עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 65

הרעיון החדשמשתלב עםהקרתנותשכבר אוכלתבנו. אפשר למצוא
בעיקר בתל אביב משרדי עורכי דין שמרהטיםאתמשרדיהםבפאר רב,
ובוניםאתרי אינטרנטבעלותשל עשרותאלפי שקלים. לרגע נדמה
להםשהםבסיטי של לונדון או במגדלי היוקרהבמנהטן, ולאבאוויר
החם והלחשל המזרחהתיכון, אך כל המכירםמקרוב יודעשאין זהכך
וונים פניהם לארצות שמעבר לים, ועל כן נידלדל
מאוד, באופן יחסי, העיסוק במשפט הישראלי על
חשבון העיסוקבמשפטגלובלי).
יש גם לשער, ודומני שלא מופרך לחשוב, שעיקר
הסטודנטיםהישראליםשישתלבו בתוכניתהחדשה,
אם אכן תקום, יהיו מבני העילית ולא אנשי פרי
־
פריה: לאומית, דתית, גיאוגרפית וסוציו־אקונומית.
כך תקום לה - לצד מסגרת הלימודים הרגילה -
"יחידת עילית" שתורכב מן הסתם על טהרת מגזר
מסוים מאוד בחברה הישראלית, והיא תסתכל מל
־
מעלה למטה על הסטודנטים ה"רגילים", שנאלצו,
אבוי לנו, ללמוד אתלימודיםהמשפטיםבלשון הע
־
ברית.
למותר להרחיב דברים בדבר ההשלכות שע
־
שויותלהיותלמציאותמעין זו. ואלמלאהיההדבר
לקלישאה רבתי, היינו מוסיפים דברים גם בעניין
סכנת המדרון החלקלק של מסגרת לימודים בת
־
חום אחד המיועדת למגזר מובחן, שתלך ברבות
הימים ותתרחב גם לתחומיםאחרים, ודי לחכמים
ברמיזה זו.
אחריתדבר
קצרםשל דברים: קודםשנבקשלהתהדר בנוצות
לא לנו ולקיים לימודים בשפה זרה ולו במסגרת
מצומצמת, מוטב שנעשהמאמץ משותף לשפר שי
־
פור ניכר את רמת הלימודים בעברית, הן ב"תורה
שבכתב" - בכתיבה, בעריכה ובסגנון, הן ב"תורה
שעל פה" - ביכולת לטעון בבית המשפט או לה
־
רצות טיעון משפטי סדור, הגיוני, רהוט ובנוי לת
־
לפיות.
לצד לימודי המשפט העברית - ולא במקומם
- עלינו להרחיב את הידע ואת ההעמקה בשימוש
בשפה האנגלית (אך גם בלשונותאחרות), בקריאה
ובדיבור, וכמובן לא רק באופן טכני אלא ברמה
המהותית, בהרחבת ההיכרות - המעמיקה ולא
השטחית - עם פסקי דין, עם ספרים ועם מאמרים
חשוביםשנכתבו בה, אשר ייקראו בשפתהמקור ולא
באמצעותתרגומים ותקציריםלמיניהם.
65
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...132
Powered by FlippingBook