עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 123

עו"דציון אמיר - יו"רביתהדין
המשמעתי הארצי שלהלשכה
בבחירהחשאית נבחרו גםסגניו: עו"ד חייםקנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי בר־טל ועו"ד עמנואל וייזר
עו"ד ציון אמיר נבחר ליו"ר נשיאות בית
הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי
הדין בהצבעה חשאית שנערכה לאחרונה
(41.2.71-61). אמיר יחליף את עו"ד מיבי
מוזר שכיהן בתפקיד משנת 4002. לסגני
יו"רביתהדין המשמעתי הארצי נבחרו עו"ד
חייםקנת, עו"דגידי פרישטיק, עו"דעדי בר־
טל ועו"ד עמנואל וייזר. תוצאות הבחירות
יועברו לאישור ועדת המינויים בראשות
השופטבדימוס יעקבטירקל.
בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת
עורכי הדין הוא ערכאת הערעור שבה
רשאים הנאשם והקובל לערער על פסק
דין של בית דין משמעתי מחוזי. כן רשאים
לערער לבית דין זה הוועד המרכזי והיועץ
המשפטי לממשלה.
בקדנציה האחרונה הוגשו 084 ערעורים,
מהם 734 תיקים כבר נסגרו. זמן הטיפול
הממוצע בתיק עמד על 811 יום. 26 תיקים
ו
הסתיימו בזיכוי, 041 תיקים בהשעיה קצ
בה, עשרהתיקיםבהוצאהמהלשכה, עשרה
תיקים בנזיפה, 73 תיקים בקנס כספי, 851
תיקים בהשעיה על תנאי ושלושה תיקים
בהרשעהללאעונש.
נשיאות בית הדין המשמעתי מתכנסת
אחת לחודש כדי למנות הרכבים לערעורים
המוגשים ולדון בנושאיםהנוגעים לפעילות
השוטפת. כמו כן נדונות על ידי יו"ר בית
הדין כדן יחיד בקשות להעברת דיון ממחוז
למחוז ובקשות להארכת מועד להגשת ער
־
עור.
עו"ד ציון אמיר, יו"ר נשיאות בית הדין
המשמעתי הארצי הנכנס: "אני מבקש
להודות לציבור הדיינים שטרח ובא להצ
־
ביע. אני רואה חשיבות רבה בתפקידו של
בית הדין המשמעתי הארצי, בהנחלת ער
־
כיםשל אתיקה והתנהגות ראויה של ציבור
עורכי הדין בישראל".
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי ציין כי
בית הדין המשמעתי הארצי הוא מאבני
היסודשללשכתעורכי הדין, ובירךאתנציגי
הרכב הנשיאותהחדש: "אני מאחל הצלחה
רבה לנציגיםשנבחרו, ואני בטוחכי הם ימ
־
לאו אתתפקידם על הצד הטוב ביותר. כמו
כן, אני מודה לכל חברי בית הדין המשמע
־
תי שעושיםאתעבודתם נאמנה ומשקיעים
רבותמזמנםבהתנדבותמלאה".
עו"ד גילסלומון -
מנכ"ללשכתעורכי הדין
הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר (41.1.5) את
מינויו של עו"ד גיל סלומון למנכ"ל לשכתעורכי הדין. עו"ד
ט
( סלומון 14) הוא בעלים של חברה לייעוץ תקשורת ואס
רטגיה, שימש יועץ לשרי המשפטים דניאל פרידמן ויעקב
נאמן, והיה בעבר כתב לענייני משפט של הערוץ הראשון.
עו"ד סלומון הוארס"ן במילואים וסמג"ד בחטיבתחי"ר וכן
יוצאהיחידהלאבטחתאישיםבשב"כ.
 עו"ד סלומון: "אני מבקשלהודות לחברי הוועד המרכזי
של לשכתעורכי הדין שנתנו בי אתאמונם ובחרו בי לתפ
־
קיד מנכ"ל הלשכה. ללשכת עורכי הדין יש חשיבות ציבו
־
רית גדולה, ובפניה אתגרים רבים ומורכבים. אני בטוח כי
בעזרתעובדי הלשכההמסוריםאצליחלהצעידאתהלשכה
קדימה".
ראשהלשכהעו"ד דורון ברזילי: "אני מברך על מינויו של
עו"ד סלומון למנכ"ל הלשכה. לסלומון היכרותארוכת ימים
עםמערכתהמשפטעל כל גווניה, ואני משוכנע כי הוא יצ
־
עיד אתהלשכהקדימה".
עו"דחוהמרצקי -
יו"רהמועצההארצית
המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין בחרה (41.2.3) פה
אחדבעו"דחוהמרצקי, חברתהוועדהמרכזי, ליו"רהמועצה
הארצית, במקומו של עו"ד צבי פירון.
עו"דפאדיהעתמאלה־שלבי נבחרהעל ידי המועצההאר
־
צית לנציגה בוועדה למינוי קאדיםשרעיים, הוועדההממנה
דייניםלבתי הדין של העדההמוסלמית.
עו"ד מתעב פלאח נבחר על ידי המועצה הארצית כנציג
בוועדהלמינוי קאדיםמד'הב-הוועדההממנהדייניםלבתי
הדין של העדההדרוזית.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בירך על המינויים: "אני
מברך את עו"ד מרצקי על מינויה ליו"ר המועצה הארצית
ובטוח כי היא תמלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר.
העובדה שעו"ד מרצקי נבחרה פה אחד על ידי חברי המו
־
עצה הארצית מעידה על שינוי דרך ומצביעה על אחידות
ועל לכידות בקרב חברי המועצה. כמו כן אני מבקש לברך
על המינויים של עו"ד פאדיה עתמאלה־שלבי ועו"ד מתעב
פלאח".
ציון אמיר
חדשותהלשכה
123
׀
עורךהדין
אפריל4102
1,124,125,126,127,128,129,130,131 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...132
Powered by FlippingBook