עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 51

כאשר קלגסי הרשויותמתקרביםאל
דלתהשל העיתונותהחופשית, כל המ
־
נורותהאדומותחייבותלהידלק. לארק
משום שאנחנו באזור עמוס סכנות,
אלא בעיקר משום שהמדרון חלקלק,
כפי שבית המשפט העליון כינה זאת לא אחת. אם
השלטון רוצה ראיות כדי להעמיד אתאזרחיו לדין,
יתכבד ויאסוףאותן. הפנייהלתקשורתאמנםעושה
את הדברים קלים יותר, אבל גם קשים יותר. מסי
־
רת מידע על ידי מקור לעיתונאי לא נועדה לשמש
כלי במשפט פלילי. היא נועדה לשרת את הצורך
של הציבור לקבל מידע כדי
לכלכל את מעשיו בתבונה.
קיצורי הדרך של חוקרי מס
הכנסה עלולים לגדוע את
האפשרות הזאת. ההחלטה
למסור מידע לעיתון ולא
למשטרה, על דרך משל, צרי
־
כה בדרך כלל לזכות בהגנה
מספיק טובה כדי לאפשר גם
למקור הבא לבחור בדרך זו.
אין משמעות אחרת לעיתו
־
נותבמדינה חופשית. אין גם
כאשר קלגסי הרשויות
מתקרביםאל שער דלתה
של העיתונותהחופשית,
כל המנורותהאדומות
חייבותלהידלק. לארק
משוםשאנחנו באזור
עמוססכנות, אלאבעיקר
משוםשהמדרון חלקלק
משמעותאחרתלהגבלתהכוח, אותו
כוח הנחזה ללגיטימי כשהוא מופעל
על ידי המדינה.
אם נחלץ מתוך המשוואה
מקרים יוצאי דופן, בודדים ומאופייניםהיטבשבהם
שיתוף הפעולהשל עיתונאיםעםהשלטון נסבל גם
אםאינו מקור לגאווהעצומה, מותר יהיה לקבוע כי
מוטב לשני אלה לתפוס מרחק זה מזה. רק הסובר
־
ניותהמוחלטתשל התקשורתאל מול גורמי האכי
־
פה יכולה להוליד חברה בריאה, מתוקנת, הנהנית
מאמון האזרחיםגםבשלטון וגםבעיתונות. גםבש
־
לוש הרשויות וגם בזו הרבי
־
עית, שלא במקרה לא זכתה
למעמד משפטי עד היום. ית
־
כבדו אפואחוקרי מסהכנסה
ויבלמו את מאווייהם. העוב
־
דהשביתהמשפטציידאותם
בצו היא אמנם מבחן חשוב,
אבל אינה חזות הכל. דרושה
אחריות של הרשויות כדי
לדעת לעצור באדום, שהרי
הטוב בממשלים הוא לעולם
זההממעטלמשול.
51
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...132
Powered by FlippingBook