עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 115

מלומדים חלק מיוחד בהתפתחות הפסיקתית, הן
בהכרה בעילה החדשה והן בהצבעה על עצמאותם
של דיני הנזיקין והיכולת לזהותעוולה במנותק מה
־
חלטת בית הדין הרבני. מאמרם המכונן של יחיאל
קפלן ושלרונן פרי ("עלאחריותםבנזיקין שלסרבני
כח 377 (5002)) סייע לבסס את
עיוני משפט
גט",
העילה בכלל, וניסה לשמור על זהירות במאבק הס
־
מכויות מחד גיסא ובבעיות ההלכתיות בחשש לגט
מעושה מאידך גיסא, ולכן הציע קונסטרוקציה של
הכרה בתביעה רק במקרים של חיוב בגט או כפייה
בהתבסס על קונסטרוקציה הלכתית מיוחדת ועדי
־
נהשעל בסיסהאפשר לדעתם להתיר אתהתביעות
בסייגיםמסוימים. פסקי דין רבים הסתמכו על מא
־
מרם. יפעת ביטון ("עניינים נשיים, ניתוח פמיניס
־
טי והפער המסוכן שביניהם:
מענה ליחיאל קפלן ורונן
כה 178
עיוני משפט
פרי",
(5002)) תמכהבתביעותאלה
ללא כחל ושרק מהכיוון הפ
־
מיניסטי, חלקה על קפלן ועל
פרי וסברה שאל להם לדיני
המשפחה לסייג את דיני הנ
־
זיקין כלל. מאמריי תמכו בת
־
ביעות אלה על בסיס הסתמ
־
כות על מטרות דיני הנזיקין
("פיצוי נזיקי למסורבות גט",
יב 582 (7002)) ועל
המשפט
קונסטרוקציה כלכלית המא
־
פשרת לפנות לסעד של פיצויים מקום שאין אפש
־
רות להשיג את הסעד הראשי של הסטטוס ("הדור
Tort Actions
forActs
that
areValid
הבא" 1102;
according
to
Religious
Family
Law
but Harm
Women
'
s
Rights
:
Legal
Pluralism
in
Cases
of
Collision
between
Two
Sets
of
Law
, 46
). לאחרונה
Vanderbilt
J
.
Transnat
'
l L
. 823 (2013)
פורסמו גם מאמרים מסקרנים במפגששל דיני הנ
־
זיקין עםהדין ההלכתי, המוסיפיםמאוד לשיח ומע
־
A
.
Yehuda
ליםאפשרויותהלכתיותלפתרון הסבך (
Warburg
,
The Propriety
ofAwarding
aNezikin
ClaimbyBeitDinonBehalfofanAgunah
, 45:3
Dov
.
I
Frimer
,
Refusal
to
;
Tradition
55 (2012)
Give
aGet
:
Tort Damages
and
theRecalcitrant
Spouse
in
Contemporary
Jewish
Law
, 19
The
) ועוד. כתיבה זו
Jewish
Law
Annual
39 (2011)
היא פרקטית ומשפיעה בלי לגרוע כהוא זה מהתב
־
ססותהעל ניתוחיםתאורטיים.
לבסוף יצוין כי אין כל חובה להכתיר את התבי
־
עהבכותרתשלעילתסרבנותגט, המקשהמהיבטים
שונים, אם כי יש לה סמליות חשובה כשלעצמה.
אפשר לתבוע את בן הזוג בנזיקין בגין כל עילה
מקובלתומוכרתכדי להשיג אותהתוצאהשלעסקת
חליפין של מתן הגטתמורת ויתור על הפיצוי. לפי
־
כך, אםאפשרלאתרהתנהגותפוגעת(כגון אלימות,
לשון הרע, פגיעה בפרטיות, התעללות נפשית בזמן
הנישואים ולאו דווקא לעניין סרבנות הגט, או אף
התעללות נפשיתהקשורהלגירושיםאך שאינהבה
־
כרחסרבנותהגטגופה-ראו
עובדות תמ"ש 30/07291
הנ"ל) שתוכל לשמש בסיס
לפיצויים גבוהים, יהיה
אפשר להשיג את אותה תו
־
צאה בדיוק דרך תביעה בעי
־
לה מוכרת ובעייתית פחות
(ראו הצעות במאמרי "הדור
הבא" 1102). עם זאת, לא
ברור כלל שבתי המשפט יפ
־
סקו פיצויים גבוהים בתבי
־
עותשאינן בגין סרבנות גט,
עקב הנוהג שהשתרש אצל
רוב השופטים לפסוק פיצוי
בסך כמה עשרות אלפי שקלים לכל שנת סרבנות.
נוהג זה מאפשר בדרך כלל קלף מיקוח כלכלי מכו
־
בד מול סחיטה כלכליתשל הגט, וגםמושך ביקורת
של חוגיםמסוימיםעל התערבותםשל דיני הנזיקין
בפועל בחלוקת הרכוש ומעלה את השאלה אם זהו
בכלל תפקידם. פיצוי בשיעור נמוך יותר, כפי שניתן
בתביעותאחרות במשפחה, לא יוכל בדרך כלל לע
־
שותאתהעבודה, כפי שגםשופטי ביתהמשפטלע
־
נייני משפחה יודעיםהיטב. אולםאין בכך כדי לבקר
את עבודתם, אלא להפך; יש לקוות שהסטנדרטים
של פיצוי גבוהבגין נזקלאממוני יזלגו גםלתביעות
נזיקין בכלל, לא רק בגין סרבנות גט ולא רק בבית
המשפטלענייני משפחה, וכך יתרמו גםלפיתוחדיני
הנזיקין בכללותם.
גםלשופטי ביתהמשפט
לענייני משפחהברור כי פיצוי
כספי נמוך לא יוכל לעשות
אתהעבודה. ישלקוות
שהסטנדרטיםשל פיצוי גבוה
בגין נזקלאממוני יזלגו גם
לתביעות נזיקין בכלל, לארק
בגין סרבנות גט ולארקבבית
המשפטלענייני משפחה
115
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,...132
Powered by FlippingBook