עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 44

אותם, אבל לפעמים יש חריגים. אנחנו
חיים בעולם מאוד תקשורתי, והדברים
מתפרסמים, ואז האזרח שצריך להופיע
לפני השופט בחדר הסמוך, שופט שהוא
תם וישר ומקצועי ומתנהג נכון, חושש
- כי האווירה סביב השופטים התחילה
להיות לא טובה. העובדה ששופטים אח
־
דים נאלצו לפרושבשנההאחרונההיאלא
נגד השופטיםאלאלהפך.
כצמן: לטובת המערכת.
לטובת המערכת ולטובת השופטים
עצמם, כי אז באמת נשארים הטובים,
בעלי המזג השיפוטי הראוי. בדרך כלל הד
־
ברים חוזרים על עצמם; אם נתקלים בה
־
תבטאות לאהולמתשל שופט ולאעושים
דבר בזמן הנכון, זה יחזור באירוע הרבה
יותר בעייתי אם הוא יישאר בשיפוט. אני
תמידשואלתאתעצמי כך: "אםכל המידע
הזה היה לפניי כשהייתי בוועדה לבחירת
שופטים, האם הייתי בוחרת בו להיות
שופט?". אםהתשובההיאלא, צריך לוודא
שהואלא יישאר.
פני־גיל: מה דעתך על המערכת בכלל?
אני מגנה על מערכת בתי המשפט ועל
השופטים ואמשיך להגן עליהמפני מי שלא
מקבלים את התפיסה שבית המשפט הע
־
ליון הואבעצםהפרשן החוקתי שלנו, או מי
שחושבים שמדובר בבתי משפט של גויים,
או מי שרוצים להחליש את בתי המשפט.
באלהאלחם. כחלקמהמאבקהזהאני רוצה
להיות בטוחה שהמערכת תייצג את הטוב
שבה, ולאאתהמקרים הבודדיםשאחר כך
משחיריםאתהמערכתכולה.
אמרתי שאגן גם על מערכת בתי המש
־
פט, על מערכתאכיפתהחוקבכלל ועל הפ
־
רקליטותבפרט, ואני עושהאת זהתוך כדי
ביקורת. הרי הקמנו עכשיו את גוף הביקו
־
רתעל הפרקליטותבראשותהשל השופטת
הילהגרסטל, וגםכאן היו ששאלו אםזהלא
פוגע בפרקליטות. התשובה היא לא, להפך.
אם האזרח יודע שהוא עצמו יכול לפנות
לגוףביקורת, וגוףהביקורתעושהאתעבו
־
דתו, זה לא אומר שהמערכת לא טובה. זה
יכול להיותשנעשהאת זה. קבענו שאח
־
רי שנה נבחן אתההסכמותשהגענו אליהן,
נבחן אם צריך חקיקה ומה נכון שיהיה בה.
מאוד קשה לשנותחקיקה אחרי שהיא עו
־
ברת. מאוד קשה גם להיכנס לכנסת עם
חקיקה מסוימת ולצאת ממנה עם הדברים
שאתהרוצה. אתהנכנסלוועדתכנסת, ואין
לך מושג איך אתה יוצאממנה.
היה לי חשוב שהגוף הזה יוקם על פי
הדברים שהיו לי חשובים ועל פי הסכ
־
מות שהגעתי אליהן עם היועץ המשפטי
לממשלה. אחרי שנה נבדוק. אזכיר שלא
מדובר רק בביקורת על הפרקליטות, אלא
על כל אלה שפועלים מטעם היועץ המש
־
פטי לממשלהלרבותהתביעההמשטרתית.
זאת דרמה מאוד גדולה. למעלה מ־%09
מהתביעה במדינת ישראל מתבצעתעל ידי
המשטרה, וזה יכול להוביל גם לשאלה אם
לאחד או לאלאחד אתכל גופי התביעה.
כצמן: האם לאחד או לא לאחד את כל
גופי התביעה?
הזמנתי שאלהלא נוחהלי כל כך, כי הת
־
חלתי לדון בה. אנחנו חושבים לעשות כאן
כמה שלבים לפני שעושים דרמה גדולה
ותיקונים, אז ביקשתי הצעות.
"לפתוחדיוניםלשידוריםחיים"
פני־גיל: יש הצעה לפתיחה של אולמות
ביתהמשפטלשידוריםחייםבטלוויזיה. זה
לא עלול לגרום לזילות?
ועדתבינישקבעהבזמנהשאפשרלפתוח
חלק מהדיונים. השאלה הזאת רצה סביבנו
כבר הרבה שנים, אבל ההחלטה כבר הת
־
קבלה: הכוונה היא לפתוח. עם נשיא בית
המשפט העליון שאלנו את עצמנו כולנו
אם זה יביא לזילות ויעשה את בית המ
־
שפט לסוג של תוכנית ריאליטי; אם עורכי
הדין יתחילו לעשות גם הצגות למצלמה
ולארק לביתהמשפט; אם יצאהדבר הנכון
מהאולםאו רקחלקיםממנו, ודברים יוצאו
מהקשרם. עלכל זהאנחנו מתדייניםעכשיו
לקראתההחלטותהסופיות.
מדובר בניסוי שיצטרך להיות רק בבג"ץ
שרי המשפטיםלדורותיהם
פנחסרוזן
1948-1951
דב יוסף
1951-1952
חייםכהן
6/52-12/52
פנחסרוזן
1952-1956
דודבן־גוריון
1956-1958
פנחסרוזן
1958-1961
דב יוסף
1961-1966
יעקבשמשון שפירא
1966-1973
חיים יוסףצדוק
1974-1977
מנחםבגין
6/77-10/77
שמואלתמיר
1977-1980
משה נסים
1980-1986
יצחקמודעי
4/86-7/86
אברהםשריר
1986-1988
דן מרידור
1988-1992
דודליבאי
1992-1996
יעקב נאמן
6/96-8/96
צחי הנגבי
1996-1999
יוסי ביילין
1999-2001
מאיר שטרית
2001-2003
טומי לפיד
2003-2004
ציפי לבני
2004-2006
חייםרמון
5/06-8/06
מאיר שטרית
8/06-11/06
ציפי לבני
11/06-2/07
דניאלפרידמן
2007-2009
יעקב נאמן
2009-2013
ציפי לבני
2013-
אומר שהמערכתתהיהטובה יותר, ולאזרח
תהיהכתובתלפנותאליה.
"נציבותהביקורת? זו דרמהגדולה"
פני־גיל: האם לא היה מקום לעגן בח
־
קיקה את סמכויות נציבת הביקורת על
הפרקליטות?
אפריל4102
עורךהדין
׀
44
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...132
Powered by FlippingBook