עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 54

קניין רוחני
מצוקהפטנטים-המועדהמתקרבלפקיעתהפטנטיםעלהתרופהקופקסון
תרופותשנרשמו עד יולי 5002 נחות ופגיע מבחינה
זו. אעיר כי החברות הגנריות מסתמכות על תאריך
פקיעת הפטנט כדי לתכנן את המועדים לביצוע ני
־
סויים קליניים כך שהתרופה הגנרית תהיה מוכנה
לשיווק מיד עם פקיעת הפטנט, ולפיכך לחברות
המקור נקצב פרק זמן קצר מיום רישום התכשיר
הרפואי עד להגשתבקשהלמתן צו הארכהלפטנט.
משקיעי טבע חוששים כבר תקופה ארוכה מפקי
־
עת הפטנטים המגנים על הקופקסון; זוהי התרופה
הנמכרתביותר של החברה והיאאחראיתלכמחצית
מרווחיה. רבות נכתב על המשמעות הפיננסית ועל
התחזיות לערך המניה ביום שאחרי פקיעת הפטנ
־
טים, ועל כן נקטה טבע מספר לא מבוטל של מהל
־
כים משפטיים וניהלה מאבקים בבתי משפט במדי
־
נות שונות כדי להרחיב ככל האפשר את ההגנה על
התרופה ברחבי העולם, להאריך אתתוקפה ולמנוע
תחרותממתחרותגנריות.
חרףהתחזיותכי הפטנטיםעל התרופה יפקעו רק
ב־5102 קבע בית המשפט הפדרלי לערעורים בניו
יורק כי ארבעה פטנטים שהגנו על הקופקסון עד
מאי 4102 ופטנט אחד שהיה בתוקף עד ספטמבר
5102 אינםתקפים. עם זאתאישר ביתהמשפטאת
ההחלטה כי ארבעהפטנטים נוספיםמגניםעל הת
־
רופהעד 42 במאי 4102. המשמעותהיאכי בתאריך
זהעשויהטבעלהתמודד עםתחרות גנריתלתרופת
המקור החשובהביותר מבין מוצריה.
בניגוד לעולם ההייטק, שבו לרישום פטנט חשי
־
בות משנית משום שהוא עשוי לשמש כנשק הרת
־
עתי אסטרטגי בלבד, בעולם התרופות יש לפטנט
חשיבות מכרעת לעתידה של תרופה ולעתידם של
החולים. אם לחברה בתחו
־
מי התקשורת והמחשבים
יש פטנטים חזקים מספיק,
יריבותיה אולי יחששו לפ
־
עול נגדה בתביעה כי היא
תוכל להשיב להם כגמולם
בתביעה נגדית, אך התוצאות
החברתיות של מהלכים אלה
זניחות יחסית. לעומת זאת,
בתחום התרופות עלולים
להיווצר נזקים כלכליים וח
־
ברתיים עצומים בשל היקפן
של ההשקעות ושל ההכנסות, וחשוב מכך בשל המ
־
שמעות החיונית של התרופות לחולים ולבני מש
־
פחותיהם. לפיכך מתבקשת היערכות רחבת היקף
לקראתמועד פקיעתהפטנטיםשל הקופקסון.
המילה האחרונה בעניין עדיין לא נאמרה. טבע
מתכוונתלהיאבקעל מעמד הקופקסון ככל יכולתה,
וכבר הגישה לבית המשפט העליון בארצות הברית
בקשה לבחון שוב אתהפסיקה המפקיעה אתהפט
־
נט. דיון בבקשהצפוי להתקייםבאפריל, כחודשלפני
מועדפקיעתהפטנט. כלדחייהעשויהלהיותניצחון
משמעותי לטבע, משוםשההערכההיאכי עיכובשל
כלחודשבהשקתקופקסון גנריתיתרוםכ־08מיליון
דולר לשורתהכנסותיה. זה קרוב לוודאי קרב הבלי
־
מההמשפטי האחרון בכל הנוגעלתרופה זו.
יתרה מזו, לאחרונה פרסמה טבע הודעה כי ניתן
אישור לשיווק התרופה במינון חדש וכי גרסה זו
תהיה זמינה מיד למטופלים. התרופה במינון החדש
תפחית בכ־%06 את כמות הזריקות לחולי טרשת
נפוצה, והיאעשויה גםלהפחיתאתתופעותהלוואי
מהשימושבתרופה. זהו נדבך נוסף בהיערכותהחב
־
רהלקראתפקיעתתוקףהפטנטמחד גיסא, ומאידך
גיסאעדותכי במובן זההיטיבהחוקעםציבורהחו
־
לים, שכן פקיעתתוקףהפטנטיצרהתמריץהן לטבע
והן למתחריהלייצרחלופותמשופרותולהפחיתאת
מחיר התרופהלציבור החולים.
"מצוק הפטנטים", המונח שבו פתחתי את דב
־
ריי, נועד לתאר אתהמצב החדששייווצר לאחר 42
במאי 4102. טבע צפויה לעמוד על מצוק הפטנטים
אם יאושרו גרסאות גנריות לקופקסון, אך תוכל
להשיקבעצמהתרופות גנריותשהרווחהגולמי מהן
עשוי לעלות בשיעור ניכר
על רווחים מתרופות גנריות
שמחירן נשחק בשל תחרות
גוברת. אולי היא אף תצליח
להשיקחלופותטובות יותר.
לסיכום, נראה כי החקי
־
קה והפסיקה הישראלית יצרו
מערכת איזונים נכונה המע
־
ניקה פתרון הן לממציאי הת
־
רופות והזכויותהמוקנותלהם
בדין והן לחוליםהזקוקיםלת
־
רופותבמחיריםסבירים.
נראהכי החקיקה והפסיקה
הישראלית יצרו מערכת
איזונים נכונההמעניקה
פתרון הן לממציאי התרופות
והזכויותהמוקנותלהם
בדין והן לחוליםהזקוקים
לתרופותבמחיריםסבירים
אפריל4102
עורךהדין
׀
54
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...132
Powered by FlippingBook