עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 52

קניין רוחני
מצוקהפטנטים-המועדהמתקרבלפקיעתהפטנטיםעלהתרופהקופקסון
) קרב ובא;
The
Patent
Cliff
מצוק הפטנטים (
ת
־ב 42 במאי צפוי לעלות בוקר חדש על עולם ה
רופותבכלל ועל עולמהשל טבע והתרופהקופקסון
לטיפול בטרשת נפוצה בפרט. ביום זה יפקעתוקפם
של שמונה מהפטנטים של טבע על התרופה שנות
־
רו בתוקף, ותצא לדרך התחרות הגנריתשל חברות
המעתיקותאתהתרופותהמקוריות.
חברתטבע החלה לבדוק את הקופקסון בניסויים
בבעלי חיים. בשנת6991, לאחר שבוצעו ניסויים גם
בבני אדם, אישרמינהל המזון והתרופותהאמריקאי
את השימוש בתרופה לטיפול בחולי טרשת נפוצה.
הקופקסון אינה מרפאת את המחלה אלא מעכ
־
בת את התפשטותה כשהיא מוחדרת לגוף בהזרקה
תת־עורית. הקופקסון משווקת ב־74 מדינות, ונכון
לשנת 2102 עומדות ההכנסות השנתיות ממכירתה
על 57.3 מיליארד דולר.
ככלל, תקופת ההגנה על פטנט היא 02 שנה לכל
היותר מיום הגשת בקשת
הבכורה. תקופת הפטנט
עשויה להשתנות לפי סוג
הבקשות ולפי חוקי המדינות
שבהן הוגשו. למשל, חישוב
פקיעת תוקפן של בקשות
שהוגשו בארצות הברית
לפני יוני 5991 ייעשה באחת
משתי אפשרויות - 71 שנה
מיום אישור הבקשה או 02
שנהמיוםהגשתה.
מהי המשמעותשל פקיעת
תוקףהפטנט? היהסבירלהניחכי ההשלכותתהיינה
בעיקרמן ההיבטהכלכלי־פיננסי, שכן מרגעשיופיעו
תרופות גנריות בוודאי יפחת מחירה של התרופה
המקורית ואולי אף יצנח, אך למעשה הופעת חלו
־
פות גנריות מעלה סוגיות משפטיות וחברתיות נו
־
ספות הראויות לעיון. להלן נבחן את הצד המשפטי
שממנו נובעיםגםההיבטיםהחברתיים.
השאלה המשפטית המרכזית המתעוררת נוגעת
בין היתר לסוגיית האיזון בין הארכתתוקף הפטנט
מחד גיסא ובין מתן היתר לחברות הגנריות להת
־
חיל בניסויים קליניים בטרם פקיעת הפטנט מאידך
גיסא, וזאת כדי לאפשר שיווק תרופות גנריות מיד
עםפקיעתהפטנט.
אשר לזכותהשל חברתהמקור להאריך אתתוקף
הפטנט, בשנת 8991 עוגנה בחקיקה הישראלית
האפשרותלהאריךאתתוקףהפטנטבישראלבחמש
שנים נוספות, כך שבסך הכל תינתן הגנהשל עד 52
שנה מתאריך הגשת הבקשה
לפטנט. אולם הארכת תוק
־
פו של פטנט כפופה לקיומם
של שני תנאיםמצטברים: 1)
הבקשה תוגש בתום לב; 2)
היקףההגנהעל פי צו ההאר
־
כה לא יחרוג מהיקף ההגנה
שניתן לפטנטהבסיסי.
נוסף לשני התנאיםהאמו
־
ריםלאתתגבשזכותקניינית
להגנה על פטנט לתקופה
העולה על 02 שנה, אלא עם
המצוקמעבר לפינה
ב-42 במאי צפוי עולם התרופות להתעורר לעידן חדש. ביום זה יפקע
תוקפם של שמונה מהפטנטים של טבע שנותרו בתוקף על התרופה
קופקסון לטיפול בטרשת נפוצה, והתחרותהגנריתתצאלדרך
עו"ד אילון ברכפלד,
מחלקתהפטנטים במשרד
איתן מהולל שדות ושות'
בניגוד לעולםההייטקשבו
לרישוםפטנט ישחשיבות
משניתמשוםשהואעשוי
לשמשכנשקהרתעתי
אסטרטגי בלבד, בעולם
התרופות ישלפטנטחשיבות
מכרעתלעתידהשל תרופה
ולעתידםשל החולים
אילון ברכפלד
אפריל4102
עורךהדין
׀
52
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...132
Powered by FlippingBook