עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 100

הגבליםעסקיים
ביקורתעלחוקהמזון )קידוםהתחרותבענףהמזון), תשע"ד־4102
ביום 72 ביוני 1102 מינו שר התעשייה, המסחר
והתעסוקה ושר האוצר ועדה בין־משרדית לבחינת
רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון
והצריכה (להלן: ועדת קדמי). ועדת קדמי בחנה את
השווקים השונים בתחום המזון, את מקטעי הייצור,
אתחסמי היבוא ואתההפצה והשיווק לצרכן באמצ
־
עותרשתותהמזון, איתרהאתכשלי השוקהמונעים
הגברתתחרות וירידתמחיריםבשווקי המוצרים וגי
־
בשההמלצותלהגברתהתחרותולהורדתהמחירים.
ועדת קדמי קבעה כי שוק המזון נשלט על ידי
מספר מצומצם של ספקי מזון, מתאפיין בריכוזיות
המקטע הקמעונאי באזורים מסוימים וכי קיימים
הסדרים בין ספקים לרשתותשיווק הפוגעים בתח
־
רות ומגביריםאתהריכוזיות.
לאור המלצות ועדת קדמי, הונחה על שולחן הכ
־
נסת הצעת חוק ממשלתית בשם "קידום התחרות
בענף המזון התשע"ג־2102" (להלן: חוק המזון).
מטרתהצעתחוק זו היאקידום והגברתהתחרותיות
בענף המזון ומוצרי הצריכה, מניעתהסדריםבין ספ
־
קים לקמעונאים והפחתת מחירי המוצרים לצרכן.
חוקהמזון אושרביום4102.3.91במליאתהכנסת.
החוק מניח כי שוק המזון ומוצרי הצריכה המקומי
נשלט על ידי מספר מצומצם של ספקים בעלי נתח
שוק גדול, וכי בין מקטע האספקה למקטע השיווק
מתקיימים שורה של קשרים, הסדרים ונהגים העלו
־
ליםלחזקאתמעמדםשלהגורמיםהדומיננטייםבע
־
נפיםהשונים ולהפחיתאתהתחרותבין הספק לספ
־
קיםמתחריםאו בין הקמעונאי לקמעונאיםמתחרים.
במקריםרביםהתוצאהשל הסדריםאלההיאפגיעה
בצרכן על ידי עלייתמחירי המוצרים.
מ
בניגודלצו המוסכםמ 5002שחלרקעלספקי ה
־
זון הגדולים ועל שופרסל ומגההריבועהכחול (להלן:
הצו המוסכם), חוקהמזון מרחיבאתתחולתו גםלח
־
ברות העוסקות באספקת מוצרי מזון ומוצרי צריכה
אחריםכגון מוצרי טיפוח, ניקיון וקוסמטיקה, וגםעל
רשתותשיווקפרטיותכגון מינימרקטיםומכולות.
עיקרי חוקהמזון
חוק המזון אוסר על קמעונאי או על ספק לנקוט
פעולות מסוימות שאין בסמכות הממונה או בית
הדין להתיר אותן:
קמעונאי גדול אינו רשאי לפעול מול ספק בשום
דרך בקשר למחיר שגובהקמעונאי אחר עבור מוצרי
הספק (סעיף6).
ספק או מי מטעמו אינו רשאי להתערב מול קמ
־
עונאי בעניין המחיר לצרכן שגובה הקמעונאי על
מוצר שמספק ספק אחר, או בעניין התנאים שבהם
מוכרהקמעונאי לצרכן מצרך שמספקספקאחר, אף
לאבדרך שלהמלצה (סעיף5) וספקגדולאינו רשאי
להתערבבסידורמצרכיםבחנות(סעיף7(א)(1)(א)).
לאזן אתהמזון
חוק המזון שאושר בחודש שעבר במליאת הכנסת נועד להגביר את
התחרותיות בענף המזון ומוצרי הצריכה ולמנוע הסדרים בין ספקים
לקמעונאים. אלא שהחוק הרחיק לכת: הוא הרחיב והחמיר את היקף
ההתערבות והמגבלות לעומת הצו המוסכם, ולא איזן כראוי בין הרצון
להפחיתמחיריםלצרכן ובין חופשהתחרות והקניין
רוניתאמיר־יניב
עו"ד רוניתאמיר־יניב,
שותפה וראשמחלקת
הגבלים עסקיים במשרד
יגאל ארנון ושות'; מייצגת
אתחברתהמזון יוניליוור
ישראל מזון בע"מאשר
שלחה הערות להצעתהחוק
אפריל4102
עורךהדין
׀
100
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...132
Powered by FlippingBook