עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 107

מי שמשמש בפועל בתפקיד דירקטור, יהא תוארו
ו
אשר יהא". בתיקון מס' 4 לפקודה משנת 1991 נ
ספה הגדרת "נושא משרה" בסעיף 69כד, שהכילה
הדומהלנושאי משרה ובהםדירקטור ("כל
ֶ
יסודמרַבּ
ממלאתפקיד כאמור בחברהאף אםתוארו שונה").
הגדרה זו עברהלסעיף 1 לחוקהחברות.
סעיף 373 לפקודה עוסק בדירקטור צללים
בהוראה שעניינה ניהול בתרמית ברוח הדין האנגלי
-דהיינו, מי שהדירקטורים נשמעיםלו. בשנת1002
הורחבהתחולתההוראהלנושאי משרה ("לרבותכל
מי שנושאי המשרההיו רגיליםלפעול לפי הנחיותיו
או הוראותיו"). בתי המשפט בארץ נזקקו לשתי
הדוקטרינות פעמים אחדות, והתקיימו בהם דברי
עמיתיהםשמעבר לים כי ההבחנה ביניהן מתעתעת
ואין בה כשלעצמה תועלת
חיונית.
הגיעו הדברים לידי כך שב
־
תיקון מס' 61 לחוק החברות
משנת 1102 נעשה ניסיון
לבטל אתדוקטרינתדירקטור
הצללים באמצעות ביטול של
דוקטרינתדירקטור דהפקטו.
דברי ההסברוהדיוניםבהצעת
החוק מלמדים שמציעי התי
־
קון סברו שנחוץ למנועהכרה
במעמד של "דירקטור צללים"
ממי שלא מונה כדין, ובעיקר
מבעלי שליטה שמנחים די
־
רקטורים כיצד להצביע. להשגתתכלית זו נמחקו מן
ההגדרותבחוקדווקאהביטוייםשל דוקטרינתדירק
־
טורדהפקטו. הגדרת"נושאמשרה" קובעתכיוםכך:
"מנהל כללי, מנהל עסקיםראשי, משנה למנהל כללי,
סגן מנהל כללי, כל ממלאתפקיד כאמור בחברה אף
אםתוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במי
־
שרין למנהלהכללי".
לאחר תיקון מס' 61 דירקטור הוא רק מי ש"חבר
בדירקטוריון של חברה" - כלומר, מי שמונה כדין.
לכך יש יתרון מסוים בבירור השאלה מיהם הדיר
־
קטורים שמונו כדין (שאלה שממילא אפשר לברר
כיום באינטרנט בקלות). בד בבד, לצד קביעתחובה
על הדירקטור להפעיל שיקול דעתעצמאי נקבעבס
־
עיף601לחוקגםאיסורעלאדםלפגועבשיקולדעת
עצמאי זה; על מפר האיסור הוחלו "החובות והאח
־
ריותהחליםעל דירקטוריםלפי כל דין".
השינויים בחוק הביאו לתוצאה בלתי צפויה, כנ
־
ראה. דוקטרינת דירקטור הצללים - אם אי פעם
הוגבלה להקשר של ניהול בתרמית (וספק אם כך
הוגבלה) - לא רק שלא בוטלה, אלא הורחבה כעת
לתחולה כללית. זאת ועוד, בעוד דירקטור צללים
נחשב במשפטהמשווה כמי שרוב הדירקטורים נש
־
מעים לו בדרך כלל, הרי שבישראל התיקון הרחיב
את האחריות גם למי שדירקטור יחיד נשמע לו. זו
קטגוריהפתוחה, וחוץמבעלשליטהשתלטן עשויים
להימנות בה גם רעיה או קרוב משפחה שתלטנים,
כוהני דת כריזמטיים או טיפוסים מפוקפקים אח
־
ריםשהדירקטור נפל ברשתם. אלההבהרותרצויות,
מכיוון שהן עולותבקנהאחד
עם תכליתם של דיני האמו
־
נאותבתאגיד.
התיקון לחוק הותיר בעי
־
נה את השאלה מי דה פקטו
"עושה עבודה של דירקטור"
ולכן צריך לשאת באחריות
כאמונאי. ברי כי לא הייתה
כוונה לבטל את דוקטרינת
דירקטור דה פקטו; למעשה,
נכון להחילה על כל נושאי
המשרה כהגדרתם ולא רק
על דירקטורים - לאמור, יש
להטיל אחריות כשל נושא
משרה על כל נושא משרה דה פקטו. זו דוקטרינה
חיוניתלהתמודדותעםאנשיםאשרפועליםכנושאי
משרה בעצמם, ולאו דווקא באמצעות השפעה על
אחריםכנושאי משרהשל צללים.
המדיניות המשפטית והפרשנית הראויה היא
לנטוש לחלוטין ניסיונות להבחין בין הדוקטרינות
ולהחילן במאוחד ובאופן כללי בדומה למשפט המ
־
שווה. בסיסלכך הונחכבר בפסיקה, לרבותבפרשות
רכטר וגבעוני הנזכרות לעיל ומאזכרות את שתי
הדוקטרינות בלי להיאחז בהבחנה ביניהן. בסיס
חלופי ושיטתי יותר מצוי בדין האמונאות הכללי,
ועל כן אפשר לראות דירקטור דה פקטו ודירקטור
צללים כמי שקיבלו על עצמם לפעול כנושאי משרה
על כל הכרוך בכך.
הפסיקההחדישהבמשפט
המשווה גורסתכי על
ביתהמשפטלבחון את
מכלול העובדותבענייניות
על פי הנסיבות, בלי
להיצמד למבחניםצרים,
ולבדוקאםהאדםהנידון
השתלב במנגנוני הממשל
התאגידי בחברה
107
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...132
Powered by FlippingBook