עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 103

• החמרה כלפי ספקים גדולים. הורחבו באופן גורף
ובלתי מידתי האיסורים על ספקי המזון הגדולים
ברשתות השיווק הגדולות בעניין סדרניות וסידור
מוצרים, וזאת בהתעלם מהצו המוסכם שהיה מודל
פשרה ראוי בנושא זה. אין להתעלםמהחשש לפגי
־
עה בחופשהעיסוק ופיטורי אלפי סדרניותהמועס
־
קותברשתות. ישלחזור ולאפשר סידור טכני בכפוף
לפלנוגרמותשנקבעותבלעדיתעל ידי רשתהשיווק
ולאפשר תקופת הסתגלות בעיקר למוצרים המצרי
־
כיםאחסון מיוחד.
• החלה על ספקים קטנים. לא ברור הטעם הכלכלי
להרחבתאיסורי סידור מדפים גם על הספקים הק
־
טנים, שממילאאין להםכוחשוקללחוץעל רשתות
השיווק או לדחוק החוצה
ספקיםאחרים.
• האיסור על פתיחת חנות
נוספת אלא באישור ממונה.
לשם קבלת האישור מוטל
הנטל על הקמעונאי שנתח
השוק שלו באזור בין %03
ל־%05 להוכיח לממונה שאין
חששסביר כי פתיחתהחנות
הנוספת תפגע בתחרות. על
קמעונאי שנתח השוק שלו
מעל %05 מוטל נטל כבד עוד יותר; עליו לשכנעאת
הממונהשאין ודאותקרובהלפגיעהבתחרות.
אםעד היוםהיההממונהמפקחרקעל רכישתרש
־
תותאחרותועלמיזוגן, באההוראהזו ומאפשרתלו
לפקח גם על "גדילה טבעית". רשת המבקשת לב
־
נות על מגרששברשותה סניף נוסף תתקשה מאוד
בהרמת נטל השכנוע. לפיכך הוראה זו פוגעתבאופן
בלתי מידתי בזכותן וביכולתן של רשתות השיווק
להתרחב על ידי הפעלת שיקול דעת עסקי עצמאי
ועל ידי גדילהטבעית. במיוחד תיפגענהחנויותקט
־
נות מקומיות שפועלות ומתחזקות באזור מסוים
בלבד, אךעדיין רחוקותמנתחי שוקמונופוליסטיים.
חנויותכאלהנרצהלעודדכדי שתגדלנהלהיותרשת
אזורית ואולי אף ארצית, וכך יתווסף שחקן נוסף
לתחרותבין רשתותהשיווק.
• מתן סמכותלביתהדין להפסיק פעילותשל חנות
או למכור אותה לשם הגברת התחרות. זהו סעד
דרמטי, ומשמעו פגיעה בזכות קניינית ללא הגדרת
חובתפיצוי ושיעורו, פגיעהבתוכניותעסקיות והת
־
חייבויותכלפי משקיעים ובעלי מניות.
• איסור על המלצת מחיר אנכית. החמרה לעומת
הדין הקיים כיום בהגבלים עסקיים ולעומת הדין
המקובל באירופה ובארצות הברית. יש לאפשר
לספקלהמליץ לקמעונאי על המחיר שבו יימכרו מו
־
צריו לצרכן, קל וחומר מוצר חדש בתקופת חדירה.
הספק הוא היודע מהו מיתוג המוצר, עלותו, חומרי
גלם שהושקעו בו. יש להקל או לבטל את המגבלות
על ספק שמוצריו בעלי נתח שוק של %03 ולהחילן
על ספקבעל נתחשוקשל %05 ומעלה.
• איסור או הגבלתמתן תמריץ או בונוס לקמעונאי
על ידי ספק כדי לקדם יעד מכירותשל המוצר שלו.
איסור זה ראוי שיוחל רקעל
מוצריםמונופוליסטיים.
• הטלת אחריות מוגברת.
יש בעיה בהטלת אחריות
מוגברת על כל נושא משרה
"שהוא בעל תפקיד אחר
האחראי מטעם התאגיד על
התחום בו בוצעה העבירה"
ואחריותו היא "לפקח ולע
־
שות ככל שניתן", ובהעב
־
יש
רת נטל ההוכחה לשכמו.
להגביל אחריות לנושא משרה בכיר בלבד. לא סביר
ולאמידתי לצפותמנושאמשרהשיעשה"כלשניתן";
ישלרכך אתסעיף האחריותעל ידי הוספת יסוד סו
־
בייקטיבי כגון כוונהאו ידיעה.
סיכום
נראה כי קיימת בעייה בחלק מהאיזונים שהחוק
עושה בהתנגשות אינטרסים לגיטימיים ובני הגנה,
תוך השוואה לאיזונים קיימים שכבר הוכיחו את
עצמם(בעיקרבצו המוסכם).
בלי להקל ראש בצורך החשוב בפיקוח ובהסדרת
היחסיםבמשולשספק־קמעונאי־לקוח ובשאיפהלה
־
פחתתיוקרהמחיה, אין להתעלםמהצורךלאזן כראוי
אינטרסיםחשוביםאחריםובהםחופשהקניין, חופש
העיסוק, אינטרסההסתמכות ואי שינוי מצבו של מי
שרכשרשתבעלתכמהסניפים ועלול להידרשלסגור
או למכור סניפים ולהימנע משימושבנכסי מקרקעין
שבבעלותו להקמתסניפיםנוספים.
בלי להקל ראשבצורך
החשוב בפיקוח ובהסדרת
היחסיםבמשולשספק־
קמעונאי־לקוח ובשאיפה
להפחתת יוקר המחיה, אין
להתעלםמהצורך לאזן כראוי
גםאינטרסיםחשוביםאחרים
חוקהמזון אושר בכנסת
ביום 4102.3.91. עם זאת,
במועד ירידתהגיליון לדפוס
טרם פורסם נוסח רשמי
של החוק
103
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...132
Powered by FlippingBook