עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 64

חינוך משפטי
נגדההצעהלקייםלימודי משפטיםבאנגלית
רצון תלמידינו להעמיק חקר בטירה מלאת האוצ
־
רותשלנו, או שמאתמשוך אתליבםלעבר המסגרת
הנוצצת של הלימודים באנגלית, שמבחוץ נראית
מבריקהאך תוכהחלול ונבוב?
כל הבקי ולו מעט בתרגום חומר מדעי וספרות
משפטית מלשון אל לשון ידע שהרעיון לתרגם את
פסקי הדין ואתהמאמריםהחשוביםלאנגלית, מלבד
עלותו האדירה, הוא מתכון כמעט בטוח לכשלים
ולטעויות. לנוכח העמל הרב שהדבר דורש, נקל
לשער שרקמעטמזעיר מכל האוצר הגדול של הספ
־
רות המשפטית הישראלית יהיה פתוח בפני הסטו
־
דנטיםשילמדו במסגרת זו. האומנם לצרותאופקים
מעין זו מועדותפנינו?
והציונות-מה יהיהעליה?
גם הדיבורים על המון
הסטודנטים מחו"ל שיבואו
כביכול ללמוד בישראל בע
־
קבות הקמת תוכנית כזאת
מבוססים לדעתי על בסיס
רעוע וניצבים על כרעי תר
־
נגולת. לפיכך הניסיון לעטוף
אתהרעיון במחלצותציוניות
כביכול, שיעודדו את העלייה
לארץ, הם בכל הכבוד הראוי
שיגיונותשווא, הא ותו לא.
עם כל הכבוד לאקדמיה
הישראלית - ויש לי הרבה
כבוד והערכה אליה (ולא
שהיא צריכה אותי לכך),
הטובים שבהם לעולם לא
ימירו את בתי הספר למשפטים בהרווארד ובייל,
בשיקגו ובניו יורק, באוקספורד ובקמברידג' בבתי
האולפנה למשפטים שבארץ הקודש. ואילו הבינו
־
ניים והגרועים שבהם (הלהם מכוונות עינינו? את
־
מהה!) ממילא לא ימצאו בארץ עבודה ראויה. המ
־
שרדים הגדולים בארץ שעוסקים בסחר בינלאומי
יעדיפו על פניהם את בוגרי בתי הספר היוקרתיים
בעולםשממילא מגיעים לארץ ומשתלבים כאן במ
־
שרדי עורכי הדין הגדולים ביותר, ואילו שאר המ
־
שרדים שעיקר עיסוקם היומיומי בשפה העברית
יעדיפו על פניהםבוגריםשלמדו בעברית, השולטים
בכל רזיה ומסוגליםלהתנסח ולהופיעבעברית.
בכל הכבוד הראוי, מנקודת מבטי הרעיון החדש
משתלב היטב עם תופעת הקרתנות שכבר כיום
אוכלתבנו בכל פה. אפשר למצואבעיקר בתל אביב
(אך לא רק) משרדי עורכי דין רבים שמרהטים את
משרדיהם בפאר רב ובונים אתרי אינטרנט בעלות
של עשרותאלפי שקלים (או נאמר דולרים; זה מר
־
שים יותר, הלא כן?) כדי לחשוב - ואולי כדי של
־
קוחותיהם יחשבו - שהם נמצאים בפסגת העולם
ולאבאווירהחםוהלחשלתלאביב ובמזרחהתיכון;
לרגע נדמה להם שהם ממוקמים בסיטי של לונדון
או במגדלי היוקרה במנהטן, אך כל המכיר משרדים
אלה מקרוב, לפני ולפנים, ידע אל נכון שאין הדבר
כך. שטחיות, בורות ועם ארצוּת עשויים להתגלות
גם אצל דוברי אנגלית, כשם
שהם מתגלים אצל דוברי
העברית. בקיצור: לא הקנקן
קובעאלאהתוכן.
במקום לקיים מסגרות
לימודים באנגלית, אפילו
מצומצמות ומתוחמות למ
־
סלול אחד בלבד בכל בית
ספר למשפטיםאו במקצתם,
מוטב נשקיע משאבים רבים
יותר בשיפור רמת העברית
שבפי תלמידינו (וגם בוגרי
־
נו), בהוראת לשון מעמיקה
ובשימוש בכל רבדיה, בשי
־
פור יכולת הניסוח, הכתיבה
והעריכה. מתוך ניסיון רב
שנים בעולם המשפט, אני
יכול לומר כי עוד רבה עלינו המלאכה בתחום זה,
ולא נגענו אלאבאפסקצהו.
הפן החברתי
לקראתסיוםאסב אתשימתהלב לנקודה נוספת,
שדומני כי לא תמיד ניתנת לה שימת הלב הראויה.
יש לשער כי הקמת מסגרת ללימודי משפטים באנ
־
גלית - גם אם תיועד לסטודנטים מחו"ל - תמשוך
אליה גם סטודנטים מישראל, ובוודאי תהיה מקור
משיכה למורים ישראלים (שגם כך ממעטים מאוד
בשנים האחרונות לפרסם מאמרים בעברית, מכ
־
קודםשנבקשלהתהדר
בנוצותלאלנו ולקיים
לימודיםבשפה זרה ולו
במסגרתמצומצמת, מוטב
שנעשהמאמץמשותף
לשפר שיפור ניכר את
רמתהלימודיםבעברית, הן
בכתיבה ובעריכה והן ביכולת
לטעון בביתהמשפטאו
להרצותטיעון משפטי סדור,
הגיוני, רהוט ובנוי לתלפיות
אפריל4102
עורךהדין
׀
64
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...132
Powered by FlippingBook