עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 49

Lawyer
פלוס
|
מגוון תכניותעםהתמחות לתואר שני
בימי חמישי אחה"צושישי
הפקולטהלמשפטים
תוארשני עםהתמחות
במשפטוטכנולוגיה
Lawyer
טכנו
מר
Lawyer
תוארשני עםהתמחות
במשפטמנהלי אזרחי
List
פלי
תוארשני עםהתמחות
בתורתהשפיטה
וההליךהפלילי
Lawyer
ר
"
ד
תוארשני עםהתמחות
במשפטובריאות
ללמודעלסייברסקיורטי, יזמותטכנולוגית, פרטיותברשת,
זכויות יוצרים, איך מגניםעל המצאות? איך טכנולוגיה
משפיעהעלתחרות?איךמסיריםחסמיםמשפטייםבהייטק?
תכניתהתוארהשני במשפטוטכנולוגיהבחיפהתקנהלכם
כלי עדכנייםלהבנתהזירההמשפטיתבשנותהאלפיים.
התכניתפורשתבפניהתלמידיםהזדמנותייחודית
לחקוראתמערכותהדיוניםהחולשתעלרשויות
המדינההשונותהן בתחומי המשפטהציבורי והן
בתחומי החוזים, נזיקין, מכרזים, מקרקעין, מיסוי
וניהולההליךהמשפטי.
תכניתייחודיתמסוגההמקנההכשרהאקדמיתומקצועית
בתחוםההליך הפלילי ותורתהשפיטה. התכניתבאה
לתתמענה לשינוייםמשמעותייםשהתרחשו בשנים
האחרונות במערכת השפיטה, בדיני הראיות ובדיני
הפרוצדורההפלילית.
תכנית ייחודיתהמציעה תכניםמגוונים לעורכי דין
ומשפטניםהמבקשיםלהעמיקאתהידעשלהםבממשק
שבין משפט ובריאות.
התכניתמאפשרתדיון בסוגיותעכשוויותמאתגרותתוך
בחינתהשינוייםשהתרחשו בשניםהאחרונותבמערכת
הבריאות, במדעובטכנולוגיהובהשפעתםעלהמשפט.
רטים נוספים ולהרשמה:
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...132
Powered by FlippingBook