עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 112

משפחה
סרבנותגט- ניתוקבין דיני הנזיקין לדיני המשפחההדתיים?
תביעות נזיקין בגין סרבנות גט נהיו חלק מחיינו.
מדוברבעיקרבתביעותנגדבעליםסרבניםהמעגנים
את נשותיהם, אך גם נגד נשים המסרבות לקבל גט
מבעליהן, במקרים רבים כדי להמשיך לקבל מזונות
בפירוד (אין בישראל מזונות לאחר גירושים). תבי
־
עותאלההוסיפו לאמעטלמאבקהסמכויותבין בתי
הדין הרבנייםלבתי המשפטהאזרחיים. הבעיהאינה
רק החשש ההלכתי לגט מעושה שיינתן בעקבות
אותן תביעות, שכן הגט ניתן למעשה באונס ממון
- עקב הכפייה הממונית שבעסקת החליפין "גט
תמורת ויתור על הפיצוי", ושלא מרצון אמיתי של
המסרב. ישגםתחושהבקרבהדייניםשביתהמשפט
לענייני משפחה נכנסלתחום
ענייני הגירושיםהנמצא בס
־
מכות בלעדית של בית הדין
הרבני. אין עוולה של סרב
־
נות גט, והמסלול הוא בדרך
כלל התעללות נפשית בבן
זוג תחת כנפי עוולת הרש
־
לנות, שהוכרה בישראל גם
לגבי מעשים מכוונים. כע
־
שור לאחר ההכרה בתביעה
הראשונה שהוגשה על ידי
עו"ד סוזן וייס וארגון "צדק
לנשים" והתקבלה על ידי
לאכבוליםלהגדרה
בעשור האחרון כבר לא שואלים בישראל אם יש להכיר בעצם העילה
הנזיקיתשל סרבנות גט. במרכז הדיון עומדת כיום השאלה האם אפשר
להעניקפיצוי אזרחי בגין סרבנותגטכאשרביתהדין הרבני כלללאפסק
שהייתהסרבנות. גישהההולכתומתחזקתבביתהמשפטלענייני משפחה
סבורהשהדבראפשרי
ד"ר בנימין שמואלי, מרצה
בכיר בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר־אילן; חוקר
אורח בכיר בביתהספר
למשפטים באוניברסיטת ייל
בנימין שמואלי
השופט מנחם הכהן בבית המשפט לענייני משפ
־
חה בירושלים, כבר אין שואלים כיוםאם יש להכיר
בעצם העילה הנזיקית של סרבנות גט. בעשור זה
הוכרו עשרות רבות של תביעות כאלה בבתי המש
־
פטלענייני משפחה, וניתנו כמהפסקי דין בערעורים
בבתי המשפט המחוזיים וכן החלטה בערעור בבית
המשפטהעליון.
עיון בפסקי הדין מצביע על התפתחות מעניינת
ומדורגת בהיבטים שונים, ואחד מהם הוא דרגת
פסקהדין הרבני. ביתדין רבני שבפניו בקשהלהתג
־
רש יכול לקבל כמה וכמההחלטות, בסדר עולה: (א)
הואיכוללשלוחאתהצדדיםלשלוםבית; (ב) לקבוע
שמצווהעל הצדדיםלהתגרש
או להמליץ להם לעשות כן;
(ג) לקבועחיוב להתגרש; (ד)
לקבוע כפייה. מכיוון שאין
קיימות עוולה או עבירה
עצמאיות של סרבנות גט,
החקיקה אינה מגדירה למ
־
עשה מהי סרבנות גט, מתי
היא מתחילה ובאילו תנאים
נחשבבן זוג לסרבן גט.
דומה שלאורך השנים
מנתק בית המשפט האז
־
רחי אט־אט את התביעה
עיון בפסקי הדין העוסקים
בסרבנות גטמצביעעל
התפתחותמעניינת ומדורגת
בהיבטיםשונים. אחד מהם
הואדרגתפסקהדין הרבני,
אולםדומהשלאורך השנים
מנתקביתהמשפטהאזרחי
אט־אטאתהתביעההנזיקית
מדרגתפסקהדין הרבני
אפריל4102
עורךהדין
׀
112
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...132
Powered by FlippingBook