עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 109

החוב לרשויותהמס על פני נושים רגילים, כל שכן
על חוב המובטח במשכנתה (ד"ר דליה אבן־להב,
,
מעמדן של רשויות מס בהליכי חדלות פירעון
משפטיםכ"א (תשנ"א), 594).
מסמוכרז אשר אינו באבגדרהשל הוראה זו ייכ
־
נס לתחולתו של סעיף 11א(2) לפקודה, שקובע כי
כל מסאחר יהיהשעבוד על המקרקעין בתנאי שנר
־
שמההערה בגינו בפנקסי הרישום. דרגתו תהיה נד
־
חיתמפני שעבודאחרשלאותםמקרקעין אשרהיה
רשוםשעה שנרשמה ההערה. ובמיליםאחרות, חוב
מסבגין "מסאחר", אשר נרשמהבגינו הערה, יידחה
מפני משכנתה אשר נרשמה לפניו. חובות המיסים
הנפוצים בהקשר זה אף שאינםהיחידיםהםחובות
מסהכנסה ומע"מ.
ארנונה
יוסי אברהם, עו"ד נ' עיריית
ברע"א 59/1192
פ"ד נ"ג (1) 812 קבע בית המשפט העליון
רמת גן,
כי הארנונהלאהוכרזהכמסעל ידי שר האוצר, ולכן
אין היאבאהבגדריהשל הפקודה ואינה זוכה לעדי
־
פותכלשהי בפירעון.
נקבע בפסיקה כי עצם העובדה שבידי הרשויות
המקומיות ישכוחמינהלי למנוע את רישוםהזכויות
בנכס על שם הקונה, באמצעות סירוב לתת תעודה
ר
לפי סעיף 423 (א) לפקודת העיריות (הנוגעת לא
כ
נונה) וסעיף 01(א) לתוספת השלישית לחוק הת
נון והבנייה (המכונה "אישור עירייה"), אינו שיקול
ענייני. סדרי העדיפות של הנושים נקבעים לפי הדין
המהותי. רשותמקומיתאשרמתנהאתמתן התעודה
בתשלוםחובותשאינםמגיעיםלהעלפי הדין -אינה
נוהגת כדין, ובית המשפט רשאי לכפות עליה לתת
אולדק נ' עיריית רמת גן
אתהתעודה (בג"ץ 06/342
פ"ד י"ד 5622).
עוד נקבע כי כונס הנכסים חב בתשלום הארנונה
רקמיוםתפיסתהחזקהעל ידו ועד ליוםמסירתהח
־
זקה, אך אינו חבבחובותלתקופהשקדמהלה (רע"א
109
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...132
Powered by FlippingBook