עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 62

חינוך משפטי
נגדההצעהלקייםלימודי משפטיםבאנגלית
די המשפטים. לא סוד הוא שרבים מתלמידינו,
וגם הטובים שבהם, אינם שולטים - לשון המעטה
- בשפות זרות, גם לא באנגלית, ורק מעטים מהם
קוראים באופן משמעותי מאמרים ופסקי דין בא
־
נגלית. עד כדי כך שבעת לימודיי בפקולטה למשפ
־
טיםבירושליםבשלהי שנותה־08 עוד הסתובבו בין
הסטודנטים תרגומי ספרו הקלאסי של סלמונד על
תורת המשפט, שעברו מדור לדור והיו מעשי ידיה
להתפאר של (לימים פרופ') רות גביזון שלמדה בפ
־
קולטה כשני עשורים קודם לכן, ירושה שהועברה
אלינו כעבור עשרותשניםמעתשהוכן התרגום.
מצב לימודי האנגלית (על שפות זרותאחרות דו
־
גמת צרפתית וגרמנית איני
מעז אפילו לחשוב) כה מד
־
כדך, עד שכבר היהמי שאמר
כי בי־איי פירושו "בלי אנג
־
לית", ואם־איי פירושו "מעט
אנגלית". בקיצור: אם פעם
הגדירו את הסטודנט היש
־
ראלי המצוי כאחד מ"יפי
הבלורית והתואר", הרי שבי
־
מינו הבלורית כבר לא משהו
וגםהתואר כבר לא.
למען הסר ספק, איני מז
־
לזל ולו במעט בחשיבות
של הגברת לימודי האנגלית
במערכת ההשכלה הגבוהה
בכלל ובמערכת לימודי המ
־
שפטים בפרט. אך מכאן ועד
הרצון להקים מסגרת של לימודי משפטים שתהיה
כולהעלטהרתהאנגליתהדרךרחוקה, רחוקהמאוד.
מימושרעיון זה - בלי לגרוע חס ושלום כהוא זה
מכנותם של יוזמיו ושל תומכיו ומכוונותיהם הטו
־
בות באמת - עשוי להביא עימו יומרה שאינה במ
־
קומה, המתובלתבמידהגדושהשלקרתנות. אםאכן
תוקם מסגרת כזאת - ואני מקווה שלא כך יהיה -
יהיהמי שעשוי לחשובכי בעצםהקמתמסגרתמעין
זו כבשו אתהעולם.
ולאכךהוא. גלובליזציה, הרחבתאופקיםוהקניית
ידע אינן ניכרות בלבוש חיצוני, ריק מתוכן, שבמ
־
קרה שלנו יתבטא בשימוש בשפה האנגלית. למותר
לומר, והמציאותתוכיח, שמשפטן יכוללהיותגםצר
אופקיםוגםבור ועםהארץבעברית, אך גםבאנגלית
ובעשר שפותאחרות. בכל הכבוד הראוי, לאהלימו
־
דים בשפה האנגלית יהפכו משפטן להיות בר־הכי,
בן יכולת, להתמודד עם סוגיות משפטיות חובקות
עולם, אלאכישוריםאחריםלגמרי, וראשוניםשבהם
העמקה, התמדה, תיאבון ללמוד עוד ועוד, חריצות
והרחבתאופקיםגםמעבר לתחומי המשפט.
יעידו משפטנים ישראלים רבים מן העבר ומן
ההווה (ובהם עמיתיי להוראה בבתי הספר למשפ
־
טים השונים) כי אף על פי שהם - כמו גםמוריהם,
תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם - למדו את כל לי
־
מודי התואר הראשון במשפטים בארץ ובשפה הע
־
ברית, הם כבשו על נקלה גם
את פסגות ההצטיינות בבתי
הספר למשפטים בחו"ל בלי
־
מודיהם לתארים המתקד
־
מים, בלימודי הפוסט־דוק
־
טורט, כמו גם בהרצאותיהם
בכנסים בינלאומיים ובפר
־
סוםספרים ומאמריםבחו"ל.
קודם שנפתח מסגרת
ללימודי משפטים באנגלית
מן הראוי אפוא שתלמידי
־
נו - וגם בוגרינו (ולצערי גם
פרקליטים בכירים ביותר
ואף שופטים, בכל הערכאות
דעו
ֵ
ובכל דרגות השיפוט) י
להתנסח כראוי בשפה הע
־
ברית, לנסח משפט כהלכתו,
להשתמש בכל מכמניה ורבדיה של הלשון העברית,
להימנעמשפתעילגיםומדיבורמגומגםהן בכתבהן
עלפה, ולנצלאתאוצרותיה ואתמכמניההרביםשל
שפתנו.
משנתראשונים
קודם שנלך לרעות במחוזות זרים, מן הראוי שנ
־
פתח את ליבנו ונטה את אוזנינו לדברי משפטנים
ראשונים. גם הם, מן הסתם, ידעו משהו - ויותר
מכך -על "העולםהגדול" ועל הצורך "להשתלב" בו.
אין צריך לומר שרבים מהם שלטו בשלוש, בארבע
ובחמששפותעל בוריין, ולאהיה להם כל קושי לא
ללמוד ולאללמד בשפותאחרות.
עםכל הכבוד לאקדמיה
הישראלית, הסטודנטים
הטוביםלעולםלא ימירו
אתבתי הספר למשפטים
בהרווארד ובייל, בשיקגו
ובניו יורק, באוקספורד
ובקיימברידג' בבתי האולפנה
למשפטיםשבארץהקודש.
ואילו הבינוניים והגרועים
שבהםממילאלא ימצאו
בארץעבודהראויה
אפריל4102
עורךהדין
׀
62
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...132
Powered by FlippingBook