עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 104

תאגידים
הטלתאחריותעלדירקטור צלליםאו עלדירקטור דהפקטו
רשימהזו עוסקתבהטלתאחריותעלמי שמשפיע
על ענייני התאגידבהיותו "דירקטור צללים" או "די
־
רקטור דהפקטו". בתחום זהחלו בשניםהאחרונות
התפתחויות מרתקות. שינויי חקיקה גרמו לתקלה
לא מכוונת כנראה, בעוד הפסיקה מפלסת לה נתיב
משלה. בד בבד מציעהמשפטהמשווה גישהחדישה
ואפקטיבית לטיפול בנושא, והיא עשויה ליישב גם
אתהקשייםהמסתמניםאצלנו.
הסוגיה מקבלת משנה חשיבות כיום. על רקע גל
הסדרי החוב נשמעות דרי
־
שות תקיפות כי בעלי הש
־
ליטה "יישאו באחריות".
הציבור ונבחריו בכנסתאינם
מתרשמים מהאישיות המ
־
שפטית הנפרדת של החב
־
רה, שהיאשאינה פורעתאת
האג"ח. להפך, טענות כאלה
מעוררותכעס ומעודדות יוז
־
מות חקיקה רדיקליות. הת
־
פיסה הרווחת בציבור גורסת
זהשאין־לנקוב־בשמו
כדירקטור
עלרקעשינויי חקיקהשנעשו בארץנראהכי הניסיון להבחין בין דירקטור
דהפקטו לדירקטורצלליםנדון לכישלון. המדיניותהמשפטיתוהפרשנית
הראויה היא לנטוש לחלוטין ניסיונות להבחין בין הדוקטרינות ולהחילן
במאוחד ובאופן כללי בדומהלמשפטהמשווה
שעל בעל השליטה לשאת באחריות כמי שבפועל
קבעלמנהליםכיצד לפעול.
בחוקהחברותישכידועבסיסלהטלתאחריותעל
בעל שליטה במסגרתחובת ההגינות לפי סעיף 391
לחוק. טיבהשל חובה זו אינו ברור, ואף שאני סבור
שמדובר בחובת אמון רגילה (ולא "מוחלשת"), גם
בגישה זו הטלת אחריות אינה פשוטה כלל. בסיס
חלופי לאחריותיכוללהימצאאםבעלהשליטהפעל
למעשה כנושא משרה. אחריות נושא משרה היא
נוקשה, והאתגר הוא להטי
־
לה גם בהיעדר מינוי פורמלי.
בכךעוסקותהדוקטרינותשל
דירקטור צללים ושל דירק
־
טור דהפקטו.
מכיוון שלחברה אין כישו
־
ריםקוגניטיביים, לדירקטורים
ולחברי ההנהלה הבכירה יש
יתרון מוחלטלעומתהבמידע
וביכולת להשפיע על ענייניה.
כוחם כלפי החברה אינו שנוי
עמיר ליכט
פרופ' עמיר ליכט,
המרכז הבינתחומי הרצליה;
מחבר הספר "דיני אמונאות
- חובתהאמון בתאגיד
ובדין הכללי"
דירקטור דהפקטו הואאדם
התופסעמדהשל דירקטור,
הגםשלאהתמנהרשמית
למשרה. דירקטור צללים
הואאדםשהדירקטורים
רגיליםלהישמעלו בלי
שיתיימר להיותדירקטור
אפריל4102
עורךהדין
׀
104
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...132
Powered by FlippingBook