עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 59

להזמנות ולפרטיםנוספים:
03-7466300
קחלך ריווחית\ עו"ד
ונהל אתחשבונותיך בסדר קצר, יעיל, מהיר!
קבל:
תוכנתהנהלתחשבונות והפקתמסמכים
למשרד עורכי דין
ניהול פיקדונות והוצאותלקוח
הפקתחשבוניותעםחתימהדיגיטלית
outlook
פונקצית ניהול יומן בסינכרון עם
06 יום ניסיון ללא תשלום
תמיכהשוטפת
שלם:
מע"מלשנה
+₪ 585
רק
עבור תמיכהשנתית!
אין תשלוםבגין רכישתהתוכנה
ת
י
ח
ו
ו
י
ר
ה
נ
כ
ו
ת
ה
ת
י
ב
מ
ף
ס
ו
נ
י
ת
ו
כ
י
א
ח
ו
ת
י
פ
חדש!
הפקה ושליחתמסמכיםממוחשביםחתומים
דיגיטליתבאמצעותהדואר האלקטרוני
(בתוספתתשלום)
ת
י
ל
ט
י
ג
י
ד
ם
ו
ת
ח
ב
ש
ח
ו
מ
מ
ך
מ
ס
מ
ם
י
ק
ס
ע
ל
ו
ה
י
נ
ל
ת
ו
נ
כ
ו
ת
\
ת
י
ח
ו
ו
י
ר
מתן חוותדעתבנוגעלתאגידיםבליכטנשטיין
רישוםתאגידיםבליכטנשטיין יעוץבנוגע
לדיני תאגידים דיני נאמנותבליכטנשטיין
מגדל ב.ס.ר 2קומה51, רחוב בן גוריון 1בני ברק10215
טל': 5999816-30, פקס: 6839916-30
ד"רקטי אלמליח, עו"ד
עוסקתבדין הליכטנשטייני
בעלתרשיון עריכתדין בשוויץ ובישראל, מעל 01שנותניסיון בדין הליכטנשטייני
מטפלתבתיקיםמשפטייםהקשורים
לדיני ליכטנשטיין, ובכלל זה:
ביתהפרקליטיםמיגדל המוזיאון י.ד.ברקוביץ 4 ת"אטל. 0723696-30, פקס. 6630906-30
הרצל 57, ת.ד. 62021, נהריה 20122 טל. 0999299-40, פקס. 9899299-40
עוסקבדין הגרמני
ד"ר יובל חן, משרד עורכי דין
מוכר מטעם בתי המשפט
. חוות דעתמשפטיות במגוון תחומים.
1
2. ייצוג וקשירתקשרים עם בנקים בגרמניה ומוסדותאחרים.
3. בדיקות ועריכתהסכמים עםחברות וגורמיםשונים בגרמניה.
4. הקמתמערכי שיווק וחברות בגרמניה ויעוץ בענייני מיסוי.
5. ייצוג חברות גרמניות בהליכיםמשפטיים בישראל.
6. הסדרתמענקים למשקיעים במזרח גרמניה.
7. טיפול בעניין השבת רכוש, אזרחות גרמנית, ירושות ומקרקעין.
8. ייעוץ בנוגע להליכיםמשפטיים בגרמניה.
)
b.sc., j.d.
עו"ד רזיאל גסלר (
עוסק בדין ארה"ב
חבר לשכות עורכי דין בקליפורניה (1891) ובארץ (3991)
1. חוות דעת ומתן עדות מומחה בביהמ"ש בכל הנוגע לדין הפדראלי
ומדינתי החל בארה"ב לרבות בענייני ירושה, דיני משפחה, מסחר,
חברות, וכו'.
2. אכיפת פסקי דין אמריקאים בארץ ואכיפת פסקי דין ישראלים
בארה"ב (באמצעות עמיתים בארה"ב).
3. ייעוץ בכל הנוגע להליכים משפטיים המתנהלים בארה"ב
ו/או בארץ בדין ארה"ב.
4. בוררות-בדין ארה"ב ו/או באנגלית.
ביתשרבט, רח' קויפמן 4, קומה 2, ת"א 21086
טלפון: 9810-015-30, פקס: 0690-615-30
ד"ר קטי אלמליח, עו"ד
ÈÓ¯‚‰Â†È¯ˆÈ¢‰†ÔÈ„·†˙˜ÒÂÚ
מטפלתבתיקיםמשפטייםהקשוריםלדיני
שוויץ וגרמניה, ובכלל זה:
מתן חוות דעת משפטית עדות מומחה לבתי המשפט
0
ניסוח ובדיקת חוזים וצוואות בשפות: גרמנית, צרפתית, אנגלית
0
ייצוג ויעוץ ללקוחות בישראל, בגרמניה ובשוויץ בכל הנוגע
0
ועברית
עסקאות נדל"ן
0
דיני בנקאות
0
דיני חברות
0
לדיני סחר בינלאומי
אכיפת פסקי דין וחובות בגרמניה ובשוויץ, דיני ירושה ועזבונות
0
מגדל ב.ס.ר 2קומה51, רח' בן גוריון 1בני ברק10215
טל' 5999816-30, פקס6839916-30
בעלתרשיון עריכתדין בשוויץ ובישראל, מעל 01שנותניסיון בדין הגרמני
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,...132
Powered by FlippingBook