא רק סיסמה שאפשר להסתתר
מאחוריה. ישלומר: שאלתזהותהשל ישראלכמדינהדמוקרטיתטעונה
חשבון נפש. אם לא נשכיל להיות דמוקרטיה ראויה לשמה, נאבד עד
מהרה גםאתהסיכוי להיותמדינתלאום יהודיתראויהלשמה
אליהו מצא
השופט בדימוסאליהו מצא,
לשעבר המשנה לנשיא
ביתהמשפטהעליון
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ועל היותה של
ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית מגן גם סעיף 7א
לחוק יסוד: הכנסת, המונעהשתתפותבבחירותלכ
־
נסתשל רשימתמועמדיםאו של אדם, אם ישבמט
־
רותיהםאו במעשיהם, במפורשאו במשתמע, שלי
־
לתקיומהשל ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
להגדרת המדינה כמדינה יהודית יש - ובכך העי
־
קר - גםבסיסאתני, היסטורי, תרבותי וציוני. הקמת
המדינה, שלוששנים לאחר השואה, נועדה להגשים
אתהחזון הציוני בייסודביתלאומי לכל יהודי העולם.
במגילת העצמאות הודגש כי
"מדינת ישראל תהא פתו
־
חה לעליה יהודית ולקיבוץ
גלויות". כחלק ממחויבותה
כמדינה יהודית רואה ישראל
חובהלעצמהלהגן עלקהילות
יהודיות ועל יהודים ברחבי
העולם מפני סכנות האורבות
להם בשל היותם יהודים, ול
־
כוחה החוקי לעשות כן מצוי
כיסוי בחקיקההפלילית.
עיקר מבחנהשל דמוקרטיה
הואבקיומם ובשמירתם
של ערכי יסוד חוקתייםכמו
שוויון הזדמנויותחברתי וכבוד
האדם, ובמידתשמירתהעל
אלה ישראל אינהמצטיירת
כמדינהדמוקרטית
אפריל4102
עורךהדין
׀
14
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...132
Powered by FlippingBook