עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 105

אדון האופל (זה־שאין־לנקוב־בשמו) בסרט "הארי פוטר"
במחלוקת, ולכן אין פלאשהם נמניםעםהקטגוריות
), החבים
fiduciaries
המובהקותביותרשלאמונאים(
לה חובת אמון. חוק החברות מטיל חובת אמון על
"נושא משרה" ובכלל זה הדירקטור, המנכ"ל והכ
־
פופים ישירות למנכ"ל. אולם קבוצת נושאי המשרה
אינהממצהאתקבוצתהאמונאיםבחברה.
נקודת המוצא היא שהדין נוקט גישה עניינית וג
־
מישהבזיהוי האנשיםהנחשביםלנושאי משרה. בדונו
בהגדרת "נושא משרה" בפקודת החברות עמד בית
המשפטהעליון בפרשתרכטרעלהעיקרון הבסיסי:
"המונח 'נושא משרה' הינו פתוח ובלתי מוגדר,
אשר־על־כן, על בית־המשפט למלא מונח זה תוכן
ולהחילו על־פי נסיבותיו המיוחדותשל כל מקרה ומ
־
קרה, תוך התחשבות בצורכי החברה ההולכים ומש
־
תנים... לצורך ענייננו די בקביעה דלהלן: ישנם בעלי
תפקידים, אשר מכוח תואר משרתם עצמו ייחשבו
כנושאי משרהבחברה; ומצוייםבעלי תפקידים, אשר
בשל מכלול הנסיבותהספציפיות, כגון מעמדם והש
־
פעתםבחברה, הסמכויותוהכוחשריכזו בידםבפועל,
מהותהתפקידיםשהוטלו עליהם, אופי העסקתם ונ
־
סיבות נוספות כיוצא באלה, ייחשבו כנושאי משרה
בחברה- יהאתוארמשרתםאשר יהא".
אלה דברים נכוחים, אלא שהסוגיה סבוכה יותר.
בדין האנגלי - ובעקבותיו גם בדין האוסטרלי וב
־
דין הישראלי - הוכרו מאז אמצע המאה ה־91 שתי
קבוצות של מי שאינם דירקטורים אך למרות זאת
עשויים לשאת בחובות כשל דירקטורים: דירקטור
דה פקטו ודירקטור צללים. דירקטור דה פקטו הוא
אדם התופס עמדה של דירקטור, הגםשלא התמנה
רשמית למשרה. דוגמה מובהקת היא אדם שבשל
מחדל (מקרי או מכוון) לא השתכלל מינויו כדין.
דירקטור צללים הוא אדם שהדירקטורים רגילים
להישמעלו בלי שיתיימר להיותדירקטור.
בעל שליטה יכול להיחשב כדירקטור צללים אם
הוא מורה לדירקטורים, או לפחות לרובם, או לה
־
נהלה הבכירה כיצד לפעול בענייני החברה ומקפיד
שלא להיראות כדירקטור. דוגמה אחרת היא אדם
שבכוחקסמו האישי מצליחלהפעיל את נושאי המ
־
שרה הרשמיים כמריונטות. בפרשת גבעוני תוארו
הדבריםכך:
המשותףלדירקטור
צללים ולדירקטור
דהפקטו הואשהם
מקבליםעל עצמם
- למעשהכובשים
לעצמם - עמדהשל
כוחכלפי החברה
בידיעהאו בהסכמה
של האורגניםשלה.
הקטגוריות נבדלות
זו מזו בעניין חברותו
לכאורהשל זה
שאין־לנקוב־בשמו־
כדירקטור בחוג
הדירקטורים
105
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...132
Powered by FlippingBook