עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 20

סדר יום
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית-האומנם?
אך בהכרח יתפרש כניסיון לפגוע במעמדו של
המיעוטהערבי.
שימורהשלישראלכמדינתלאוםיהודית
שימוראופייהשלישראלכמדינתלאוםיהודיתהוא
משימה חשובה. וכמי שאינו אדם דתי אוכל להעיד
על עצמי כי שימור יהודיותהשל המדינהחשוב ויקר
לליבי לאפחותמלמי שמקפידבקיוםמצוותהדת. אך
הגשמתה של תכלית זו אינה מותנית בעיגון חוקתי
של יהודיותהמדינה, שכן להיותה של ישראל מדינת
לאום יהודית כבר מצויות תשתית משפטית מוצקה
והכרה בינלאומית ברורה. שימור אופייה של ישראל
כמדינת לאום יהודית מותנה בנקיטת מהלכים, פו
־
ליטייםוחקיקתיים, שיבססו ויבטיחו איזון ערכי חדש
בין יהודיותהמדינה ובין ערכיההדמוקרטיים.
כך בין היתר נדרשת התמודדות מתמשכת עם
איומי המאזן הדמוגרפי. נכון להיום, יותר מחצי
מניינו של העםהיהודי אינו יושב בישראל, ולאמע
־
טים מבני הארץ נוטשים אותה ועוקרים למדינות
אחרות. הפרדת הדת מן המדינה והנהגת נישואים
אזרחיים עשויות לשים קץ לתהליך הנשירה, ואף
לעודד את עלייתם לישראל של יהודים רבים המ
־
זוהים כחילונים או כמשתייכים לקהילות שאינן
אורתודוקסיות. כל עוד מהפכה זו אינה מתרחשת,
ישראל לא תהיה מקום מושב אטרקטיבי שמיליוני
יהודיםהחייםבתפוצות ירצו לקשור בו אתגורלם.
שימור יהודיותה של המדינה מחייב לכידותסביב
ערכיםלאומיים, דמוקרטייםוחברתייםראויים. לצד
ההפרדה בין דת ומדינה ישלפעול לשילובםבחברה
של חרדים, שחלקם מנוכרים לחוקי המדינה, ושל
בני המיעוט הערבי. כן נדרשת נקיטת יד קשה נגד
גורמים גזענייםהמאיימיםעל הדמוקרטיה ובכך גם
על הלכידות הלאומית והחברתית שהיא תנאי גם
ליהודיותהשל המדינה.
סיכומם של דברים: להבטחת עתידה של ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית, מחובתהרשויות לעצב
ולהוביל מדיניות עקרונית ארוכת טווח שמטרתה
לקדםאיזון ערכי חדש וראוי בין יהודיותה של המ
־
דינה ובין ערכיה כמדינה דמוקרטית. ישלדעת ולה
־
בין שאם לא נשכיל להיותדמוקרטיה ראויה לשמה,
נאבד עד מהרה גם את הסיכוי להיות מדינת לאום
יהודיתראויהלשמה.
ישלאפשר ליהודים
חילוניםלקיים -
מחוץלשכונות
המגוריםשל עדות
החרדים - פעילויות
של תרבות ופנאי
בשבתות ובמועדי
ישראל, בלי שייתקלו
במגבלותהמוטלות
עליהן בחוקי עזר
עירוניים. כן יש
להקצותשטחים
לבתי עלמין אזרחיים
שיאפשרו לכל אדם
לממשאת זכותו
לקבורהאזרחית
אפריל4102
עורךהדין
׀
20
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...132
Powered by FlippingBook