עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 101

ספק גדול, המוגדר בחוק כמי שמחזור מכירותיו
בשנת הכספים הקודמת עולה על 002 מיליון שקל
לשנה (צמוד למדד) אינו רשאי להתערב מול קמעו
־
נאי בענייניםשלהלן: המחירלצרכן שגובההקמעונאי
על מוצר שמספק אותו ספק לרבות בדרך של המל
־
צה; הקצאתשטחמכירהלמוצרשמספקאותו הספק
בשיעור העולה על %03 משטח המכירה המוקצה
למוצר או למוצר דומה; רכישת מוצר שמספק אותו
הספק, בזיקה ליעד רכישות בשיעור העולה על %03
מהיקף רכישות הקמעונאי של אותו מוצר או מוצר
דומה (היינו: איסור על בונוסים והטבות העולים על
%03 בקטגוריית מוצרים מסוימת); מכירת מוצרים
שמספקיםספקיםאחריםלקמעונאי.
החוק אינו מונע מספק גדול לתת הנחיות בדבר
הטיפולהנדרשלמצרכיםשהואמספק, לצורךשמירה
עלתקינותם, איכותםובטיחותם.
בניגוד לאיסוריםשפורטו לעיל, האיסורים האלה
אינםמוחלטיםואפשרלבקשמהממונהפטורבגינם,
אך הוא רשאי להעניק פטור "רק מטעמיםמיוחדים
שיירשמו".
צילוםאילוסטרציה: גטי אימג'ס
החוק מגדיר "קמעונאי גדול" כמחזיק בשלוש
חנויות לפחות ואשר מחזור המכירות הכולל של
י
חנויותיו בשנת הכספים הקודמת עולה על 052 מ
ליון שקל בשנה (ללא מע"מ), או כקמעונאי המחזיק
בחנותמקוונתאשר מחזור המכירותהשנתי שלו בי
־
שראלעולהעל052מיליון שקל(ללאמע"מ). הממונה
רשאי לתתהוראותלקמעונאי גדולביחסלמותגפרטי
שהואמוכר אםלדעתו ישחששלפגיעהמשמעותית
בתחרותאו בציבור (סעיף9(א)).
החוקמטילחובתדיווחלממונה, עלקמעונאי גדול,
אודות מחזור המכירות של כל החנויות שהוא מח
־
זיקבהן. בנוסףמטיל החוקחובתדיווחעל ספק גדול
לממונה, באשר למחזור המכירות השנתי שלו לקמ
־
עונאיםבישראל.
החוקמניחכי ישקשר ישירבין אזוריםבארץשיש
בהם ריכוזיות בתחום קמעונאות המזון ובין רמת
מחירי המוצריםהנמכרים באותםאזורים. לכן החוק
קובעהסדריםשמטרתםקידוםוהבטחהשלהתחרות
בשיווקהקמעונאי ברמההאזוריתבאותו אזורביקוש.
עבור כל חנות גדולהששטחהמכירותשלהעולהעל
101
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...132
Powered by FlippingBook