עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 56

הגנתהסביבה
תזכיר חוקהאזוריםהימיים-היבטיםסביבתיים
מדינה משתרעת ככלל בגבולותיה הטריטו
־
ריאליים, לרבותמימי החופיםשלה, אך לפי המשפט
הבינלאומי יש לה גם זכויות בשטחי המדף היבש
־
תי הסמוך לחופיה לשם חיפוש וניצול משאבי טבע
(אמנת המדף היבשתי מ־8591, שישראל חתומה
עליה). אמנתהים (שישראל אינהחתומה עליה, אך
מקבלת על עצמה את הוראותיה כמשפט בינלאומי
מנהגי) מגדירהאזורכלכלי בלעדי שבו למדינתהחוף
זכויות ריבוניות לחיפוש, לניצול, לניהול ולשימור
אוצרותטבע, כמו גםלשימור
ולהגנהעל הסביבההימית.
מבחינת המשפט הפנימי
בישראל קבע חוק השטחים
התת־ימיים עוד בשנת 3591
כי שטח המדינה יכיל גםאת
קרקע הים ואת תת־הקרקע
של השטחים התת־ימיים
הסמוכים לחוף, גם מחוץ
למים הטריטוריאליים, "עד
היכן שעומקהמיםשמעליהם
מאפשר את ניצול אוצרות
הטבע שבשטחים אלה". בפועל הוחלו מכוח האמ
־
נותהנזכרותוחוק זההן הדיניםהעוסקיםברגולציה
של קידוחי נפט וגז והן דיני הגנתהסביבה, וזאתעל
פי חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
(כלכלי־פיסקלי), אף כי הגורמים המוסדרים חלקו
עליה.
תזכירחוקהאזוריםהימיים, התשע"ג־3102, אשר
הופץ על ידי משרד המשפטים להערות, נועד לה
־
בהיר אתהמצבהמשפטי בשטחי הים וליצור ודאות
בדינים החלים. במימי החו
־
פים של מדינת ישראל (21
מייל ימי מן החוף) ברור כי
חלים כל החוקים כפי שהם
חלים ביתר שטחה של מדי
־
מהשמחוץ
ְ
נת ישראל. אשרל
לשטח הטריטוריאלי קובעת
הצעת החוק רשימות של
החיקוקים שחלים - בא
־
זור הסמוך (42 מייל ימי מן
החוף), באזור הכלכלי הב
־
ר לאזור הסמוך,
ֶ
לעדי שמעב
לשמור על הים,
לשמור עלינו
חוקהאזוריםהימיים, אשרהופץלאחרונהכתזכירלהערות, נועדלהבהיר
אתהמצב המשפטי בשטחי הים, וליצור ודאותבדיניםהחלים. ישלברך
על כך; נוכח השלכותיהם האקולוגיות רבות ההיקף של הקידוחים מול
חופי ישראל, עלינו ליצור הסדרים משפטיים שיבטיחו הגנה מספקת
עלהסביבההימית, כמתחייבמן האמנותהבינלאומיות ומתפיסהארוכת
טווחשל פיתוחבר־קיימא
דליתדרור
עו"ד דלית דרור,
היועצתהמשפטית
למשרד להגנתהסביבה
הצעתהחוקמבהירהאת
המצב המשפטי גםמן
הבחינההסביבתיתבכך
שהיאמחילהבמפורשחוקים
סביבתייםעל האזור הכלכלי
הבלעדי שבו מתבצעת
כיוםפעילותאינטנסיבית
של קידוחים והפקה
אפריל4102
עורךהדין
׀
56
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...132
Powered by FlippingBook