עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 43

אין לי עניין להמציאאתהכל מחדש, אם
יש עבודה שנעשתה, אשמח לראות אותה.
אני אבקשלפנות ולקבל אתחומר הרקע.
בכל מקרה, יש עוד דברים שאנחנו עו
־
שים. למשל בהנגשת הצדק למי שאין לו;
ביקשתי לקבוע עמדות סיוע משפטי של
משרד המשפטים בבתי המשפט עצמם,
וכבר התחלנו פיילוטבבאר שבע.
בתוצאה הכוללת, אם אני חושבת על
כל הדברים האלה, אני מאמינה שנוכל
לראות שינוי בפרק זמן קצר יחסית כי זה
מכל הכיוונים. אמרתי איך הנוהל הדיוני
ישתנה, איך בתי המשפט ישתנו, אבל אני
אומרתשגםהפרקליטותהייתהצריכהלה
־
תאים את עצמה, וגם הסנגוריה הציבורית,
השב"ס, המשטרה, התובעים המשטרתיים.
כולםהבינו שאי אפשר להמשיך ככה.
"ערכאהרביעית? רעיון מבורך, אבל"
כצמן: מה גישתך להקמת ערכאה נוס
־
פת?
הרעיון של ערכאה רביעית טוב בעי
־
ניי, אבל יש שאלה שאני חייבת להתמודד
איתה: אם אנחנו מייצרים את הערכאה
הרביעית, איך ייראה בית המשפט הע
־
ליון? בעצם הוא אמור להישאר כסוג של
בית משפט לחוקה. ניסיון העבר מלמד
שכשמעבירים דברים לכנסת, אנחנו יוד
־
עים איך הם נכנסים ואיך הם יוצאים. אני
לא רוצה שרעיון מבורך, שאני תומכת בו,
יהפוך אתביתהמשפטהעליון לביתמשפט
שייבחר. אם הייתי יכולה להקים ערכאה
רביעית ולהשאיר את בית המשפט העליון
כביתמשפטחוקתי, שהרכבו ודרך בחירתו
יישארו כפי שהם, כך הייתי עושה. אבל אני
לא יודעת לאן נגיע תוך כדי הדיון. העיסוק
לא יהיה בערכאההרביעיתאלאבביתהמ
־
שפטהעליון, ולכן אני מאוד זהירה.
פני־גיל: איך את רואה את תפקוד השו
־
פטים? היו לאחרונה מקריםשנקטתעמדת
מאוד נחרצת על שופטים מסוימים.
בשנים האחרונות עבר הליך בחירת
השופטים שיפור והתמקצעות. חלק מזה
התחיל בסיבוב הראשון שהייתי שרת
משפטים. קורסההכנה לשיפוטהואקורס
מקצועי, ואני חושבת שרואים גם את
התוצאות בפועל. השופטים עצמם טובים
ומקצועיים ובסך הכל אני מאוד מעריכה
"בנושאשכר המפרקים
החלטתי להתערב כי הוא
מגיעלקבוצהמאוד מצומצמת
של עורכי דין. מקצועיות
ועבודהטובה יכולותלהיות גם
במשרדים יותר קטנים. להפך,
לעיתיםדווקאאלהשאין להם
נאבקים יותר כדי לייצר עוד
ועוד תמורהבמהלך הפירוק"
"בכמהחוקיםהאזכור לבני זוג
הואבמילים 'איש ואישה'. זה
לאמקובל עליי. צריך להתייחס
לבני זוג גםאםהםמאותו
מין, וזה נושאשבממשלה
הזאתקשהעד בלתי אפשרי
לקדםאותו, אבל אני מתכוונת
לנהל אתהמאבקהזה"
"העבודהשנעשתה
בנושאהקודקסהיא
באמתחשובהמאוד,
והחלטתי שאריץאותה".
לבני
43
׀
עורךהדין
ינואר 4102
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...132
Powered by FlippingBook