עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 108

חדלותפירעון
היחסשבין חובמשכנתהלחובלרשותהמקומית (בעקבותבג"ץ40/9007)
ביום 4102.2.5 ניתן פסק דינו העקרוני של בית
המשפט העליון, בהרכב שבעה שופטים, בבג"ץ
עירייתהרצליהנ' היועץהמשפטי לממשלה
7009/04
פסקהדין המרכזי נכתבעל
פרשת הרצליה).
(להלן:
ידי הנשיאאשר גרוניס, ושארחברי ההרכבהצטרפו
אליו, פרט לשופטתאסתר חיותאשר הסתייגה בנ
־
קודהמסוימתשאינהמעניינהשל רשימה זו.
חלקו השני של פסק הדין, בו נדון ברשימה זו,
עוסק ביחסשבין חיוב המובטח במשכון או במשכ
־
נתה (למען הנוחות ייקראו שניהם ברשימה זו במו
־
נחהכוללני משכנתה, ללאהבחנה) ובין החובותעל
הנכסלרשויותהמקומיותבהליכי חדלותפירעון.
רקע
תופעה נפוצה בהליכי חד
־
לות פירעון היא כי התמורה
ממכירת נכס מקרקעין של
החייב לקונה שזכה בהתמ
־
חרותאינה פורעתאתמלוא
החובות הרובצים על הנכס.
לפיכך על בעל התפקיד -
מפרק, נאמן או כונס נכסים
(שלשם הנוחות ייקרא כאן
כונסהנכסים) -להחליטאם
למי מהנושים ישעדיפות על
פני האחרים, ובעיקר נוגעת השאלה ליחס בין בעל
המשכנתה ובין הנושיםהאחרים.
סעיף11אלפקודתהמיסים (גביה)
נקודת המוצא לדיון היא הוראת סעיף 11א(1)
לפקודתהמיסים (גביה) (להלן: הפקודה). הוראה זו
מקנהעדיפותלפירעון חובותמ"מיסיםהמגיעיםעל
מקרקעי הסרבן", ובתנאי שהמיסים הנידונים הוכ
־
רזו כ"מס" על ידי שר האוצר. חובותאלה יהיו בגדר
"שעבודראשון"עלאותםמקרקעין, אףאםהשעבוד
לא נרשם. במילים אחרות, החוב נשוא מיסים אלה
גובר על החובהמובטחבמשכנתה וייפרעלפניו.
כך נקבעשחובותבגין מסרכישהומסרכושבאים
בגדרהשל הוראה זו, אך חוב
מס שבח מקרקעין אינו בא
מנהל
בגדרה (ע"א 19/336
מס רכוש ומנהל מס שבח נ'
פ"דמ"ח(1) 148), שכן
שמש
הואמסרווחהון ולאמסעל
מקרקעין.
על ההוראה נמתחה בי
־
קורת רבה. נטען כי היא
סותרת את עקרון השוויון
בין הנושים וכי אין הצדקה
עניינית להעדיף דווקא את
הארנונהשווהלמשכנתה
לעיתיםקרובותמוביליםהליכי חדלותפירעון למצבשבו התמורהממכירת
נכסמקרקעין שלחייבאינהפורעתאתמלואהחובותהרובציםעלהנכס.
למי מהנושיםעדיפותבמצבכזה, ובעיקרמההמעמדשלחובהמשכנתה
ביחס לחובות אחרים? פסק דין חדש של בית המשפט העליון מנסה
לעשותסדרבנושא, ומעוררכמהשאלותשישלתתעליהן אתהדעת
רפי ארניה
השופט רפי ארניה,
ביתמשפטהשלום
בראשון לציון
בהתאםלאכרזההמתקנת
משנת1002, חוב הארנונה
הוא "שעבוד שאיננו ראשון".
במשך שניםהעסיקה
אתבתי המשפטשאלת
משמעותו של מונח זה,
ומהמקומו ביחס
לחוב המשכנתה
אפריל4102
עורךהדין
׀
108
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,...132
Powered by FlippingBook