עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 12

*המינוי הואלפרקזמן שלשישהחודשים. המינוי מותנהבהשתתפותבהדרכהעלהפדאורומוצריםנוספים
שלההוצאהלאורבמהלךהכנסהשנתי. מנוייםקיימיםשלהפדאוריזכו לקבלהטבהשלהארכתהמינוי
שלהםבשישהחודשיםנוספיםמפקיעתהמינוי שלהם.
הרשמו לשבועייםנסיון ותבינו כמהזהפשוטוממכר.
1-800-225-233
או במרכזהתמיכה:
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...132
Powered by FlippingBook