עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 102

הגבליםעסקיים
ביקורתעלחוקהמזון )קידוםהתחרותבענףהמזון), תשע"ד־4102
052 מ"ר, תוגדר קבוצת התחרותשלה באזור הרלוונטי
מ
(סעיף51), והממונה יודיעלגבי כל חנותגדולהשל ק
עונאי גדול, את האיזור הגיאוגרפי אשר ייחשב כאיזור
הביקוששל אותה החנות (סעיף 51(ב)). קמעונאי גדול
אשר קיבל הודעה כזאת לא יורשה לפתוח חנות גדו
־
לה נוספתבאזור הביקושהרלוונטי אלאבכפוף לאישור
הממונה.
לבית הדין להגבלים עסקיים יש סמכות להורות
לקמעונאי המחזיק בנתח של יותר מ־%05 מפדיון
המכירות בקבוצת תחרות ויש לו לפחות שלוש
חנויות באזור הביקושהרלוונטי - להפסיק פעילות
חנות, להורות על מכירת חנות או חלק ממנה לשם
הגברת התחרות ברמה האזורית, בהתאם להמלצת
הממונה (סעיף91).
החוק אוסר הסדרים חו
־
זיים שבהם קמעונאי גדול,
המחזיק בנתח של יותר
מ־%03 מפדיון המכירות
באותה קבוצת תחרות, מג
־
ביל קמעונאים אחרים לגבי
שימוש במקרקעין להקמת
חנות גדולה או כל פעילות
מתחרה בתחום המזון בא
־
זור הביקוש הרלוונטי לחנות
שאליהמתייחסתאותהקבוצתתחרות (סעיף02).
החוק קובע כי קמעונאים גדולים יחויבו לפרסם
באופן מקוון את מחירי כל המוצרים הנמכרים בכל
אחד מהסניפים המוחזקים או המופעלים על ידם
והקיימים במלאי באופן שוטף, חופשי ופומבי, וכן
יחויבו לפרסם נתונים נוספים על המוצרים הנמכ
־
רים בחנויותיהם, כגון תיאור המוצר (לרבות כמות
ויחידתכמות), המחיר והמבצעיםהחליםעל המוצ
־
רים, וזאת לפי הכלליםשייקבעו על ידי שר התמ"ת
באישורשרהאוצר. קמעונאיםגדוליםיחויבו למסור
לצרכן שרוצהבכך קובץ אלקטרוני ובו נתוני הקנייה
של הצרכן בחנות, בדרכיםשייקבעו בתקנותעל ידי
שר התמ"תבאישור שר האוצר.
סמכויותחקירה, אכיפה והטלתעונשים
חוקהמזון יאפשרהטלתקנסותעדסך מיליון שקל
עלנושאמשרהשלאמנעהפרתהחוק, עדמיליון שקל
על ספקאו על קמעונאי שהפר אחתמהוראותהחוק,
עד 42 מיליון שקל על תאגיד גדול בעל מחזור שנתי
מעל עשרה מיליון שקלים וקנס נוסף בגין כל יוםשל
עבירה נמשכת. חוק המזון מקנה סמכויות חדשות
לממונהעלההגבליםהעסקייםלפי חוקההגבליםהע
־
סקיים, התשמ"ח־8891 וכן סמכויותחדשות לממונה
עלהגנתהצרכן והסחרההוגן, סמכויותלעניין אכיפה
ע
וחקירהלפי סעיפים54, 54או־64בחוקההגבליםה
סקיים, התשמ"ח־8891 (להלן: חוקההגבלים).
הפרתחלקמסעיפי חוקהמזון או אי מסירתמידע
בהתאם לדרישות הממונה ייחשבו עבירה פלילית
שהעונש בגינה יהיה מאסר או קנס כספי לפי חוק
העונשין, תשל"ז־7791. הפרתפרקשקיפותמחירים
לחוק המזון תיחשב כעבירה גם לפי חוק הגנת הצ
־
רכן.
הבעיותבחוק
חוק המזון מרחיב ומחמיר
את היקף ההתערבות והמ
־
גבלות לעומת הצו המוסכם
ואינו מאזן כראוי בין חופש
התחרות והקניין מחד גיסא
ובין הרצון להפחית מחירים
לצרכן מאידך גיסא. ההחמרה
מופרזתבכמההיבטים:
• תחולת החוק. החלת הגדרת ספק גדול לא רק על
ספקי מוצרי מזון אלאגםעלספקי מוצרי צריכהאח
־
רים היא מרחיבה מאוד, ולא ברור הבסיס הכלכלי
שעומדביסודה.
•הגדרת "ספק גדול" לפי מחזור מכירותשנתי מעל
002 מיליון שקל. בשווקים מסוימים מחזור מכירות
גדול אין משמעותו נתחשוק גדול. ישלהביאבחש
־
בון אתנתחהשוקשלהספק ולארקאתמחזורהמ
־
כירותשלו. וכאמור, ההגדרה"מוצרי צריכהאחרים"
רחבהמדי; ישלהגביל זאתלספקי מוצריםמסוימים
ומוגדרים שיש בהם בעיה תחרותית. למניעת עמי
־
מות רצוי לצרף רשימת "ספקים גדולים" (כפי שנע
־
שהבצו המוסכם) ולעדכנהמדי פעםבפעם.
•הגדרת"מוצר דומה" רחבה ועמומהמדי. ישלצמ
־
צמהלמוצרים זהיםאו כמעט זהים.
• איסורים מוחלטים. קביעת איסורים מסוימים
כאיסורים מוחלטים שאי אפשר לקבל בגינם פטור
בשוםמקרהמהממונהאו מביתהדין היאמרחיקתלכת.
חוקהמזון יאפשר הטלת
קנסותשל עד מיליון שקל
על נושאמשרהשלאמנע
הפרתהחוק, על ספקאו
על קמעונאי שהפר אחת
מהוראותהחוק, ועד 42 מיליון
שקל על תאגיד גדול
אפריל4102
עורךהדין
׀
102
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...132
Powered by FlippingBook