עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 57

במתקנים המצויים באזור הכלכלי הבלעדי ובמתק
־
נים הקבועים המצויים בו. ההצעה קובעת כי אוצ
־
רות הטבע באזור הכלכלי הבלעדי הם נכסי מדינה,
וכן היאמתייחסת לתחולתדיני המס, לתחולתדיני
העונשין ולסמכויותהאכיפה.
יש לברך על הצעת חוק האזורים הימיים, המ
־
בהירה את המצב המשפטי גם מן הבחינה הסביב
־
תית בכך שהיא מחילה במפורש על האזור הכלכלי
הבלעדי, בו מתבצעת כיום פעילותאינטנסיביתשל
קידוחים והפקה, את פקודת מניעת זיהום מי ים
בשמן, את חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת),
את חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, את
חוק שמירת הניקיון, את חוק החומרים המסוכנים,
את חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),
וכן את הוראות חוק גנים לאומיים ושמורות טבע
הנוגעותלערכי טבעמוגנים.
ואולם לדעתנו יש להחיל באזור הכלכלי הבלעדי
גםאתפרקי חוק גנים ושמורותהמאפשריםהכרזה
על אזורים מוגנים ועל שמורות טבע ימיות בשטח
הכלכלי הבלעדי, מהשיאפשרהגנהאפקטיביתיותר
על המערכות האקולוגיות בסביבה הימית ועל המ
־
גוון הביולוגי הקיים בהן, וכן להחיל את הפרקים
בחוק זה שעניינם סמכויותאכיפה ועונשין. עוד יש
להוסיף ולהחיל בראייתנו את החוק להגנת חיית
הבר, כדי לאפשר הגבלה על ציד ועל סחר; אתחוק
אוויר נקי, שעניינו רגולציה על זיהום אוויר והוא
מחייב משטר של היתרי פליטה והפחתת גזי חממה;
אתחוק מניעתמפגעים, המתמודד עםמפגעי רעש
וריח; אתחוקהגנתהסביבה (פליטות והעברותלס
־
ביבה - חובות דיווח ומרשם), לפחותעל המתקנים
הקבועים; ואתחוקמניעתמפגעיםסביבתיים(תבי
־
עות אזרחיות), המאפשר תובענות להוצאת צווים
שיפוטיים למניעה או לצמצוםשל מפגעים. גםחוק
שמירת הסביבה החופית, שהמשרד להגנת הסביבה
מופקד עליו, מחייב התאמה של הגדרת "תחוםחוף
הים". אשר לדיג באזור הכלכלי הבלעדי - הסדרתו
צריכהלדידנו להביאבחשבון גםאתההגנהעלערכי
הטבע, נוכחהשלכותיו של הדיג על הסביבההימית.
אמנת הים המנהגית, לצד זכויות הניצול שהיא
מקנה למדינת החוף, מטילה עליה גם חובות ואח
־
ריות לפעול להגנה על הסביבה הימית. גם אמנת
ברצלונה, החלה על המדינות הסובבות את הים
אסדתקידוחמולחופי ישראל
צילום: אילן מלסטר, אגף ים וחופים, המשרדלהגנתהסביבה
העולם נכחבעבר
הלארחוקבאסונות
אקולוגייםכבדים
שגרמו פעילויות נפט
וגז, למשל במפרץ
ולדז שבאלסקה
(9891) ובמפרץ
מקסיקו (0102). בים
התיכון אסון מסוג זה
עלול להיותאףחמור
עוד יותר, בהיותו ים
סגור כמעטלגמרי
57
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...132
Powered by FlippingBook