עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 46

ולא בתיקים רגילים. יששאלות רבות: מה
יהיה ההיקף? מי יחליט? האם ישאלו את
דעתהצדדים? מי יסקר?
פני־גיל: והעמדה האישית שלך?
אני בעד, במידה הראויה, כמו בחוק
היסוד. אני חושבת שהמטרה ראויה, אבל
זהלאצריך לעלותעל הנדרש.
פני־גיל: נדרשת מידתיות.
כן. לטעמי זה צריך להיות בבג"ץ, שם יש
אלמנטציבורי. זהדברשנכון לעשותובוודאי
נכון לנסות. בשלבהראשון זה יהיהפיילוט.
"חוקה? רוצהאבללאאופטימית"
כצמן: האם את מתכוונת להשלים את
הצעת חוק דיני ממונות, המכונה גם הקו
־
דקס האזרחי?
אולי אני צריכה להתאפק, אך בכל זאת
אומר: לא אהבתי שהחקיקה הזאת הובלה
על ידי שופטמכהן [אהרן ברק-המערכת].
אני חושבת שהפרדת הרשויות היא כשיש
רשות מחוקקת, ממשלה ובית משפט. בית
המשפטהעליון גםצריך לפסוק ולאלחוקק
חוקים, ולכן את הפרויקט הזה לא חיבקתי
מיד, אבל קיימתי דיון בעניין בשבועשעבר.
העבודה שנעשתה בנושא באמת חשובה
מאודורחבתהיקף, והחלטתי שאריץאותה.
כרגע אני מבקשת להעביר את כל החבי
־
לה כולה, ואבקשמיו"ר ועדתחוקה להקים
ועדתמשנהמיוחדת לעניין. מהניסיון שלי,
אם אתה יושב כיו"ר ועדת משנה ואתה
מחויב לזה, אולי זהאפשרי.
אם ניתקל בבעיות בוועדה ביחס לחלק
מהחקיקה, אצטרך להחליט אם לקחת חלק
מזה ולקדם אותו בנפרד. העמדה של משרד
המשפטיםהיאשעדיףלהתחיל בחלקהעוסק
בתרופות. ישכל החלקשל חוקי החוזיםלמי
־
ניהםוחוקי התרופותלמיניהם, אבלאני מאוד
מקווהשלאאצטרךלעשותאתההפרדה.
רוב הנושאים אינם אידאולוגיים, חוץ
מנושא אחד. יש נושאים שונים שאני מק
־
דמת-מעמד אישי, מרוץסמכויותבין בתי
המשפט למשפחה ובין בתי הדין הרבניים,
נשים עגונות, הסכמי קדם־נישואים - אבל
ישנושאאחדשמראשאני מתכוונתלעמוד
עליו. ישחוקים שבהם אזכור לבני זוג הוא
במילים "איש ואישה". זה לא מקובל עליי.
צריך להתייחס לבני זוג גם אם הם מאותו
מין, וזה נושא שבממשלה הזאת קשה עד
בלתי אפשרי לקדם אותו. אבל אני מתכ
־
וונת לנהל את המאבק הזה. אני מתכוונת
לעשות את זה גם בחוק חיים משותפים
שיאפשר לבני זוג להינשאגםאםאינםגבר
ואישה. ונדמה לי שגםבתחוםדיני הירושה
בקודקס האזרחי השאלה הזאת עולה, וגם
כאן אני מתכוונתלהיאבק.
כצמן: ומה על חוקי יסוד נוספים? הרי
עכשיו חוקק חוק יסוד חדש בעניין משאל
עם.
קודם כל, אני חושבת שאנחנו צריכים
חוקה. אני לאאוהבתאתהשיטהשל חוקי
יסוד נפרדים העוסקים בסוגיות שבאותו
רגע מישהו מעלה לסדר היום. בואו נאמר
אתהאמת: חוק יסוד כבוד האדםהואחוק
יסוד שעליו בעצם הלבישה המערכת המ
־
שפטית השקפת עולם חוקתית שלמה, אף
שחוק היסוד עצמו רזה מאוד. לכן אני לא
אוהבתחוקי יסוד. התנגדתי גם לחוק יסוד
משאל עם כי אני חושבת שנבחרנו לקבל
החלטות וגם כי אני לא אוהבת חוקי יסוד
בנושאיםשונים.
אני עוסקת בניסיונות להגיע לחוקה
מיומי הראשון בכנסת. בהתחלה עשיתי
את זה במכון לדמוקרטיה, במסגרת חוקה
בהסכמה, אבל לא היה אפשר להגיע לה
־
סכמות.
פני־גיל: כאישה פוליטית שמכירה את
המערכת, ישסיכוי?
היו ניסיונות בעבר, גם של מיקי איתן
וגם של מנחם בן־ששון כיושבי ראש ועדת
חוקה, לנסותלהריץ חוקה. באופן אבסורדי
זה תמיד נעצר דווקא על ידי הגורמיםשצ
־
ריכיםחוקהיותרמאחרים: גםהחרדיםוגם
הערביםלארוצים, כל אחד מסיבותיו. זאת
טעות כי ראוי שתהיה חוקה. לכן, מאחר
שאמרתי שאני רואה אתמשרד המשפטים
ואת תפקיד שר המשפטים גם כמי שאמון
"אני לאבעניין של הפרטת
מערכתהמשפטמשוםשאני
חושבתשזהלא נכון, אבל אני
כן בעד גישור כהליך מקדים.
ישפרויקטכזהשכבר התחיל
(מהו"ת), ולפי הנתונים%06
מהפוניםלגישור סיימו את
התהליך בהסדר גישור. קיבלתי
החלטהלהרחיב אתהפרויקט"
"ייתכן שנעגן אתסמכויות
הנציבהבחקיקה. קבענו שאחרי
שנה נבחן אתההסכמות
שהגענו אליהן, אםצריך
חקיקה ומה נכון שיהיהבה.
מאוד קשהלשנותחקיקה
אחרי שהיאעוברת. מאוד
קשה גםלהיכנסלכנסתעם
חקיקהמסוימת ולצאתממנה
עםהדבריםשאתהרוצה"
אפריל4102
עורךהדין
׀
46
הראיון
עםשרתהמשפטיםציפי לבני
"... לייצר עורכי דין טובים"
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...132
Powered by FlippingBook