עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 110

חדלותפירעון
היחסשבין חובמשכנתהלחובלרשותהמקומית (בעקבותבג"ץ40/9007)
פ"דנ"ו (4), 658).
עירייתראשל"צ נ' וינבוים
7037/00
ר
ביום 0002.3.61 נכנסה לתוקף למשך שנה אכ
זת המיסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה
לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), תש"ס־0002
(להלן: האכרזה הראשונה). על פיה החובות לר
־
שויות המקומיות הם "שעבוד ראשון", ועל כן הם
עדיפיםעל פני חובותהמובטחיםבמשכנתה.
תוצאה זו לאהייתהאופטימליתככל הנראה, שכן
ח
ביום 1002.4.1 נכנסה לתוקף אכרזה חדשה המת
דשת משנה לשנה עד היום (להלן: האכרזה המתק
־
נת). האכרזההמתקנתקובעתכך: "על גבייתארנונה
כללית המוטלתמכוחחוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקהלהשגתיעדי התקציב), התשנ"ג־2991,
ועל תשלומי חובה המגיעים
לרשות המקומית על פי דין
(להלן - חובות לרשות המ
־
קומית) יחולו הוראות הפ
־
קודה למעט סעיף 01, וסעיף
11א(1) ייקרא כאילו המילה
"ראשון" נמחקה ממנו; החו
־
בותלרשותהמקומיתיהיו מס
כמשמעותו בפקודה".
הנה כי כן, על פי האכרזה
המתקנת, חוב הארנונה הוא
"שעבוד" (שאינו ראשון).
במשך שנים העסיקה את
בתי המשפטהשאלהמהמשמעותו שלמונחזהומה
מקומו ביחסלחובהמשכנתה.
דעותמסוימותבפסיקהסברו כי זהו "שעבודשני",
דהיינו, חובהארנונהאינו מתגבר על החובהמובטח
במשכנתה, אך מתגבר על חובם של נושים אחרים
כגון בעלי עיקולים (לתפיסה זו ר' למשל: ת.א. (אי')
.)15.5.2007(
עו"ד יורם אבי־גיא נ' קפח
1241/06
החידושהראשון בפרשתהרצליההואכי ביתהמ
־
שפט העליון קובע שעקב מחיקת המילה "ראשון"
מהאכרזה הראשונה, ברור שאין לראות בשעבוד
הסטטוטורי נשוא האכרזה המתקנת "שעבוד רא
־
שון" הגובר על חוב המובטחבמשכנתה, על פי סעיף
11א(1) לפקודה. מאידךגיסאגםאין לראותו כשעבוד
הנדחה מפני שעבוד מוקדם בזמן, כפי שמורה סעיף
11א(2) לפקודה, ולכן הואגוברעלחובותאלה.
לפיכך תוצאת התחרות בין החוב לנושה המו
־
בטח לבין החוב לרשות המקומית היא "תיקו"; יש
לראות את שני השעבודים, ההסכמי והסטטוטורי,
כבעלי דרגהשווה, ובעתמימושהנכס ישלחלקאת
תמורת המימוש על פי שיעור זהה בגובה החוב של
הנושה המובטח מצד אחד והרשות המקומית מצד
.)
pari passu
שני (
היטלהשבחה
בתי המשפט דחו פעם אחר פעם את טענת הר
־
שויותהמקומיותכי היטלהשבחהבאבגדרהאכרזה
המתקנת, וזאתמשוםשלשון האכרזההמתקנתקו
־
בעתשהיא חלה על חובות לרשות המקומית, בעוד
שהיטל השבחה משולם לוועדה המקומית (פש"ר
ו
ב
(חי') 80/444, 20/793
לוס בע"מ נ' עיריית עכו
.)24.8.2008(
בפרשתהרצליה אישר בית
המשפט העליון פסיקה זו.
בית המשפט דן בטענה שלא
צודקלפטוראתכונסהנכסים
מתשלום היטל ההשבחה,
שכן הוא נהנהמהשבחתערך
הנכס בעת המימושאך פטור
מההיטל. נקבע כי היותששר
האוצר לא הכריז במפורש
על היטל ההשבחה כעל מס
לעניין הפקודה, הרי יש לנקוט את הגישה הדווקנית
והמצמצמתשלהוראותהפקודה.
רטרואקטיביות
מה יהיה הדין מקוםשחוב הארנונה התגבש לפני
תחולתהשל האכרזההראשונה (0002.3.61)?
החידושהשני שלביתהמשפטהעליון בפרשתהר
־
צליה הוא כי בשים לב למגמת הפרשנות המצמצמת
של הפקודה, החלת האכרזות על חוב ארנונה אשר
גובש לפני 0002.3.61 תהווה חקיקה רטרואקטיבית.
לפיכך אין לחובותאלהמעמד של שעבוד סטטוטורי
ביחסלמשכנתהשנרשמהלפני 0002.3.61.
עם זאת, היה וחוב הארנונה גובשלפני 1002.4.1,
והמשכנתה נרשמה לאחר מכן, הרי שחוב הארנונה
זוכהלמעמדשווהלחובהמשכנתה (ביחסלחובאר
־
נונה שגובשבתקופתהאכרזה הראשונה אין מתעו
־
לפי פסקהדין בפרשת
הרצליה, תוצאתהתחרותבין
החוב לנושההמובטח ובין
החוב לרשותהמקומיתהיא
"תיקו". במיליםאחרות, יש
לראותאתשני השעבודים,
ההסכמי והסטטוטורי,
כבעלי דרגהשווה
אפריל4102
עורךהדין
׀
110
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...132
Powered by FlippingBook