עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 60

חינוך משפטי
נגדההצעהלקייםלימודי משפטיםבאנגלית
בלי שהרגשנו כמעטמתנהל בחודשים האחרונים
מאבק שעשוי לשנות במידה רבה את פני ההשכלה
הגבוהה בארץ (ראו, למשל, מאמרה של פרופ' שרון
רבין־מרגליותשפורסםכאן, "משפטן, דבראנגלית",
, ינואר 4102). הזרז לדיון הער הוא
עורך הדין 22
הקמת ועדה בראשות פרופ'
אמנון רובינשטיין, מבכירי
המשפטנים בישראל ובעבר
שר החינוך, שאמורה להמ
־
ליץ למועצה להשכלה גבוהה
אםלהיעתר לבקשותשהופנו
אליה ולאשר פתיחת מסלו
־
לי לימוד בתחום המשפטים
שיתנהלו עלטהרתהאנגלית.
חידוש השימוש בל
־
שון העברית, ויש שיאמרו
החייאתה, הוא מן הדברים
המופלאים שאירעו בדורנו.
למותר לחזור על הדברים
הרבים שנאמרו בעניין זה,
משפטן,
דבר עבריתתחילה
ההצעהלקייםבישראלמסגרתללימודי משפטיםבאנגליתמצויהבימים
אלה על שולחנה של המועצה להשכלה גבוהה. אם תאושר, יהיה מי
שעשוי לחשוב כי בכך כבשנו את העולם. אלא שלפני כן כדאי לוודא
שתלמידינו, וגם בוגרינו, ידעו להתנסח כראוי בשפה העברית ולנסח
משפטכהלכתו
הן בכתבי מלומדים, הן בדברי ימיה של הכנסת, הן
בפסקי דין.
לימודים אקדמיים בכלל ולימודי משפט בפרט
בשפההעבריתאינםאפוארקאמצעי לרכישת ידע,
אלא יש בהם ביטוי עמוק למחויבותה של מדינת
ישראל ללשון העברית ולמו
־
רשת הגדולה שהיא נושאת
עימה בכנפיה, להעמקת
השימושבה ולהטמעתה ככל
האפשר בכל רובדי החיים.
כעמיתיי דיקני בתי הספר
למשפטים גםאני איני חי על
האולימפוס. אני מודע היטב
לסערת הגלובליזציה שסוח
־
פתאתהעולםכולו ובכלל זה
את לימודי המשפטים, ולר
־
צון להשתלב במרחב העולמי
שאינו יודע גבולות. למותר
לומרשאני שותףמלאלצורך
בהעלאת הרמה של השליטה
אביעדהכהן
פרופ' אביעד הכהן,
דיקן ביתהספר למשפטים,
מכללת "שערי מדע ומשפט";
חבר הוועדה למונחי משפט
באקדמיה ללשון העברית;
המאמר מבוסס על
חוות דעתשהוגשה לוועדה
של המל"ג בראשות
פרופ' אמנון רובינשטיין
מצב לימודי האנגליתכה
מדכדך עד שכבר היהמי
שאמר כי בי־איי פירושו "בלי
אנגלית", ואם־איי פירושו
"מעטאנגלית". בקיצור: אם
פעםהגדירו אתהסטודנט
הישראלי המצוי כאחד מ"יפי
הבלורית והתואר", הרי
שבימינו הבלוריתכבר לא
משהו, וגםהתואר כבר לא
אפריל4102
עורךהדין
׀
60
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...132
Powered by FlippingBook