עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 113

הנזיקית משאלת דרגת פסק הדין הרבני. בתחילה
נקבע על ידי השופט הכהן (תמ"ש (י־ם) 30/07291,
4002.12.12) כי תנאי לקבלתהתביעההואמהשאני
מכנה "מגדלור" רבני, דהיינו רק מי שמחויב בגטאו
נכפה עליו לעשות כן בהחלטה של בית הדין הר
־
בני ומפר את ההחלטה נחשב לסרבן גט מבחינה
נזיקית. לפיכך, אם בית הדין הרבני פסק מצווה או
המלצה להתגרש, וקל וחומר אם לא פסק דבר או
שלח את הצדדים לשלום בית, אי אפשר לראות
בבן הזוג משוםסרבן מבחינה נזיקית. לאורך השנים
פסעו רביםמהשופטיםבדרך זו, ולארקמתוך כיבוד
הדדי של ערכאות אלא מתוך ראייה נזיקית שהעי
־
לה אינה מתגבשת כל עוד לא היה חיוב לכל הפ
־
חות(ראו למשלהשופטניצן סילמן בתמ"ש(קריות)
.)28.2.2013 ,48362-07/12
בשלב הבא עדיין נשמרה הזיקה בין דרגת פסק
הדין הרבני לעילה הנזיקית, אך אורו של המגדלור
נחלש מעט כאשר נקבע על ידי השופט צבי ויצמן
(תמ"ש(כ"ס) 50/08491, 6002.4.03) כי במקריםשל
מצווה או המלצה להתגרש בכל זאת יהיה אפשר
להגישתביעה נזיקית, אם כי בנסיבותמיוחדותשל
סרבנות גטעיקשת לתקופה ארוכה ללאטעםסביר
והגיוני. באותו מקרה היה מדובר בתביעה נגד עיז
־
בון. בהמשךהדרךפסקההשופטתטובהסיוון ז"לכי
גם במקרה של מצווה להתגרשאפשר לתבוע בן זוג
חי, ולעמעוםהחששמגטמעושהסברהשאין מקום
לפיצויים לעתיד אלא לעבר בלבד (תמ"ש (ת"א)
.)14.12.08 ,24782/98
לאחר מכן התעמעם אורו של אותו מגדלור גם
בהיבט אחר, והוא המועד לתחילת העוולה. השופט
בן־ציון גרינברגר קבע כי לצורך קביעת שיעור הפי
־
צויים אפשר לזהות את תחילת ביצוע העוולה (אם
מדובר ברשלנות דווקא) גם במועד מוקדם להחלטת
בית הדין הרבני לחיוב בגט (תמ"ש (י־ם) 20/3476,
8002.7.12). במקרים רבים יהיה אפשר להוכיח
שההתעמרות הנפשית החלה טרם החלטת בית
הדין הרבני. המגדלור מאיר כעת גם אחורנית, רט
־
רואקטיבית. הזיקה להחלטת בית הדין הרבני עדיין
נשמרת, שכן באין מגדלוראי אפשרלהצביעעלעילה
נזיקיתולמעשהעלסרבנות. אולםלצורךחישובהפי
־
צויים, בייחודכאשרחלקמהשופטיםקובעיםסכומים
מסוימיםלכלשנתסרבנות, אפשרלקבועשהסרבנות
113
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,...132
Powered by FlippingBook