עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 48

על הערכים החוקתיים, ביקשתי מפרופ'
רות גביזון, שבעבר גם ביקשתי למנות
אותהלעליון והמהלך לאצלח...
פני־גיל: לא מאוחר.
מאוחר מבחינת הגיל. תאמין לי, בדקתי.
ביקשתי ממנה שתכין הצעה, אני לא רוצה
להגיד חוק יסוד או חוקה, אני לא יודעת
מה נחליט לעשות עם זה, אבל שתעגן את
התכנים של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית. אנחנו נוטים לדרוש מכו
־
לם להגיד "מדינה יהודית", ואנחנו, בינינו
לבין עצמנו בתוך מדינת ישראל, לא ממש
החלטנו מה זה אומר. לי יש השקפה ביחס
למהשזהאומר, אבל אני רוצה לפתוחדיון
ציבורי שלם, שלמעשה אמור להיות הפרק
הראשון בחוקה.
כצמן: הכל דברים טובים וראויים. את
פוליטיקאית די מנוסה, מה את חושבת
שתוכלי לבצע? איזה חותם היית רוצה
להותיר כדי שתוכלי לסמן וי בשניים־שלו
־
שה נושאים עיקריים?
חלק מהדברים התחילו להיות מיושמים.
מאוד קשה לכמת אותם, אבל בעוד כמה
שניםנוכל: שינוי ההתנהלותבבתי המשפט,
השמיעההרצופה וכן הלאה. סימנתי וי מב
־
חינה זאתשאני הוצאתי אתהדבריםלדרך,
אבל צריך לוודא ביצוע. דבר שני שסימנתי
עליו וי זה הביקורתעל גופי התביעה. והד
־
בר האמיתי, שאני מאוד־מאוד־מאוד רוצה
אותו, הוא הפרק הראשון לחוקתה של
מדינת ישראל.
פני־גיל: ואת אופטימית?
לא, אבל אני רוצה בזה. המינימום הנד
־
רשמבחינתי זהלפתחדיון ציבורי. זהחשוב
בעיניי ברמה היומיומית באולמות בתי המ
־
שפט, ונובעים מזה שורה של דברים. אני
צריכהאתהחוקהשתקבעאתהערכים. עכ
־
שיו יששורהשל חוקיםשאני רוצהלהוביל,
וגם הם נובעים מהערכים האלה. אני רוצה
להעביר את חוק חיים משותפים שיאפשר
לבני זוג להינשאבמדינת ישראל בדרך שתו
־
כר על ידי המדינה, גם אם הם לא יכולים
להינשא ברבנות. דיברתי קודם על מערכת
בתי המשפט, ואני מקווה למצוא פתרונות
לנשיםשיוכלו להתגרשולאלהרגישאיוםעל
רכושן. דיברתי עלערכיםועלהפרקהראשון
בחוקה, ואלה דברים שנשמעים תאורטיים,
אבל אפילו הקמפיין שהוצאתי נגד גזענות,
או שמדבר על שוויון כערך, חשוביםבעיניי.
המדינהשלנו הולכת ומקצינה ונהייתמדינה
שלשבטים. גורמיםשבעברהיו יותרמתונים
נהיים יותר קיצוניים, גםבהקשריםהדתיים.
לכן אמרתי שאני רואהאתהתפקידשלי לא
רקכתפקידטכני אלאכתפקידערכי, אבל זה
מאודמסובך.
"הכרההדדיתעםהפלסטינים"
פני־גיל: יש לך די זמן לעסוק בעניינים
שקשורים במשרד המשפטים וגם לפעול
בכובע האחר שלך, כממונה על המשא
ומתן עם הפלסטינים?
אםהייתי מגיעה לראשונה למשרד המש
־
פטים, זה היה הרבה יותר קשה. אלאשלמ
־
עשהאני חוזרתהביתה. אני מכירהאתהמ
־
ערכת, והרבה יותרברורלי מהצריךלעשות.
פני־גיל: מה עמדתך על הדרישה שה
־
פלסטינים יכירו במדינת ישראל כמדינה
יהודית?
אני לא נוטה להתבטא בדברים האלה
משוםשאני עושהזאתעםהפלסטינים, אבל
אומר את תפיסתי הכללית: מדינת ישראל
היא מדינה יהודית ודמוקרטית. כך קבעה
התנועה הציונית, כך נקבע במגילת העצ
־
מאות, כך קבע האו"םב־74', ואת זהאנחנו
צריכים לשמר. בסופו של דבר אמור המשא
ומתן להוביל לסיום הסכסוך בין שתי הת
־
נועות הלאומיות. זהו סכסוך לאומי, ולכן
התובנהשלסיוםהסכסוךצריכהלעבורבה
־
בנה שמדובר בשתי מדינות לאום, וכל מדי
־
נה נותנתפתרון לאומי לעםהאחר. במילים
אחרות, חלקמההכרהההדדיתמשמעו שא
־
חרי שניםרבותאנחנו מכיריםבזהשישעם
פלסטיני וישלו זכותלמדינה, ובהבעתמש
־
מעהשל ההכרהההדדיתהואשלעםהיהודי
יש זכות למדינה משלו. איך מתנהלים כדי
שנגיעלשם? זאתכברשאלהאחרת.
על הקודקסהאזרחי:
"לאאהבתי שהחקיקההזאת
הובלהעל ידי שופטמכהן. אני
חושבתשהפרדתהרשויותהיא
כשישרשותמחוקקת, ממשלה
וביתמשפט. ביתהמשפט
העליון גםצריך לפסוק
ולאלחוקקחוקים, ולכן את
הפרויקטהזהלאחיבקתי מיד"
"העובדהששופטיםאחדים
נאלצו לפרושבשנההאחרונה
היאלא נגד השופטים, להפך.
זהלטובתהמערכת ולטובת
השופטיםעצמם, כי אז באמת
נשאריםהטובים. אם נתקלים
בהתבטאותלאהולמתשל שופט
ולאעושיםדבר בזמן הנכון, זה
יחזור באירועהרבה יותר בעייתי"
אפריל4102
עורךהדין
׀
48
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...132
Powered by FlippingBook